Paminės mons. A. Svarinsko gimimo metines
Sau­sio 30 die­ną, penk­ta­die­nį, Sei­mo Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je vyks ren­gi­nys, skir­tas Lie­tu­vos re­zis­ten­to, po­li­ti­nio ka­li­nio, Ti­kin­čių­jų tei­sių gy­ni­mo ka­ta­li­kų ko­mi­te­to na­rio, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo na­rio, mon­sin­jo­ro Al­fon­so Sva­rins­ko 90-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti. 

Ren­gi­nio pra­džia – 14 val. Prie Kon­fe­ren­ci­jų sa­lės Sei­mo na­rys Ry­tas Kup­čins­kas pri­sta­tys fo­tog­ra­fi­jų par­odą, ku­rio­je eks­po­nuo­ja­mos nuo­trau­kos iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo, Lie­tu­vos cen­tri­nio vals­ty­bės, Lie­tu­vos ypa­tin­go­jo ar­chy­vų, mons. A. Sva­rins­ko ir Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų klu­bo pre­zi­den­tės Bi­ru­tės Va­lio­ny­tės as­me­ni­nių ar­chy­vų, Ge­no­ci­do au­kų mu­zie­jaus.

Mi­nė­ji­me kal­bės prof. ha­bil. dr. An­ta­nas Ty­la, B. Va­lio­ny­tė, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jas Min­dau­gas Ne­fas, kon­cer­tuos Kau­no Svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to folk­lo­ro an­samb­lis „Ku­po­lė“. Ren­gi­nį or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų klu­bas.

Mons. A. Sva­rins­kas gi­mė 1925 me­tų sau­sio 21 die­ną Kad­rė­nuo­se, tuo­me­ti­nė­je Uk­mer­gės aps­kri­ty­je, mi­rė 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną Vil­niu­je.