Parama Graikijai laiminta drebančia ranka
Mi­li­jar­di­nės par­amos ban­kru­tuo­jan­čiai Grai­ki­jai sky­ri­mą Lie­tu­vos po­li­ti­kai pa­ly­dė­jo skir­tin­gais ko­men­ta­rais. Ta­čiau vi­si su­ti­ko, kad ras­ti ki­to­kią iš­ei­tį iš su­si­da­riu­sios pa­dė­ties var­gu ar bū­tų įma­no­ma.

Nors il­ga­lai­kės 85 mlrd. eu­rų dy­džio par­amos Grai­ki­jai sky­ri­mas pa­pil­do­mų lė­šų iš Lie­tu­vos ki­še­nės ne­pa­rei­ka­laus, kai ku­riems mū­sų ša­lies po­li­ti­kams tarp­tau­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų su­dė­lio­tas gel­bė­ji­mo pla­nas su­kė­lė įta­ri­mų. Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vams „dar­bie­čiams“ jis aps­kri­tai pa­si­ro­dė esąs „sky­lė­tas“. Ta­čiau dėl šven­tos ra­my­bės vy­res­nių­jų par­tne­rių so­cial­de­mo­kra­tų jie lei­do­si įti­ki­na­mi pla­no veiks­min­gu­mu.

Lie­tu­vos at­sto­vai Eu­ro­pos Par­la­men­te prog­no­zuo­ja, kad Grai­ki­jos pa­vyz­dys pa­ska­tins Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES) kur­ti nau­jus me­cha­niz­mus ne­nu­ma­ty­tiems at­ve­jams re­gu­liuo­ti.

Nuo­sto­lių vi­si patirtų

Lie­tu­vos po­zi­ci­ją, ku­rią fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius šian­dien pri­sta­tys Eu­ro­pos sta­bi­lu­mo me­cha­niz­mo (ESM) val­dy­to­jų ta­ry­bos ir di­rek­to­rių val­dy­bos po­sė­džiuo­se, kur bus ap­sisp­ręs­ta dėl eu­ro zo­nos fi­nan­si­nės par­amos Grai­ki­jai, va­kar svars­tė Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Jo va­do­vas par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las tei­gė ti­kin­tis, kad Grai­ki­jai pa­vyks įveik­ti kri­zę. „Mū­sų in­te­re­sas, kad ji iš­lik­tų eu­ro zo­no­je dėl įvai­rių da­ly­kų. Jei Grai­ki­ja ban­kru­tuo­tų, vi­soms ša­lims bū­tų nuo­sto­lių – tiek po­li­ti­nių, tiek fi­nan­si­nių. Mū­sų in­te­re­sas – pa­lai­ky­ti spren­di­mą, ku­ris pa­siek­tas ti­krai su­nkio­mis de­ry­bo­mis“, – sa­kė jis.

Abe­jo­nių dėl Grai­ki­jos gel­bė­ji­mo pla­no ne­slė­pė Dar­bo par­ti­jos (DP) ly­de­ris Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis. Ta­čiau po va­kar ry­tą vy­ku­sio su­si­ti­ki­mo su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi ir fi­nan­sų mi­nis­tru jis par­eiš­kė, kad ne­prieš­ta­raus bend­ram val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos spren­di­mui su­teik­ti man­da­tą R. Ša­džiui da­ly­vau­ti ESM va­do­vų po­sė­džiuo­se. Anot V. Ma­zu­ro­nio, prem­je­ras ir fi­nan­sų mi­nis­tras pa­ti­ki­no, kad Lie­tu­vos in­te­re­sai ir fi­nan­si­nė pa­dė­tis tai­kant šį pla­ną ne­nu­ken­tės. „To­dėl mes, kaip koa­li­ci­jos par­tne­riai, ne­prieš­ta­rau­si­me šio pla­no vyk­dy­mui, nors te­be­ma­no­me, kad da­bar­ti­nis Grai­ki­jos gel­bė­ji­mo pla­nas yra „sky­lė­tas“, – par­eiš­kė DP ly­de­ris.

Pa­si­ge­do rea­laus sce­na­ri­jaus

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­ko kon­ser­va­to­riaus Aud­ro­niaus Ažu­ba­lio tei­gi­mu, šian­dien tu­rė­tų pra­si­dė­ti vie­na di­džiau­sio mas­to ir su­dė­tin­giau­sių fi­nan­si­nių vals­ty­bės gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jų ES is­to­ri­jo­je.

