Palanga nuo kitų metų atsisako „pagalvės“ mokesčio
Pa­lan­ga nuo ki­tų me­tų at­si­sa­ko va­di­na­mo­jo pa­gal­vės mo­kes­čio, o jį keis vien­kar­ti­nė įva­žia­vi­mo rink­lia­va, ku­rią teks mo­kė­ti tik va­sa­rą.

Ne­prik­lau­so­mai nuo vieš­na­gės Pa­lan­go­je truk­mės, ji sieks 5 eu­rus, pra­ne­šė sa­vi­val­dy­bė. Ši rink­lia­va bus ren­ka­ma tik va­sa­rą, tad kad de­vy­nis mė­ne­sius per me­tus ku­ror­to sve­čiai aps­kri­tai ne­mo­kės jo­kio mo­kes­čio už nau­do­ji­mą­si ku­ror­to inf­ras­truk­tū­ra.

„Pa­lan­ga yra la­bai pa­trauk­li ne tik karš­tuo­ju se­zo­nu, bet ir vi­sais me­tų lai­kais. At­si­sa­ky­da­mi va­di­na­mo­jo pa­gal­vės mo­kes­čio, ku­rį ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­go­se ap­sis­to­jan­tys tu­ris­tai da­bar tu­ri mo­kė­ti vi­sus me­tus, bei pa­keis­da­mi jį vien­kar­ti­ne, tik va­sa­rą ren­ka­ma rink­lia­va, ti­ki­mės dau­giau sve­čių su­lauk­ti ne ak­ty­vio­jo at­os­to­gų se­zo­no me­tu. Ki­taip ta­riant tu­ris­tas, at­vy­kęs į Pa­lan­gą, de­vy­nis mė­ne­sius ne­tu­rės mo­kė­ti jo­kių rink­lia­vų“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė mies­to me­ras Ša­rū­nas Vait­kus.

Tei­gia­ma, kad au­to­mo­bi­liais va­sa­rą į Pa­lan­gą at­vyk­sian­tys ku­ror­to sve­čiai, ne­be­mo­kė­da­mi va­di­na­mo­jo pa­gal­vės mo­kes­čio, o tik vien­kar­ti­nę rink­lia­vą, su­tau­pys. Kaip šiuo me­tu skel­bia­ma Pa­lan­gos Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, „pa­gal­vės“ mo­kes­tis vie­na as­me­niui už nak­vy­nę sie­kia 0,3 eu­ro.

Nuo vie­ti­nės rink­lia­vos bus at­lei­džia­mi gy­ven­to­jai, dek­la­ra­vu­sie­ji gy­ve­na­mą­ją vie­tą Pa­lan­go­je, taip pat čia dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tis, spe­cia­lio­sios, ava­ri­nės ar ope­ra­ty­vi­nės tar­ny­bos, vyks­tan­čios į Pa­lan­gą pa­gal iš­kvie­ti­mus. Yra nu­ma­ty­ta ir dau­giau iš­im­čių.