Paminklo partizanų vadui JAV idėją skandina šmeižto lavina Lietuvoje?
Pra­ėju­siais me­tais džiu­giai su­tik­ta ži­nia, kad JAV bus pa­sta­ty­tas pa­mink­las Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­dui Adol­fui Ra­ma­naus­kui-Va­na­gui. Ta­čiau LŽ ži­nio­mis, pro­jek­tas įstri­go ir ga­li bū­ti aps­kri­tai ne­beį­gy­ven­din­tas. Vie­na iš ga­li­mų prie­žas­čių – Rū­tos Va­na­gai­tės skleis­ta in­for­ma­ci­ja, ne­va Adol­fas Ra­ma­naus­kas-Va­na­gas pri­si­dė­jo prie Ho­lo­kaus­to Lie­tu­vo­je.

Kaip LŽ sakė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro (LGGRTC) vadovė Teresė Birutė Burauskaitė, LGGRTC žiniomis, projektas yra įšaldytas: „Žinome tiek, kad tai (paminklo projektas, – aut. past.) įšaldyta dar iki galutinio sprendimo priėmimo.“

Paminklo projektas / LGGTRTC nuotrauka

Paklausta dėl kokių priežasčių sumanymo įgyvendinimas įstrigo, LGGRTC vadovė LŽ sakė: „Pagrindinė veikėja – ponia Vanagaitė.“ Anot Teresės Birutės Burauskaitės, projektą žlugdė ir kitų asmenų veikla, kaip kad pavyzdžiui kontroversiškai vertinamo autoriaus Evaldo Balčiūno rašiniai apie Adolfą Ramanauską-Vanagą.

LŽ gautomis žiniomis, JAV šiam projektui galėjo prieštarauti įtakinga organizacija Amerikos žydų kongresas (American Jewish Congress). „Gali būti, bet ir mūsų „veikėjai“ nesnaudžia“, – komentavo LGGRTC vadovė.

Vieno iš finansinių projekto rėmėjų – Tautos fondo atstovė Vilniuje Vida Lelkaitienė LŽ teigė, kad neturi informacijos apie tai, kad paminklas vienam iš pokario rezistencijos vadų nebebus statomas. „Nieko apie tai nežinau. Skyrėme pinigus, lauksime ataskaitos“, – sakė Vida Lelkaitienė.

Užsienio reikalų ministerija LŽ žadėjo greitu metu pateikti savo komentarą.

2017 metais Rūta Vanagaitė sukėlė Lietuvoje pasipiktinimo audrą, viešai pareiškusi, kad neva surinkusi duomenų apie Adolfo Ramanausko-Vanago dalyvavimą Holokauste ir bendradarbiavimą su sovietų saugumo struktūromis.

Pernai pranešta, kad paminklas Adolfui Ramanauskui-Vanagui turėjo būti pastatytas Niu Briteno mieste, Konektikuto valstijoje. Paminklo autorius – skulptorius Jonas Jagėla.

Paminklui buvo pasiūlyta garbinga vieta šalia gausiai lankomo Amerikos meno muziejaus, gyventojų pamėgtame parke, kuriame švenčiamos miesto šventės. Šio parko projekto autorius projektavo ir garsiausią JAV poilsio vietą – centrinį Niujorko parką. Paminklas turėjo stovėti atskirame skverelyje, prie jo, kaip ir prie kitų svarbiausių lankytinų miesto vietų, miesto merija žadėjo pastatyti informacinį stendą ir suoliukus.

Paminklo kompoziciją turėjo sudaryti kovotojų už Lietuvos laisvę ženklas: vertikali ir dvi horizontalios lygiagretės, transformuotos į šakoto ąžuolo įvaizdį.

Taip siekta pabrėžti, kad 10 metų miškas buvo Lietuvos partizanų namai, o ąžuolas yra lietuvių tautos stiprybės ir nenugalimumo simbolis, plačiai naudotas partizaninio karo metu.

Paminklą buvo numatyta gaminti iš rausvai pilko granito ir statyti ant grindinio aikštelės. Jo aukštis – 3,5 m, svoris – 7500 kg.

Projektą ketinta įgyvendinti bendromis LGGRTC, Tautos fondo ir Užsienio reikalų ministerijos pastangomis. A. Ramanauskas-Vanagas gimė 1918 m. kovo 6 d. Jungtinių Valstijų Konektikuto valstijoje, Niu Britene. Į Lietuvą su tėvais A. Ramanauskas-Vanagas grįžo po trejų metų, 1921-aisiais.