Palangoje sulaikyti plėšikai iš Latvijos
Klai­pė­dos bei Pa­lan­gos par­ei­gū­nai su­lai­kė as­me­nis, įvyk­džiu­sius apip­lė­ši­mą Lat­vi­jos Res­pub­li­ko­je.

Sau­sio 30 d. iš Lat­vi­jos Res­pub­li­kos Kur­že­mės re­gio­no val­dy­bos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos gau­tas pra­ne­ši­mas, kad Lat­vi­jo­je, Lie­po­jos mies­te, apie 17.00 val. įvyk­dy­tas lom­bar­do apip­lė­ši­mas, ku­rio me­tu bu­vo su­ža­lo­ta lom­bar­do dar­buo­to­ja bei pa­grob­ti ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai.

Lat­vi­jos par­ei­gū­nai in­for­ma­vo, kad šiuo nu­si­kal­ti­mu įta­ria­mi Lat­vi­jos pi­lie­čiai V.L., gi­męs 1986 m., bei A.S., gi­mu­si 1993 m., vyks­ta į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką ir su pa­grob­tais ju­ve­ly­ri­niais dir­bi­niais ke­ti­na iš­vyk­ti į už­sie­nį per Pa­lan­gos oro uos­tą.

Ga­vę šią in­for­ma­ci­ją, apie 21.20 val. Klai­pė­dos aps. VPK par­ei­gū­nai su­stab­dė au­to­mo­bi­lį „Au­di A6“ ku­riuo va­žia­vo nu­ro­dy­ti įta­ria­mi as­me­nys bei dar vie­nas Lat­vi­jos Res­pub­li­kos pi­lie­tis.

Ap­žiū­ros me­tu pas A.S. bu­vo ras­ti apip­lė­ši­mo me­tu iš lom­bar­do pa­grob­ti ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai. Be to, pas šią mer­gi­ną bu­vo ap­tik­ta au­ga­li­nės kil­mės nar­ko­ti­nių me­džia­gų. Dėl jų pra­dė­tas at­ski­ras iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Po ap­žiū­ros V.L. ir A.S. už­da­ry­ti į areš­ti­nę.

Pa­gal Lat­vi­jos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros 2015 m. sau­sio 31 d. iš­duo­tus Eu­ro­pos areš­to or­de­rius 2015-02-01 Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mas šiems as­me­nims sky­rė kar­do­mą­ją prie­mo­nę – dvie­jų mė­ne­sių su­ėmi­mą.

V.L. ne kar­tą teis­tas už įvai­rius nu­si­kal­ti­mus, be to, jo bei A.S. at­žvil­giu šiuo me­tu Lat­vi­jos Res­pub­li­ko­je at­lie­ka­mas dar vie­nas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl va­gys­tės iš pa­tal­pų.