Pamoka Lietuvai – stiprinti kibernetinį saugumą
Pa­sku­ti­nė­mis 2016-ųjų die­no­mis įsi­žie­bęs JAV ir Ru­si­jos sank­ci­jų mū­šis kai­ti­na ir taip ne­sta­bi­lią pa­dė­tį pa­sau­ly­je. Nors prog­no­zuo­ja­ma, kad di­džių­jų vals­ty­bių konf­lik­tas Lie­tu­vai ne­tu­rės įta­kos, mū­sų ša­lis ra­gi­na­ma da­ry­ti sa­vas iš­va­das.

JAV ir Ru­si­jos tar­pu­sa­vio dia­lo­gą pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis ati­džiai ste­bin­tys Lie­tu­vos po­li­ti­kai bei po­li­to­lo­gai ma­no, jog sank­ci­jos abi­pu­sių san­ty­kių, ku­rie ir taip nė­ra drau­giš­ki, per daug ne­pab­lo­gins. Ta­čiau eks­per­tai at­krei­pia dė­me­sį, kad Lie­tu­va iš šio konf­lik­to tu­ri su­pra­ti vie­ną jos sau­gu­mui reikš­min­gą da­ly­ką – bū­ti­ny­bę stip­rin­ti ki­ber­ne­ti­nį sau­gu­mą.

Pa­si­ge­do aktyvumo

Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio li­be­ra­lo Pe­tro Auš­tre­vi­čiaus tei­gi­mu, JAV at­sa­kas į nuo­la­ti­nį Ru­si­jos mė­gi­ni­mą kiš­tis į ki­tos vals­ty­bės rei­ka­lus, sten­gian­tis pa­veik­ti vi­suo­me­nės nuo­mo­nę, – prog­no­zuo­tas ir lo­giš­kas. „Tai ro­do pa­di­dė­ju­sią Ru­si­jos ki­ber­ne­ti­nę ga­lią, jos po­li­ti­nį pa­si­ren­gi­mą nau­do­ti tą ga­lią prieš di­džiau­sią vals­ty­bę, kad pa­siek­tų sa­vo tiks­lus. Lie­tu­vai tai pri­mi­ni­mas, jog ki­ber­ne­ti­nis sau­gu­mas šiuo­lai­ki­nio gy­ve­ni­mo są­ly­go­mis yra vie­nas iš pri­ori­te­tų. Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad Lie­tu­va šio­je sri­ty­je pa­da­riu­si la­bai ne­daug. Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­trą bū­ti­na vi­so­ke­rio­pai stip­rin­ti, pri­ly­gin­ti jį gy­ny­bi­niam pa­jė­gu­mui. Ki­taip lik­si­me tik iš da­lies ap­sau­go­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no eu­ro­par­la­men­ta­ras.

Pa­sak jo, pa­sta­ra­sis 2016-ųjų tarp­tau­ti­nės po­li­ti­kos konf­lik­tas grei­čiau­siai tik pa­tvir­ti­na, jog be­si­bai­gian­tys me­tai bu­vo la­bai įtemp­ti, ne­priim­ta spren­di­mų, ku­rių rei­kė­jo, kad pa­sau­lis keis­tų­si į ge­ra. „Mums tai – pri­mi­ni­mas, jog 2017-ie­ji taip pat bus aud­rin­gi ir įtemp­ti, to­dėl tu­ri­me bū­ti ak­ty­vūs. Ra­gi­nu ir Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­kos vai­ri­nin­kus ne­už­mig­ti, nes jų veiks­mai at­ro­do per daug iner­tiš­ki. Ne­ga­li­me sau to leis­ti, pri­va­lo­me bū­ti ak­ty­vūs – ir dėl As­tra­vo bran­duo­li­nės jė­gai­nės sta­ty­bos, ir dėl Eu­ro­po­je vyks­tan­čių pro­ce­sų, lie­čian­čių mū­sų kai­my­nus“, – kal­bė­jo P. Auš­tre­vi­čius. Jis taip pat ra­gi­no po­li­ti­kus kur­ti re­gio­ni­nį sta­bi­lu­mą ir ne­pa­mirš­ti, kas yra Lie­tu­vos są­jun­gi­nin­kai.

