Panaikinta trijų „Drąsos kelio“ narių teisinė neliečiamybė
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pir­ma­die­nį pa­nai­ki­no tri­jų po­li­ti­nės par­ti­jos „Drą­sos ke­lias“ kan­di­da­tų Sei­mo rin­ki­muo­se tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę.

Vi­si trys kan­di­da­tai į Sei­mo na­rius Aud­ro­nė Sku­čie­nė, Re­nal­das Ščig­lins­kas ir Da­rius Kam­nic­kas tei­sia­mi to­je pa­čio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je.

A.Sku­čie­nė kan­di­da­tuo­ja vien­man­da­tė­je Gar­lia­vos apy­gar­do­je, par­ti­jos są­ra­še ji įra­šy­ta an­tru nu­me­riu. R.Ščig­lins­kas są­ra­še yra 17, jis kan­di­da­tuo­ja Ši­lai­nių apy­gar­do­je. D.Ka­mi­nic­kas – 15 są­ra­še, jis kan­di­da­tuo­ja Rau­dond­va­rio apy­gar­do­je.

Va­sa­rį Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pra­dė­jo nag­ri­nė­ti bau­džia­mą­ją by­lą dėl ne­tei­sė­to in­for­ma­ci­jos apie pri­va­tų as­mens gy­ve­ni­mą rin­ki­mo, mi­ru­sio­jo at­mi­ni­mo pa­nie­ki­ni­mo, šmei­ži­mo, truk­dy­mo ants­to­lio veik­lai, vie­šo ra­gi­ni­mo smur­tu pa­žeis­ti Lie­tu­vos su­ve­re­ni­te­tą, gra­si­ni­mo nu­žu­dy­ti.

Šio­je by­lo­je kal­ti­ni­mai bu­vo pa­teik­ti ir bu­vu­siai tei­sė­jai Ne­rin­gai Venc­kie­nei, ta­čiau jai pa­sis­lė­pus JAV, jos by­la iš­skir­ta.

Šio­je by­lo­je ap­ra­šy­ti nu­si­kal­ti­mai su­si­ję su va­di­na­mai­siais Gar­lia­vos įvy­kiais, ki­lu­siais dėl ta­ria­mo vai­ko sek­sua­li­nio iš­nau­do­ji­mo.

Per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą nu­sta­ty­ta, kad 2010 me­tų pra­džio­je N.Venc­kie­nė su sa­vo te­ta A.Sku­čie­ne su­bū­rė gru­pę, or­ga­ni­za­vo bu­vu­sio Kau­no apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jo Al­ber­to Mi­li­nio šmei­ži­mą, or­ga­ni­za­vo duo­me­nų apie pri­va­tų gy­ve­ni­mą rin­ki­mą. Tei­sė­jo sū­nus Vai­das Mi­li­nis bu­vo vie­šai ap­kal­tin­tas pe­do­fi­li­ja. Jo tė­vai šio­je by­lo­je pri­pa­žin­ti nu­ken­tė­ju­siai­siais.

Nu­ken­tė­ju­siais šio­je by­lo­je taip pat pri­pa­žin­ti Lai­mu­tė Stan­kū­nai­tė su du­kra, jos bu­vu­si ad­vo­ka­tė Lo­re­ta Krau­ju­tai­tie­nė, ad­vo­ka­tas Gin­ta­ras Čer­niaus­kas, ants­to­lė So­na­ta Vai­ce­kaus­kie­nė.