Palaidotas sveikatos apsaugos ministras J. Požela
Tre­čia­die­nį Vil­niu­je pa­lai­do­tas svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras, par­la­men­ta­ras Ju­ras Po­že­la.

Po­li­ti­kas am­ži­no poil­sio at­gu­lė An­ta­kal­nio ka­pi­nė­se, va­di­na­ma­ja­me me­ni­nin­kų kal­ne­ly­je.

Į J.Po­že­los lai­do­tu­ves at­vy­ko šim­tai žmo­nių, tarp jų – Mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­riai, par­la­men­ta­rai, prem­je­ras, so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius, Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, ar­ti­mi J.Po­že­los drau­gai – Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas, ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Li­nas Jo­naus­kas, vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Ju­lius Pa­nkaus­kas, ūkio vi­ce­mi­nis­tras Ma­rius Ska­rups­kas, ki­ti.

„Ne­pap­ras­tai su­nku kal­bė­ti, kai ten­ka at­sis­vei­kin­ti ir iš­ly­dė­ti to­kį jau­ną žmo­gų. Jau­ną, bet sa­vo dar­bais ir tiks­lais jau spė­ju­sį vi­siems įro­dy­ti, kad mes ne­te­ko­me pui­kaus žmo­gaus, my­lin­čio sa­vo tė­vy­nę, šei­mą, tė­ve­lius, žmo­ną Ži­vi­lę ir ma­žą­jį sū­ne­lį Jo­rį“, – kal­bė­jo mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Pa­sak jo. J.Po­že­la tu­rė­jo daug gra­žių pla­nų ir pra­smin­gų tiks­lų bei vi­sus duo­me­nis tap­ti vie­nu ryš­kiau­siu Lie­tu­vos po­li­ti­niu ly­de­riu ir ša­lies va­do­vu.

„Ju­ras bu­vo jau­nas žmo­gus, ku­ris ge­bė­jo su­jung­ti skir­tin­gas kar­tas. Vie­ny­da­mas ir už­deg­da­mas jau­nus bi­čiu­lius, jis mo­kė­jo ro­dy­ti pa­gar­bą ir ge­bė­jo iš­klau­sy­ti vy­res­nių“, – kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

„Po­li­ti­ko­je jau­no žmo­gaus bal­sas ga­li ir tu­ri bū­ti iš­girs­tas. Tai Ju­ro tes­ta­men­tas mums vi­siems“, – pri­dū­rė jis.

Sei­mo pir­mi­nin­kė L.Grau­ži­nie­nė tei­gė, kad J.Po­že­los sie­kiai bu­vo kil­nūs ir pra­smin­gi, o jis pats bu­vo pa­grįs­tai va­di­na­mas vie­nu ryš­kiau­siu jau­no­sios kar­tos po­li­ti­ku.

„J.Po­že­la iš­ėjo gra­žiau­siu ir pra­smin­giau­siu sa­vo gy­ve­ni­mo lai­ko­tar­piu, ta­čiau li­ko jo idė­jos, min­tys, įžval­gos, gai­rės, ku­rias jis nu­brė­žė sa­vo bend­ra­žy­giams“, – kal­bė­jo par­la­men­to va­do­vė.

Ūkio vi­ce­mi­nis­tras M.Ska­rups­kas pri­si­mi­nė J.Po­že­lą stu­di­jų uni­ver­si­te­te me­tais ir lin­kė­jo jo drau­gams iš­sau­go­ti jį at­min­ty­je.

„Tu ne­no­rė­tum vi­sų mū­sų ma­ty­ti su aša­ro­mis aky­se, vir­pan­čiais bal­sais ir ge­din­čių. Tu no­rė­tum, kad mes ta­ve pri­si­min­tu­mė­me to­kį, koks tu bu­vai. Su sa­vo hu­mo­ro jaus­mu, pokš­tais ir įžval­go­mis“, – sa­kė M.Ska­rups­kas.

Am­ži­no poil­sio J.Po­že­la iš­ly­dė­tas gro­jant ka­riuo­me­nės or­kes­trui, ai­dint Gar­bės sar­gy­bos kuo­pos sal­vė­mis ir skam­bant Lie­tu­vos him­nui.

34-erių J.Po­že­la mi­rė nak­tį iš šeš­ta­die­nio į sek­ma­die­nį nuo pa­nkrea­ti­to – ka­sos už­de­gi­mo.

J.Po­že­la rugp­jū­čio pra­džio­je dėl ūmi­nių virš­ki­ni­mo sis­te­mos su­tri­ki­mų bei pil­vo skaus­mų sku­bos tvar­ka bu­vo hos­pi­ta­li­zuo­tas į San­ta­riš­kių kli­ni­kas. Jam diag­no­zuo­tas ūmi­nis bi­lia­ri­nės (tul­ži­nės) kil­mės pa­nkrea­ti­tas (ka­sos už­de­gi­mas), tai­ky­tas in­ten­sy­vus gy­dy­mas San­ta­riš­kių kli­ni­kų In­ten­sy­vios te­ra­pi­jos ir rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je.

J.Po­že­la svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro par­ei­gas ėjo vos ke­lis mė­ne­sius, mi­nis­tro prie­sai­ką jis da­vė 2016 me­tų ko­vo 15 die­ną. 2012 me­tais jis iš­rink­tas į Sei­mą, o spa­lio 9-ąją pa­gal So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos są­ra­šas per­rink­tas par­la­men­ta­ru.

J.Po­že­la bu­vo val­dan­čio­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas, par­ti­jos Vil­niaus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas. 2011–2012 me­tais jis va­do­va­vo Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­ti­nio jau­ni­mo są­jun­gai.