„Į­ver­ti­nus tai, jog nu­ma­ty­tas bend­ras fi­nan­sa­vi­mo po­rei­kis sie­kia net 86 mlrd. eu­rų (rea­lus po­rei­kis bū­tų net 93,7 mlrd. eu­rų), o pir­mo­ji 26 mlrd. eu­rų įmo­ka bus pa­nau­do­ta vien sko­los ap­tar­na­vi­mo po­rei­kiams bei ban­kų re­ka­pi­ta­li­za­vi­mo iš­lai­doms pa­deng­ti, pa­si­ge­dau rea­laus sce­na­ri­jaus, kas bus da­ro­ma, jei Grai­ki­jos eko­no­mi­nio at­si­ga­vi­mo prog­no­zės ne­pa­sit­vir­tins, o grai­kų vy­riau­sy­bės pa­ža­dė­tos re­for­mos bus su­stab­dy­tos kad ir dėl pir­ma­lai­kių rin­ki­mų, ku­riuos gra­si­na­si reng­ti da­lis prem­je­ro Ale­xio Tsip­ro par­ti­jos ko­le­gų“, – LŽ sa­kė A. Ažu­ba­lis.

Anot par­la­men­ta­ro, ne­ga­li­ma už­mirš­ti so­li­da­ru­mo svar­bos bend­ra­jai va­liu­tai. Ki­ta ver­tus, ne­ga­li­ma ne­įver­tin­ti ir fak­to, kad dau­gia­me­čius įsi­pa­rei­go­ji­mus vėl pa­tvir­ti­nu­si grai­kų vy­riau­sy­bė – nei nu­spė­ja­ma, nei sta­bi­li, o dau­gu­ma Grai­ki­jos pi­lie­čių da­bar­ti­nį pla­ną te­be­va­di­na ne iš­gel­bė­ji­mu, bet oku­pa­ci­ja. „Jei Grai­ki­ja at­mes­tų sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus, pri­va­lo bū­ti nu­ma­ty­tas ke­lias, kaip ES su­sig­rą­žins bent da­lį pir­mi­nės jai skir­tos fi­nan­si­nės pa­gal­bos įmo­kos“, – įsi­ti­ki­nęs A. Ažu­ba­lis.

Rim­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai

Pa­sak eu­ro­par­la­men­ta­ro Pe­tro Auš­tre­vi­čiaus, ES nei tei­siš­kai, nei po­li­tiš­kai ne­pa­si­ren­gu­si ga­li­mam Grai­ki­jos pa­si­trau­ki­mui. „I­šė­ji­mo iš eu­ro zo­nos me­cha­niz­mas ne­su­kur­tas. Ma­tyt, ši is­to­ri­ja pa­ska­tins jo at­si­ra­di­mą. Nes gy­ve­ni­mas ro­do, kad, ne­pai­sant vi­sų vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mų, eg­zis­tuo­ja po­li­ti­nės ri­zi­kos veiks­nys, ga­lin­tis su­kur­ti la­bai ne­ma­lo­nių ir ri­zi­kin­gų si­tua­ci­jų net to­kioms rim­toms or­ga­ni­za­ci­joms kaip ES“, – LŽ tei­gė eu­ro­par­la­men­ta­ras.

Jo nuo­mo­ne, pri­ta­ri­mas Grai­ki­jos gel­bė­ji­mo pla­nui – ra­cio­na­lus žings­nis. Anot P. Auš­tre­vi­čiaus, šū­kau­jan­čių ir prieš par­amos grai­kams tei­ki­mą agi­tuo­jan­čių po­li­ti­kų ne­trūks­ta vi­so­se ES vals­ty­bė­se. Ta­čiau to­kį spren­di­mą par­ėmė vi­sos so­li­džios po­li­ti­nės par­ti­jos bei at­sa­kin­gi po­li­ti­kai.

„Grai­ki­jos pri­im­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai iš tie­sų yra la­bai skau­dūs ir rim­ti. Ir čia tik is­to­ri­jos pra­džia. Eko­no­mi­kos kri­zei įveik­ti pri­reiks ne vie­nų me­tų. Ti­kiuo­si, kad per šį lai­ko­tar­pį vals­ty­bė ne tik iš­bris iš fi­nan­si­nės ba­los, bet ir pa­keis mąs­ty­mą, taps at­sa­kin­ges­nė, su­voks, jog sa­vi­mi rū­pin­tis rei­kia pa­tiems, o ne gy­ven­ti raus­vo­je pi­ly­je ti­kin­tis gel­bė­to­jų“, – kal­bė­jo P. Auš­tre­vi­čius.