Pametinukų tėvai gaus didesnes išmokas
Šei­mos, su­si­lau­ku­sios pa­me­ti­nu­kų, gaus di­des­nes mo­ti­nys­tės pa­šal­pas – iš­mo­koms ne­bus tai­ko­mos „lu­bos“.

Sei­mas an­tra­die­nį po pa­tei­ki­mo pri­ėmė svars­ty­ti Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pa­tai­są, pa­gal ku­rią pa­me­ti­nu­kus tu­rin­čios šei­mos gau­tų di­des­nes mo­ti­nys­tės iš­mo­kas.

So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas ti­ki­no, kad pa­kei­ti­mai rei­ka­lin­gi po Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) iš­aiš­ki­ni­mo, kad mo­ti­nys­tės iš­mo­kai ne­ga­li­ma tai­ky­ti „lu­bų“ – pa­šal­pa, ku­ri mo­ka­ma už nėš­tu­mo ir gim­dy­mo at­os­to­gas (70 ka­len­do­ri­nių die­nų iki gim­dy­mo ir 56– 70 die­nų po gim­dy­mo), tu­ri siek­ti iki at­os­to­gų mo­ti­nos gau­to at­ly­gi­ni­mo vi­dur­kį.

„Tos ma­mos, ku­rios bu­vo vai­ko prie­žiū­ros at­os­to­go­se ir ku­rioms bu­vo pa­skai­čiuo­ta mo­ti­nys­tės li­gos iš­mo­ka va­do­vau­jan­tis se­na tvar­ka, tai yra su­ma­žin­ta, ap­ri­bo­ta lu­bo­mis, ir jos iš­ei­na vėl pa­me­ti­nu­kus gim­dy­ti, vėl į mo­ti­nys­tės ir gim­dy­mo at­os­to­gas, kad joms ga­lio­tų to­kia pa­ti tvar­ka, kaip ga­lio­ja toms, ku­rios gim­do pri­ėmus ši­tą įsta­ty­mą – tai yra skai­čiuo­ja­ma nuo at­ly­gi­ni­mo, ku­rį jos ga­vo iki pir­mo­jo vai­ko gi­mi­mo. Ta­da mes at­sta­ty­tu­me tvar­ką, tei­sy­bę ir toms ma­moms, ku­rios gim­do an­trą vai­ką. Tai yra su­vie­no­di­na­me są­ly­gas, kad vi­sos ma­mos, ku­rios pa­gim­do vai­ką ir iš­ei­na gim­dy­mo ir mo­ti­nys­tės at­os­to­gų po sau­sio 1 die­nos, gau­na vie­no­das iš­mo­kas, tai yra pa­gal už­dirb­to at­ly­gi­ni­mo dy­dį,“ – aiš­ki­no ko­mi­te­to va­do­vas.

Nau­ja tvar­ka ga­lio­ja nuo šių me­tų sau­sio 1-osios, ta­čiau tik da­liai ma­mų. Mo­te­rys, ku­rios, su­si­lau­ku­sios pir­mo­jo vai­ko, ne­sus­pė­ja su­grįž­ti į dar­bą ir vėl lau­kia­si, pa­ten­ka į įsta­ty­mo pink­les ir joms mo­ka­ma ma­žes­nė nei dar­bo už­mo­kes­tis iš­mo­ka.

To­liau Sei­mas pa­tai­są svars­tys ba­lan­džio 6-ąją, ga­vęs So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą.

Iki KT iš­aiš­ki­ni­mo mak­si­ma­lus kom­pen­suo­ja­ma­sis už­dar­bis pa­šal­pai aps­kai­čiuo­ti ne­ga­lė­jo vir­šy­ti 3,2 drau­džia­mų­jų pa­ja­mų su­mos – šiuo me­tu bū­tų 1,523 tūkst. eu­rų, nes 2017 me­tų drau­džia­mo­sios pa­ja­mos – 476 eu­rų.