Paragino boikotuoti Astravo AE elektrą
Lie­tu­vos prem­je­ras par­agi­no Eu­ro­pos Są­jun­gą pa­siųs­ti Bal­ta­ru­si­jai sig­na­lą, jog ši ne­ga­lės par­duo­ti As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je pa­ga­min­tos elek­tros.

„Mes ra­gi­na­me ES pa­siųs­ti aiš­kų sig­na­lą, kad Eu­ro­po­je ne­bus įma­no­ma par­duo­ti elek­tros, ku­ri bu­vo pa­ga­min­ta, pa­žei­džiant tarp­tau­ti­nius ap­lin­ko­sau­gos ir bran­duo­li­nės sau­gos stan­dar­tus“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Ta­li­ne sa­kė Sau­liu Skver­ne­lis, ku­ris kar­tu su Lat­vi­jos ir Es­ti­jos ko­le­go­mis pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl „Rail Bal­ti­ca“ ir su­si­ti­ko su Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­ku Do­nal­du Tus­ku.

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­ta­rė pi­lie­čių ini­cia­ty­vai dėl elek­tros im­por­to ri­bo­ji­mo.

Per­nai bir­že­lį Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė elek­tros, pa­ga­min­tos As­tra­vo AE ir ki­to­se tre­čio­se ša­ly­se, em­bar­go pla­nui, pa­gal ku­rį jos im­por­tas į Lie­tu­vą, o kar­tu ir į ki­tas ES ša­lis, bus ri­bo­ja­mas per elek­tros bir­žos „Nord Pool“ Lie­tu­vos zo­ną.

50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­mo­je As­tra­vo AE nuo­lat įvyks­ta įvai­rūs in­ci­den­tai, ku­rie Lie­tu­vai ke­lia abe­jo­nių dėl jė­gai­nės sau­gu­mo. Jė­gai­nė­je bus įreng­ti du reak­to­riai, ku­rių kiek­vie­no ga­lia – 1200 me­ga­va­tų. Pir­mą­jį reak­to­rių pla­nuo­ja­ma įjung­ti 2019-ai­siais, o an­trą­jį – 2020 me­tais.