Palangoje vyksta neformalus Baltijos šalių premjerų susitikimas
Lie­tu­vos pa­jū­ry­je sa­vait­ga­lį vyks­ta tra­di­ci­nis ne­for­ma­lus Bal­ti­jos ša­lių prem­je­rų su­si­ti­ki­mas.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius su Lat­vi­jos mi­nis­tre pir­mi­nin­ke Laim­duo­ta Strau­ju­ma ir Es­ti­jos Vy­riau­sy­bės va­do­vu Taa­viu Roi­vu Pa­lan­go­je ap­tars re­gio­no ener­ge­ti­nio sau­gu­mo klau­si­mus, bend­rus su­si­sie­ki­mo ir ener­ge­ti­kos sri­čių pro­jek­tus, taip pat pa­dė­tį že­mės ūkio sek­to­riu­je, Ru­si­jai užd­rau­dus im­por­tuo­ti pie­no pro­duk­tus, pra­ne­šė Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė.

Kal­ban­tis apie Bal­ti­jos ša­lių po­zi­ci­jas Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) klau­si­mų at­žvil­giu, tri­jų ša­lių Vy­riau­sy­bių va­do­vai spręs, kaip ko­vo­ti su ne­le­ga­lia mig­ra­ci­ja ir tre­čių­jų ša­lių, ap­tars Bend­ri­jos vyk­do­mą Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mą, pa­dė­tį Ukrai­no­je.

Su­si­ti­ki­mo me­tu taip pat bus ap­tar­ta sto­ji­mo į Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ją (EB­PO) pa­tir­tis. Es­ti­ja jau yra šios or­ga­ni­za­ci­jos na­rė, Lie­tu­va ir Lat­vi­ja vyk­do de­ry­bas dėl na­rys­tės.

Sek­ma­die­nį vi­sų tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių mi­nis­trai pir­mi­nin­kai kar­tu pa­mi­nės Bal­ti­jos ke­lio 26-ąsias me­ti­nes, ap­tars Bal­ti­jos ša­lių Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo pla­nus.