Si­tua­ci­ja sudėtinga

Kad Lie­tu­vai bū­ti­na stip­rin­ti ki­ber­ne­ti­nį sau­gu­mą, ne­abe­jo­jo ir Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. Ir nors šio­je sri­ty­je, anot jo, da­ro­ma ne­ma­žai, ne­pa­kan­ka pa­jė­gu­mo at­lai­ky­ti įvai­rias in­ter­ne­ti­nes at­akas. „Su smul­kiais iš­puo­liais, ku­rių bū­na ge­ro­kai dau­giau ne­gu skel­bia­ma, mes vie­naip ar ki­taip su­si­do­ro­ja­me“, – pa­žy­mė­jo Sei­mo na­rys. Nors JAV ir Ru­si­jos konf­lik­tas grei­čiau­siai ne­pa­lies Bal­ti­jos vals­ty­bių, si­tua­ci­ja pa­sau­ly­je, pa­sak jo, la­bai įtemp­ta. „Ti­kė­ki­mės, konf­lik­tas bus su­re­gu­liuo­tas tai­kiai“, – vy­lė­si G. Kir­ki­las.

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos at­sto­vas Egi­di­jus Va­rei­kis spė­jo, kad sank­ci­jas Ru­si­jai įve­du­si da­bar­ti­nė JAV ad­mi­nis­tra­ci­ja grei­čiau­siai no­rė­jo pa­de­mons­truo­ti esan­ti kie­ta. „Ma­no as­me­ni­ne nuo­mo­ne, Ba­rac­kas Oba­ma pa­lie­ka pos­tą tu­rė­da­mas silp­no pre­zi­den­to, iš es­mės ne­įvyk­džiu­sio be­veik jo­kių stra­te­gi­nių už­duo­čių, įvaiz­dį“, – tei­gė par­la­men­ta­ras. Ta­čiau jis su­ti­ko, kad tai, jog Ame­ri­ka kei­čian­tis ad­mi­nis­tra­ci­jai de­mons­truo­ja sa­vo stip­ry­bę, yra „vi­sai ne­blo­gai“. E. Va­rei­kis pri­mi­nė ne kar­tą sa­kęs, ko­kia yra mū­sų po­li­ti­nė klai­da, – per­ne­lyg daž­nai klau­si­nė­ja­me, ką Ame­ri­ka mums ga­li duo­ti. „Siū­lau pri­si­min­ti Joh­no Ken­ne­dy žo­džius: „Klaus­ki­me ne ką Ame­ri­ka mums duo­da, bet ką mes jai ga­li­me duo­ti“, – dės­tė po­li­ti­kas. To­dėl gins JAV Lie­tu­vą ar ne­gins, jo ma­ny­mu, pri­klau­sys nuo to, kiek reikš­mės tu­rė­si­me šios vals­ty­bės stra­te­gi­niams in­te­re­sams. O svar­būs esą bū­si­me tuo­met, „kai ma­ty­si­me, kad ga­li­me Ame­ri­kai ką nors duo­ti“. „Jei esa­me ir bū­si­me stip­ri Ame­ri­kos at­sva­ra Eu­ro­po­je, na­tū­ra­lu, jog bū­si­me jos stra­te­gi­nių in­te­re­sų da­lis“, – pa­brė­žė E. Va­rei­kis.

Lū­žio nebus

Ry­tų Eu­ro­pos stu­di­jų cen­tro va­do­vo Li­no Ko­ja­los žo­džiais, Ame­ri­kos įves­tas sank­ci­jas ga­li­ma trak­tuo­ti kaip ga­na griež­tas. „Iš ša­lies iš­siųs­ti 35 dip­lo­ma­tai – ko ge­ro, dau­giau­sia nuo 2001 me­tų, kai Geor­gas Bus­has lie­pė iš­vyk­ti 51 ru­sų dip­lo­ma­tui. Anks­čiau tą pa­tį yra pa­da­ręs ir Ro­nal­das Rea­ga­nas. Tai ryž­tin­gas žings­nis“, – dės­tė po­li­to­lo­gas. Ta­čiau jis ne­ma­no, jog šis konf­lik­tas reiš­kia ko­kį nors JAV ir Ru­si­jos san­ty­kių lū­žį. „Ma­tė­me, kad pa­sta­rai­siais me­tais ne­su­ta­ri­mo ži­di­nių bu­vo ir yra daug. Ne tik rin­ki­mai, bet ir Si­ri­ja, Ukrai­na, Bal­ti­jos vals­ty­bės, NA­TO, – var­di­jo L. Ko­ja­la. – Kur be­si, ten ker­ta­si Ru­si­jos ir JAV in­te­re­sai.“ Jis taip pat ne­prog­no­za­vo, kad šis įvy­kis tu­rės pa­sek­mių Bal­ti­jos vals­ty­bėms. „Bent jau di­des­nių, ne­gu jau­čia­me da­bar, esant si­tua­ci­jai, ku­ri api­bū­di­na­ma kaip nau­jas šal­ta­sis ka­ras“, – pri­dū­rė eks­per­tas.

