Panaikino nutarimą netirti kariuomenės ir „Nota bene“ sandorio
Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria pa­ten­ki­no Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės skun­dą ir pa­nai­ki­no pro­ku­ro­rų nu­ta­ri­mus nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl san­do­rio su „No­ta be­ne“, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo vyk­do­mas dėl ga­li­mo su­kčia­vi­mo ir ne­tei­sė­to pre­kės ženk­lo nau­do­ji­mo su­da­rant ir vyk­dant lau­ko vir­tu­vės įran­gos pir­ki­mo su­tar­tį. Teis­mas taip pat pa­siū­lė įver­tin­ti ga­li­my­bę su­jung­ti šį ty­ri­mą su iki­teis­mi­niu ty­ri­mu, ku­ris bu­vo pra­dė­tas pa­gal Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją dėl ga­li­mai pa­da­ry­tos ko­rup­ci­nio po­bū­džio veik­los or­ga­ni­zuo­jant lau­ko vir­tu­vės įran­gos pir­ki­mą.

Ši teis­mo nu­tar­tis per sep­ty­nias die­nas ga­li bū­ti skun­džia­ma Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pa­skel­bė, kad įvai­rius vir­tu­vės įran­kius iš bend­ro­vės „No­ta be­ne“ ka­riuo­me­nė pir­ko aš­tuo­nis kar­tus bran­giau nei rin­ko­je. Šie įran­kiai iš bend­ro­vės įsi­gy­ti iš vi­so už 4 tūkst. eu­rų vyk­dant su­tar­tį, ku­rios ver­tė sie­kia maž­daug 174 tūkst. eu­rų.

2014 me­tais Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė su mi­nė­ta bend­ro­ve pa­si­ra­šė iš vi­so 1,622 mln. eu­rų ver­tės pre­li­mi­na­rią lau­ko vir­tu­vių at­sar­gi­nių de­ta­lių ir ag­re­ga­tų pir­ki­mo su­tar­tį. Jos ver­tė be­veik dvi­gu­bai vir­ši­jo pla­nuo­tą pir­ki­mo su­tar­ties su­mą, ji bu­vo nu­ma­ty­ta 724 tūkst. eu­rų.