Palaikydami mokytojus kreipėsi į valstybės vadovus
Lie­tu­vos Są­jū­džio Vil­niaus sky­riaus ta­ry­ba iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į vals­ty­bės va­do­vus dėl nu­ma­to­mo vi­suo­ti­nio mo­ky­to­jų strei­ko, pra­si­dė­sian­čio 2016 m. va­sa­rio 22 d. Krei­pi­me­si mo­ky­to­jams dė­ko­ja­ma už tar­nys­tę Lie­tu­vai ir val­džios ins­ti­tu­ci­jų pra­šo­ma vyk­dy­ti pe­da­go­gų rei­ka­la­vi­mus.

„Ca­riz­mo prie­spau­dos me­tais, kai į Lie­tu­vą ra­šy­ti­nį lie­tu­viš­ką žo­dį ga­be­no knyg­ne­šiai, ir ta­da lie­tu­viš­ko raš­to lie­tu­vius mo­kė mo­ky­to­jai.

Nuo 1941-ųjų trem­ti­nių eše­lo­nai su dau­gy­be mo­ky­to­jų dun­dė­jo į Ry­tus: gu­la­guo­se, ka­lė­ji­muo­se mo­ky­to­jai bu­vo nie­ki­na­mi, žu­do­mi, ver­čia­mi dirb­ti su­nkiau­sius dar­bus. Jų kal­tė bu­vo ta, kad Lie­tu­vos vai­kus mo­kė skai­ty­ti, ra­šy­ti, my­lė­ti Die­vą ir sa­vo Tė­vy­nę.

Nuo pat Są­jū­džio pra­džios mo­ky­to­jai ir jų mo­ki­niai da­ly­va­vo šio ju­dė­ji­mo veik­lo­je. Vė­liau di­džia­vo­si at­kur­ta Ne­prik­lau­so­my­be, o iš­ki­lus pa­vo­jui, sto­jo jos gin­ti. Prie Par­la­men­to, te­le­vi­zi­jos bokš­to, ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to, ki­tų svar­bių ob­jek­tų, jie sto­vė­jo gy­vo­je ba­ri­ka­do­je ir bu­vo pa­si­ren­gę au­ko­tis dėl Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės.

Pa­sta­rai­siais me­tais mo­ky­to­jai ren­ka­si prie Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos, Par­la­men­to bei Vy­riau­sy­bės ir skan­duo­ja – „Duo­nos!“.

Vi­siš­kai pri­ta­ria­me Jū­sų rei­ka­la­vi­mams. Nuo­šir­džiai lin­ki­me, kad Jū­sų lū­kes­čiai iš­si­pil­dy­tų“, – skel­bia Są­jū­džio at­sto­vai.