Nors po inau­gu­ra­ci­jos, vyk­sian­čios sau­sio 20-ąją, spren­di­mus pri­ims nau­ja­sis Ame­ri­kos pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas, at­šauk­ti Ru­si­jai pa­skelb­tas sank­ci­jas, pa­sak po­li­to­lo­go, jam ne­bus taip pa­pras­ta. „Ma­to­me, kad di­de­lė da­lis įta­kin­gų res­pub­li­ko­nų, tarp jų ir Joh­nas McCai­nas, ir Lind­sey Gra­ha­mas, ku­rie ket­vir­ta­die­nį vie­šė­jo Vil­niu­je, no­rė­tų dar griež­tes­nių sank­ci­jų, o apie at­šau­ki­mą iš­vis ne­kal­ba­ma. To­dėl ne­ver­ta ti­kė­tis, jog D. Trum­pas jau pir­mą die­ną ga­lė­tų pa­nai­kin­ti sank­ci­jas“, – kal­bė­jo L. Ko­ja­la.

Anot jo, šal­to­jo ka­ro me­tais Ru­si­ja, at­sa­ky­da­ma į JAV sank­ci­jas, pa­pras­tai im­da­vo­si „si­me­triš­kų prie­mo­nių“. To­dėl ir da­bar ga­li­ma prog­no­zuo­ti, kad iš­siųs pa­na­šų skai­čių dip­lo­ma­tų. Taip pat grei­čiau­siai už­da­rys ke­lias įstai­gas, su­si­ju­sias su ame­ri­kie­čių veik­la. „Ži­no­ma, teo­riš­kai įma­no­ma, kad Ru­si­ja gal­būt su­si­lai­kys nuo kon­kre­čių spren­di­mų, kol ne­bus pri­saik­din­tas nau­ja­sis Ame­ri­kos pre­zi­den­tas, ar­ba tie spren­di­mai bus švel­nes­ni“, – svars­tė po­li­to­lo­gas.

Dip­lo­ma­tų ne­iš­va­rys

Gruo­džio 29-osios va­ka­rą JAV pre­zi­den­tas B. Oba­ma iš­lei­do įsa­ky­mą, ku­riuo nu­ro­dė tai­ky­ti Ru­si­jai sank­ci­jas dėl jos ki­ber­ne­ti­nių at­akų per pre­zi­den­to rin­ki­mus. Tarp šių prie­mo­nių yra sank­ci­jos Ru­si­jos FSB ir GRU žval­gy­bos agen­tū­roms, spren­di­mas pa­skelb­ti 35 ru­sų agen­tus per­so­na non gra­ta, Niu­jor­ke ir Ma­ri­lan­de už­da­ry­ti dvi Ru­si­jos įstai­gas, ku­rios „nau­do­ja­mos žval­gy­bos tiks­lais“.

Ru­si­jos pre­zi­den­to at­sto­vas spau­dai Dmi­tri­jus Pes­ko­vas, va­kar ko­men­tuo­da­mas nau­jas JAV sank­ci­jas, to­kį žings­nį pa­va­di­no abie­jų vals­ty­bių san­ty­kių per­kė­li­mu į že­mes­nį ly­gį. Nors Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pa­siū­lė pre­zi­den­tui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui pa­skelb­ti ša­ly­je ne­pa­gei­dau­ja­mais as­me­ni­mis 35 JAV dip­lo­ma­tus, šis pra­ne­šė to ne­da­ry­siąs.