Panaikino O. Babonienės mandatą
Sei­mas pri­pa­ži­no ne­pri­sie­ku­sią Sei­mo na­rę Oną Ba­bo­nie­nę ne­te­ku­sia Sei­mo na­rio man­da­to.

Sei­mas, va­do­vau­da­ma­sis Kons­ti­tu­ci­ja ir Sei­mo sta­tu­tu, nu­ta­rė iš­rink­tą ir įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka ne­pri­sie­ku­sią Sei­mo na­rę Oną Ba­bo­nie­nę pri­pa­žin­ti ne­te­ku­sia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio man­da­to.

Už Sei­mo nu­ta­ri­mą „Dėl Onos Ba­bo­nie­nės pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­sia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio man­da­to“ (pro­jek­tas Nr. XIIP-4820) bal­sa­vo 61 Sei­mo na­rys, prieš bal­sa­vu­sių ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1 par­la­men­ta­ras.

O. Ba­bo­nie­nė Vy­riau­sią­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją in­for­ma­vo, kad man­da­to at­si­sa­ko dėl li­ku­sio trum­po Sei­mo ka­den­ci­jos lai­ko­tar­pio. Lais­va Sei­mo na­rio vie­ta at­si­ra­do mi­rus Sei­mo na­riui Ju­rui Po­že­lai, iš­rink­tam dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je pa­gal Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą.