Panemunėje sulaikytas Rusijos pilietis, į Lietuvą įsinešęs pistoletą
Mui­ti­nės kri­mi­na­li­nė tar­ny­ba (MKT) va­kar, lap­kri­čio 29 d., pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl gink­lų kon­tra­ban­dos, po to, kai tą pa­čią die­ną Pa­ne­mu­nės ke­lio pos­te su­lai­ky­tas Ru­si­jos pi­lie­tis, į Lie­tu­vą slap­ta po vir­šu­ti­niais rū­bais įsi­ne­šęs pis­to­le­tą ir dė­tu­vę su 8 šo­vi­niais.

Kaip pra­ne­ša MKT, an­tra­die­nį apie 14 val. pės­čio­mis į Pa­ne­mu­nės ke­lio pos­tą iš Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ties So­vets­ko (Til­žės) at­ėjęs Ru­si­jos pi­lie­tis A. L. žo­džiu dek­la­ra­vo nie­ko drau­džia­mo ne­si­ne­šan­tis. Ru­sas sa­kė­si il­gai ne­už­truk­siąs – vi­so la­bo ke­ti­nan­tis pa­si­tei­rau­ti ne­to­li esan­čia­me vie­nos Lie­tu­vos drau­di­mo bend­ro­vės fi­lia­le au­to­mo­bi­lio drau­di­mo są­ly­gų. Ta­čiau Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės par­ei­gū­nai pa­ti­kri­nę mi­nė­tą as­me­nį po vir­šu­ti­niais rū­bais ra­do dėk­lą su trau­mi­niu pis­to­le­tu „Ma­ka­rov“ (mo­de­lis MP-79–9TM) ir dė­tu­vę su aš­tuo­niais šo­vi­niais.

A. L. bu­vo su­lai­ky­tas at­vy­ku­sių mui­ti­nės kri­mi­na­lis­tų, MKT Klai­pė­dos sky­riu­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl gink­lų kon­tra­ban­dos. Ty­ri­mui va­do­vau­ja Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ro­rai.

Lie­tu­vos mui­ti­nė pri­me­na, kad as­me­nys, įve­žan­tys į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką ar iš­ve­žan­tys iš jos gink­lus, pri­va­lo juos raš­tu dek­la­ruo­ti mui­ti­nės pos­te ir mui­ti­nį ti­kri­ni­mą at­lie­kan­tiems par­ei­gū­nams kar­tu su ki­tais pri­va­lo­mais do­ku­men­tais pa­teik­ti dek­la­ra­ci­ją, gink­lus ir lei­di­mo įvež­ti (iš­vež­ti) gink­lus ori­gi­na­lą.

Lei­di­mus eks­por­tuo­ti, im­por­tuo­ti, ga­ben­ti tran­zi­tu ar įvež­ti pa­vie­nius gink­lus ir jų šaud­me­nis, tarp jų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės vi­du­je, iš­duo­da Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos.