Panaikino E. Masiulio mandatą
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) tre­čia­die­nį pa­nai­ki­no Eli­gi­jaus Ma­siu­lio Sei­mo na­rio man­da­tą, ga­vu­si to­kį įta­ri­mų dėl ky­šio ėmi­mo su­lau­ku­sio po­li­ti­ko pra­šy­mą.

E.Ma­siu­lio par­la­men­ta­ro įga­lio­ji­mai nu­trau­kia­mi nuo penk­ta­die­nio, t. y. ge­gu­žės 20 die­nos. Toks VRK spren­di­mas tre­čia­die­nį pri­im­tas vien­bal­siai. Nuo tos die­nos E.Ma­siu­lis ne­teks Sei­mo na­rio ne­lie­čia­my­bės, kai be Sei­mo lei­di­mo par­la­men­ta­ras ne­ga­li bū­ti pa­trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­ima­mas ar ki­taip su­var­žo­ma jo lais­vė.

„Ne­no­riu slaps­ty­tis už jo­kių im­uni­te­tų, no­riu kaip ei­li­nis pi­lie­tis da­ly­vau­ti tei­si­nia­me pro­ce­se, šiuo at­ve­ju ti­krai esu pa­si­ruo­šęs ir tą de­mons­truo­ju sa­vo veiks­mais at­vi­rai ir tie­sio­giai bend­ra­dar­biau­ti su tei­sė­sau­ga sie­kiant kuo grei­čiau nu­sta­ty­ti tei­sin­gu­mą“, – VRK po­sė­dy­je sa­kė po­li­ti­kas.

Jis ne­ko­men­ta­vo ga­li­my­bės, kad ne­te­kus Sei­mo na­rio im­uni­te­to grės su­ėmi­mas.

Į VRK po­sė­dį E.Ma­siu­lis at­vy­ko su sa­vo ad­vo­ka­tu Min­dau­gu Bliu­vu.

Pa­klaus­tas, ko­dėl ne­lau­kė, kol ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras kreip­sis į par­la­men­tą dėl im­uni­te­to pa­nai­ki­ni­mo, po­li­ti­kas tei­gė no­rįs sa­vo tie­są įro­di­nė­ti tei­si­nė­mis, o ne po­li­ti­nė­mis prie­mo­nė­mis.

„Bet ko­kiais at­ve­jais, ka­da par­eiš­kia­mi įta­ri­mai ar ren­gia­ma­si pa­teik­ti įta­ri­mus, Sei­mo na­riai pri­pa­žįs­ta­mi kaip spe­cia­lie­ji liu­dy­to­jai, ta­da yra ei­na­ma į Sei­mą. Man ši­ta pra­kti­ka nie­ka­da ne­bu­vo pri­im­ti­na. Šiuo at­ve­ju aš ne­jau­čiu, kad man rei­kė­tų ko­kio nors im­uni­te­to. Aš no­riu sa­vo tei­sin­gu­mą įro­di­nė­ti ne Sei­mo sa­lė­je, ne te­le­vi­zi­jos lai­do­se, o sa­vo tei­sin­gu­mą no­riu įro­di­nė­ti taip, kaip nu­ma­to Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­sas, kaip nu­ma­to ki­ti įsta­ty­mai, bū­tent tei­si­nia­me pro­ce­se“, – po VRK po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė E.Ma­siu­lis.

E.Ma­siu­lis į Sei­mą bu­vo iš­rink­tas vien­man­da­tė­je Ma­rių apy­gar­do­je, ta­čiau nu­trau­kus jo įga­lio­ji­mus nau­jas at­sto­vas į par­la­men­tą ne­bus ren­ka­mas, nes iki ei­li­nių Sei­mo rin­ki­mų li­ko ma­žiau kaip pu­sė me­tų.

E.Ma­siu­lis at­si­sa­kė Sei­mo na­rio man­da­to ir pa­si­trau­kė iš Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rio pos­to su­lau­kęs įta­ri­mų dėl ky­šio ėmi­mo.

Tei­sė­sau­ga ti­ria įta­ri­mus, kad kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Kur­lians­kis ga­lė­jo per­duo­ti E.Ma­siu­liui 106 tūkst. eu­rų ky­šį.

Teis­mas lei­do su­im­ti R.Kur­lians­kį 20-čiai par­ų, jam pa­teik­ti įta­ri­mai dėl di­de­lės ver­tės pre­ky­bos po­vei­kiu ir stam­baus mas­to pa­pir­ki­mu. Dau­giau įta­ria­mų­jų šio­je by­lo­je kol kas nė­ra, o dėl įta­ri­mų E.Ma­siu­liui bus spren­džia­ma, kai jis ne­teks par­la­men­ta­ro im­uni­te­to, žur­na­lis­tams yra pa­tvir­ti­nęs ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis.

E.Ma­siu­lis tre­čia­die­nį ne­atsk­lei­dė dau­giau jo­kių iki­teis­mi­nio ty­ri­mo de­ta­lių, sa­ky­da­mas, jog yra ga­vęs pro­ku­ro­ro nu­ro­dy­mą taip elg­tis. Ta­čiau vie­šai pa­si­ro­džiu­sią in­for­ma­ci­ją apie kai ku­rias ap­lin­ky­bes jis pa­va­di­no spe­ku­lia­ci­jo­mis.

„Tu­riu pro­ku­ro­ro įpa­rei­go­ji­mą ne­atsk­leis­ti jo­kių iki­teis­mi­nio ty­ri­mo de­ta­lių. De­ja, va­kar (an­tra­die­nį – BNS) pa­si­ro­džiu­sios spe­ku­lia­ci­jos iš ti­krų­jų ver­čia ma­ny­ti, kad kaž­kas ne­si­lai­ko ga­lio­jan­čių įsta­ty­mų. Ir tai yra tų, ku­rie lei­džia ši­tas spe­ku­lia­ci­jas, at­sa­ko­my­bės klau­si­mas“, – sa­kė jis žur­na­lis­tams.

Pa­pra­šy­tas pa­tiks­lin­ti, apie ko­kias spe­ku­lia­ci­jas kal­ba, tei­gė ne­ga­lįs to pa­da­ry­ti, ne­atsk­leis­da­mas iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­gos.

An­tra­die­nį BNS pra­ne­šė, kad iš E.Ma­siu­lio pa­im­ti gry­nie­ji pi­ni­gai bu­vo pa­žy­mė­ti. Be to, pra­neš­ta, kad jo na­muo­se ras­ta su­ma yra dvi­gu­bai di­des­nė nei pa­skelb­ta pro­ku­ro­rų.

E.Ma­siu­lis sa­kė ap­gai­les­tau­jąs, kad pa­te­ko į to­kią si­tua­ci­ją.

„Aš ga­liu pa­sa­ky­ti tik tiek, kad la­bai la­bai nuo­šir­džiai žmo­giš­kai ap­gai­les­tau­ju ir jau­čiu di­de­lę mo­ra­li­nę at­sa­ko­my­bę, kad ma­no pa­var­dė ir aš pats kaip vie­šas as­muo pa­te­kau į to­kią kon­tra­ver­siš­ką si­tua­ci­ją“, – tre­čia­die­nį sa­kė jis.

Po­li­ti­kas tvir­ti­no dar penk­ta­die­nį su­stab­dęs na­rys­tę Li­be­ra­lų są­jū­dy­je, ta­čiau ste­bi, kas vyks­ta par­ti­jo­je. Jis ne­ko­men­ta­vo lai­ki­no­jo pir­mi­nin­ko An­ta­no Guo­gos iš­ėji­mo iš par­ti­jos, tik vy­lė­si, kad par­ti­ja ras iš­ei­tį iš su­si­da­riu­sios pa­dė­ties.

„Nuo penk­ta­die­nio ne­be­su par­ti­jos na­rys, iš­lie­ku ak­ty­vus ste­bė­to­jas, bet ne­be­da­ly­vau­ju pri­imant spren­di­mus. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad ši­to­je par­ti­jo­je yra la­bai daug pro­tin­gų žmo­nių, ku­rie pri­ims tei­sin­gus spren­di­mus ir ju­dės į prie­kį“, – tvir­ti­no bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas.