Paliekantiems Seimą – beveik pusantro milijono eurų
Pa­gal Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­nis Sei­mą pa­liks 80 po­li­ti­kų. Pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais jų iš­ei­ti­nėms iš­mo­koms ir su jo­mis su­si­ju­siems mo­kes­čiams rei­kės 1,392 mln. eu­rų, įskai­tant darb­da­vio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas.

Kaip pra­ne­ša Sei­mo spau­dos tar­ny­ba, nu­ma­to­ma, kad 2 vi­du­ti­nių mė­ne­si­nių at­ly­gi­ni­mų dy­džio iš­ei­ti­nes gaus 8 Sei­mo na­riai (10 proc.), 4 vi­du­ti­nių mė­ne­si­nių at­ly­gi­ni­mų dy­džio iš­ei­ti­nes gaus 40 Sei­mo na­rių (50 proc.), 6 vi­du­ti­nių mė­ne­si­nių at­ly­gi­ni­mų dy­džio iš­ei­ti­nes gaus 32 Sei­mo na­riai (40 proc.).

Sei­mo po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jų (Sei­mo Pir­mi­nin­ko se­kre­to­ria­to vals­ty­bės tar­nau­to­jų, Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų pa­ta­rė­jų, Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio pa­ta­rė­jo, Sei­mo frak­ci­jų re­fe­ren­tų ir Sei­mo na­rių pa­dė­jė­jų-se­kre­to­rių) kom­pen­sa­ci­joms už ne­pa­nau­do­tas kas­me­ti­nes at­os­to­gas rei­ka­lin­ga tiks­li su­ma bus aps­kai­čiuo­ta šiuos tar­nau­to­jus at­lei­džiant iš par­ei­gų, o iš­ei­ti­nėms iš­mo­koms – po mė­ne­sio nuo jų at­lei­di­mo iš par­ei­gų, tei­gia­ma Sei­mo spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­me.