Paminėtos 1949-ųjų nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo metinės
Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos iš­va­ka­rė­se Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Mi­nai­čių kai­mo Mik­nių-Pė­trė­čių so­dy­bo­je sek­ma­die­nį pa­mi­nė­tos 66-osios Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio (LLKS) Ta­ry­bos ne­prik­lau­so­my­bės dek­la­ra­ci­jos pa­skel­bi­mo me­ti­nės.

Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų at­mi­ni­mą pa­ger­bė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zės vir­ši­nin­kas pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Vid­man­tas Rak­le­vi­čius ir ki­ti sve­čiai, tei­gia­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos ka­riai iš Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų, Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Gar­bės sar­gy­bos kuo­pos ka­riai prie Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio me­mo­ria­lo pa­dė­jo gė­lių. Ri­kiuo­tė­je taip pat sto­vė­jo Ita­li­jos ir Len­ki­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­riai, šiuo me­tu vyk­dan­tys NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją ir JAV ka­riai. Prie ri­kiuo­tės pri­si­jun­gė ir Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos šau­liai. Ren­gi­ny­je taip pat da­ly­va­vo Ka­ri­nių oro pa­jė­gų or­kes­tras.

1949 me­tų va­sa­rio 2-22 die­no­mis tuo­me­ti­nia­me Mė­nai­čių kai­me bu­vo su­šauk­tas vi­sos Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­dų su­va­žia­vi­mas. Dek­la­ra­ci­ja, ku­ria pa­si­ra­šė Jo­nas Že­mai­tis-Vy­tau­tas, Adol­fas Ra­ma­naus­kas-Va­na­gas, Leo­nar­das Gri­go­nis-Už­pa­lis, Juo­zas Ši­bai­la-Me­rai­nis, Vy­tau­tas Gu­žas-Kar­das, Alek­sand­ras Gry­bi­nas-Faus­tas, Pe­tras Bart­kus-Žad­gai­la ir Bro­nius Lie­sis-Nak­tis, kar­tu su ki­tais Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­dų su­va­žia­vi­me pri­im­tais do­ku­men­tais su­da­rė tei­si­nį ir po­li­ti­nį Lie­tu­vos gink­luo­to­jo pa­sip­rie­ši­ni­mo pa­grin­dą, su­tei­kė lais­vės ko­voms nau­ją po­bū­dį, įtei­si­no LLKS kaip vi­suo­ti­nio or­ga­ni­zuo­to gink­luo­to­jo pa­sip­rie­ši­ni­mo so­vie­ti­nei oku­pa­ci­jai or­ga­ni­za­ci­ją, o jos Ta­ry­bą – kaip vie­nin­te­lę tei­sė­tą val­džią oku­puo­tos Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je.

Bun­ke­rio, klė­ties ir pa­mink­lo sta­ty­mo dar­bai bu­vo pra­dė­ti 2010 me­tų pa­va­sa­rį, o baig­ti – ru­de­nį. Me­mo­ria­lo įkū­ri­mo ini­cia­to­riai - Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir LLKS.