Palestina tikisi Lietuvos paramos derantis su Izraeliu
Pa­les­ti­na ne­sie­kia pa­keis­ti Lie­tu­vos po­žiū­rio į Iz­rae­lį, bet ma­to Lie­tu­vą kaip tar­pi­nin­kę dėl tai­kos de­ry­bų, par­eiš­kė į Lie­tu­vą at­vy­ku­si aukš­to ran­go Pa­les­ti­nos dip­lo­ma­tė.

Už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­trė Amal Ja­dou in­ter­viu BNS Vil­niu­je sa­kė, kad Lie­tu­va ga­lė­tų dip­lo­ma­ti­nais ry­šiais pa­ska­tin­ti Iz­rae­lį da­ly­vau­ti Par­yžiu­je va­sa­rą pla­nuo­ja­mo­je kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­rio­je ti­ki­ma­si pos­tū­mių Pa­les­ti­nos vals­ty­bin­gu­mui įtvir­tin­ti.

„No­rė­čiau ma­ty­ti Lie­tu­vą per sa­vo dip­lo­ma­ti­nius ry­šius siun­čiant po­zi­ty­vią ži­nu­tę Iz­rae­lio vy­riau­sy­bei, kad bū­tų iš es­mės ju­da­ma į prie­kį ir per de­ry­bas įsi­pa­rei­go­ja­ma pa­siek­ti dvie­jų ša­lių spren­di­mo ir su­kur­ti Pa­les­ti­nos vals­ty­bę. Taip pat no­rė­čiau ma­ty­ti Lie­tu­vą im­an­tis vaid­mens Eu­ro­pos Są­jun­go­je, re­miant Pra­ncū­zi­jos ini­cia­ty­vą ren­giant tai­kos kon­fe­ren­ci­ją“, – sa­kė vi­ce­mi­nis­trė.

Pra­ncū­zi­jos ini­cia­ty­va sie­kia­ma pra­tęs­ti dip­lo­ma­ti­nį pro­ce­są tarp iz­rae­lie­čių ir pa­les­ti­nie­čių, ku­ris nu­trū­ko 2014-ųjų ba­lan­dį. Ini­cia­ty­vą pa­svei­ki­no Pa­les­ti­nos pre­zi­den­tas Mah­mou­das Ab­ba­sas, tuo me­tu, re­mian­tis Iz­rae­lio ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mais, Iz­rae­lio prem­je­ras Ben­ja­mi­nas Ne­ta­nya­hu ža­da ap­sisp­ręs­ti dėl da­ly­va­vi­mo kon­fe­ren­ci­jo­je tik ga­vęs ofi­cia­lų kvie­ti­mą.

Nors Lie­tu­va Jung­ti­nė­se Tau­to­se pa­pras­tai ne­pa­lai­ko Pa­les­ti­nai nau­din­gų ini­cia­ty­vų, vi­ce­mi­nis­trė sa­kė pa­sta­rai­siais me­tais „ma­tan­ti per­mai­nų“ dvi­ša­liuo­se san­ty­kiuo­se, ypač „aiš­ki­nan­tis ir su­pran­tant“ vie­ni ki­tų po­zi­ci­jas.

„Bū­da­ma čia ne­sis­ten­giu įti­kin­ti Lie­tu­vos nu­trauk­ti ry­šius su Iz­rae­liu. Esu čia ban­dy­da­ma įti­kin­ti Lie­tu­vą bū­ti už tai­ką ir pa­dė­ti ras­ti spren­di­mus, ku­rie baig­tų ne­tei­sin­gą ma­no ša­lies, ma­no vals­ty­bės oku­pa­ci­ją“, – sa­kė A.Ja­dou.

Vi­ce­mi­nis­trė tei­gia­mai ver­ti­na Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­tvir­tin­tą „žy­mė­ji­mo di­rek­ty­vą“, ku­ria ES ša­lys par­agin­tos žy­mė­ti Va­ka­rų Kran­te vei­kian­čių Iz­rae­lio kom­pa­ni­jų pro­duk­ci­ją kaip pa­ga­min­tas ta­me re­gio­ne, o ne kaip „pa­ga­min­ta Iz­rae­ly­je“. Šią ini­cia­ty­vą Iz­rae­lio prem­je­ras pa­va­di­no „tei­sin­gu­mo iš­krai­py­mu“.

