Paliko išteisinamąjį nuosprendį A. Sacharukui
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pir­ma­die­nį pa­li­ko ga­lio­ti iš­tei­si­na­mą­jį nuo­spren­dį bu­vu­siam par­la­men­ta­rui Alek­sand­rui Sa­cha­ru­kui, kal­tin­tam pikt­nau­džia­vi­mu ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu, nes bal­sa­vo už ki­tą Sei­mo na­rį.

Ape­lia­ci­nis teis­mas pa­skel­bė, kad že­mes­nės ins­tan­ci­jos nuo­spren­dis yra tei­sė­tas ir pa­grįs­tas.

Tei­sė­jų ko­le­gi­ja sa­ko su­tin­kan­ti su pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo iš­va­da, kad A.Sa­cha­ru­kas, bū­da­mas Sei­mo na­rys, t. y. as­muo, ku­riam ke­lia­mi aukš­ti pro­fe­si­niai bei eti­niai rei­ka­la­vi­mai, ne­si­lai­kė po­li­ti­kų veik­los eti­kos pri­nci­pų ir tuo iš da­lies pa­ken­kė sa­vo, kaip Sei­mo na­rio, re­pu­ta­ci­jai bei au­to­ri­te­tui. Ta­čiau A.Sa­cha­ru­ko veiks­mai, sie­kiant iš­reikš­ti ki­to Sei­mo na­rio va­lią, kai pa­sta­ro­jo po­zi­ci­ja dėl bal­sa­vi­mo yra iš anks­to ži­no­ma, nors ir bu­vo pa­da­ry­ti pa­žei­džiant nu­sta­ty­tą tvar­ką, ne­ga­li bū­ti ver­ti­na­mi kaip pikt­nau­džia­vi­mas tar­ny­ba.

„By­los įro­dy­mai pa­tvir­ti­na, kad A.Sa­cha­ru­kas ne­sie­kė iš es­mės pa­keis­ti Sei­mo pri­ima­mus spren­di­mus ar pa­teik­ti me­la­gin­gus duo­me­nis apie Sei­mo na­rio, vie­toj ku­rio bal­suo­ja­ma, po­zi­ci­ją, su­men­kin­ti Sei­mo au­to­ri­te­tą ar ki­taip pa­da­ry­ti vals­ty­bei ar ki­toms ins­ti­tu­ci­joms ar as­me­nims žy­mią ža­lą“, – ra­šo­ma teis­mo pra­ne­ši­me.

Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja kons­ta­ta­vo, kad pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas tei­sin­gai nu­sta­tė, jog kal­ti­ni­mas dėl ne­tei­sė­to do­ku­men­to įgi­ji­mo, lai­ky­mo ir pa­nau­do­ji­mo ne­tu­rint tei­sė­to pa­grin­do taip pat ne­pa­sit­vir­ti­no, o teis­mas pa­grįs­tai rė­mė­si A.Sa­cha­ru­ko ir teis­me apk­laus­tų liu­dy­to­jų par­ody­mais apie Sei­me su­sik­los­čiu­sią pra­kti­ką bal­suo­ti už ko­le­gas.

By­lo­je nu­sta­ty­ta, kad A. acha­ru­kas bal­sa­vo už Li­ną Ka­ra­lių, siek­da­mas iš­reikš­ti jo va­lią, o ne tu­rė­da­mas ko­kių nors ki­tų ke­ti­ni­mų.

Ši Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­tis dar ga­li bū­ti skun­džia­ma ka­sa­ci­ne tvar­ka Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teismui

Pro­ku­ro­rų skun­du pra­šy­ta pa­nai­kin­ti per­nai lie­pą Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo pri­im­tą iš­tei­si­na­mą­ją nuo­spren­dį ir eks­par­la­men­ta­rui skir­ti 3 tūkst. eu­rų baudą

By­los duo­me­ni­mis, 2010 me­tais A.Sa­cha­ru­kas ne­tei­sė­tai įgi­jo ir lai­kė bei 22 kar­tus pa­nau­do­jo frak­ci­jos ko­le­gos L.Ka­ra­liaus Sei­mo na­rio pa­žy­mė­ji­mą, už­si­re­gis­tra­vo Sei­mo na­rių re­gis­tra­ci­jos pro­to­ko­le, bal­sa­vo už įvai­rų įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­kei­ti­mus L.Ka­ra­liaus var­du. L.Ka­ra­lius tuo me­tu bu­vo iš­vy­kęs į Azi­ją. Už šį nu­si­žen­gi­mą A.Sa­cha­ru­kui ir L.Ka­ra­liui Sei­me su­reng­ta ap­kal­ta. Po bal­sa­vi­mo L.Ka­ra­lius pra­ra­do par­la­men­ta­ro man­da­tą, o A.Sa­cha­ru­kui ke­lių bal­sų pers­va­ra pa­vy­ko jį iš­sau­go­ti.

A.Sa­cha­ru­kas sa­kė, kad pa­si­da­vė par­la­men­te eg­zis­tuo­jan­čiai tra­di­ci­jai bal­suo­ti už ki­tus.

Bu­vęs po­li­ti­kas pra­šė at­mes­ti pro­ku­ra­tū­ros skun­dą ir sa­kė, kad par­la­men­ti­niai san­ty­kiai ne­tu­ri bū­ti kri­mi­na­li­zuo­ja­mi.

„Nie­ka­da ne­nei­giau, kad ke­le­tą kar­tų bal­sa­vau. Gė­da, kad pa­si­da­viau tai ne­ge­rai tra­di­ci­jai, bet pa­si­da­viau, kad vyk­tų nuo­sek­lus dar­bas“, – teis­me yra sa­kęs A.Sa­cha­ru­kas.

Jis skun­dė­si, kad jo by­la už­tru­ko sep­ty­ne­rius me­tus ir tiek lai­ko jam ten­ka vaikš­čio­ti po iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ins­ti­tu­ci­jas ir teis­mus.

Per­nai lie­pą Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė, kad A.Sa­cha­ru­ko iš­tei­si­ni­mas su­si­jęs su ju­ri­di­niu vei­kų ver­ti­ni­mu. Teis­mas ma­nė, kad by­lo­je su­rink­ti duo­me­nys ne­pat­vir­ti­na, jog A.Sa­cha­ru­ko veiks­mus ga­li­ma lai­ky­ti nu­si­kals­ta­mais. Esą ne­ky­la abe­jo­nių, kad jis bal­sa­vo už L.Ka­ra­lių, ta­čiau ne­bu­vo pa­da­ry­ta žy­mi ža­la. Teis­mas taip pat pa­žy­mė­jo, kad dėl A.Sa­cha­ru­ko bal­sa­vi­mo Sei­mo spren­di­mai ne­si­kei­tė, par­la­men­tas ne­bu­vo pri­vers­tas per­bal­suo­ti, svars­ty­ti įsta­ty­mai įsi­ga­lio­jo ir vei­kia.

38 me­tų A.Sa­cha­ru­kas anks­čiau yra dir­bęs po­li­ci­jos par­ei­gū­nu, šiuo me­tu jis ver­čia­si ad­vo­ka­to pra­kti­ka.