„Kil­mės nuo­ro­da ar „žy­mė­ji­mas“ yra žings­nis tei­sin­ga link­me, bet ne lem­tin­gas žings­nis. Pa­sau­lis, ES, JAV – vi­si sa­ko, kad nau­sė­di­jos yra ne­le­ga­lios, at­siž­vel­giant į tarp­tau­ti­nę tei­sę. Iš to ky­lan­ti pa­sek­mė – pro­duk­tai, ku­rie yra ga­mi­na­mi nau­sė­di­jo­se, yra ne­le­ga­lūs ir tu­rė­tų bū­ti boi­ko­tuo­ja­mi“, – Pa­les­ti­nos po­zi­ci­ją pa­tei­kė ji.

Vi­ce­mi­nis­trė tei­gia dar anks­čiau ga­vu­si Lie­tu­vos at­sto­vų pa­ti­ki­ni­mą, jog Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­ju­si vyk­dy­ti di­rek­ty­vą, nors per­nai ir ne­pa­lai­kė kai ku­rių vals­ty­bių ini­cia­ty­vos, po ku­rios gi­mė ES do­ku­men­tas.

Vi­ce­mi­nis­trė su­si­ti­ki­me su Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Li­nu Lin­ke­vi­čiu­mi tei­gia kal­bė­ju­si apie eko­no­mi­kos, vers­lo, tu­riz­mo, že­mės ūkio sek­to­rių bend­ra­dar­bia­vi­mą, taip pat apie bend­ra­dar­bia­vi­mo prog­ra­mas tarp Vil­niaus uni­ver­si­te­to ir Pa­les­ti­nos aukš­tų­jų mo­kyk­lų. Ap­tar­tas Lie­tu­vos vaid­muo Eu­ro­pos Są­jun­go­je bei jos san­ty­kiuo­se su Pa­les­ti­na, taip pat po­li­ti­nis Iz­rae­lio-Pa­les­ti­nos pro­ce­sas.

A.Ja­dou pa­žy­mė­jo, jog Pa­les­ti­na yra pri­si­jun­gu­si prie Ara­bų koa­li­ci­jos prieš Is­la­mo vals­ty­bę – anot jos, „Daesh“ (ki­tas Is­la­mo vals­ty­bės pa­va­di­ni­mas) yra dau­giau ne ka­ri­nis, o ideo­lo­gi­nis ju­dė­ji­mas, tad, jos nuo­mo­ne, bū­ti­na lai­mė­ti ne tik fi­zi­nį, o ir „i­deo­lo­gi­nį ka­rą“.

Kaip pa­grin­di­nius ko­vos su šia or­ga­ni­za­ci­ja tiks­lus ji įvar­di­jo Ara­bų pa­sau­lio de­mo­kra­ti­za­vi­mą, Iz­rae­lio-Pa­les­ti­nos konf­lik­to spren­di­mą, taip pat ska­tin­ti eko­no­mi­nį vys­ty­mą re­gio­ne – tai leis­tų iš­lai­ky­ti jau­ni­mą ara­bų vals­ty­bė­se ir ga­lė­tų at­bai­dy­ti nuo sto­ji­mo į „Is­la­mo vals­ty­bės“ gru­puo­tės gre­tas.

Kal­bė­da­ma apie pa­dė­tį Si­ri­jo­je, dip­lo­ma­tė pa­žy­mė­jo, jog nuo pra­ėju­sio am­žiaus vi­du­rio į šią ša­lį pa­si­trau­kė per 400 tūkst. pa­bė­gė­lių – Pa­les­ti­na esą sie­kia pa­lai­ky­ti ry­šį su vi­so­mis konf­lik­to pu­sė­mis Si­ri­jo­je, siek­da­ma iš­veng­ti pa­les­ti­nie­čių krau­jo pra­lie­ji­mo, taip pat pa­si­sa­ko už ša­lies te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą ir si­rų tei­sę „iš­si­rink­ti sa­vo vy­riau­sy­bę ir ly­de­rius de­mo­kra­ti­niu ke­liu“. Ji aiš­kiai ne­at­sa­kė, ar re­mia Ru­si­jos oro at­akas re­gio­ne bei JAV bu­ria­mos koa­li­ci­jos sie­kius.

„Mes no­ri­me, kad „Daesh“ bū­tų nu­ga­lė­ta (...), ne­no­ri­me, kad „Daesh“ iš­sip­lės­tų už Si­ri­jos, Ira­ko ri­bų į ki­tas vie­tas mū­sų re­gio­ne“, – pa­žy­mė­jo ji.