Pakvietė N. Savčenko į Lietuvą
Penk­ta­die­nį už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius te­le­fo­nu kal­bė­jo­si su Ukrai­nos Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos de­pu­ta­te Na­di­ja Sav­čen­ko, ku­ri be­veik dve­jus me­tus bu­vo ne­tei­sė­tai ka­li­na­ma Ru­si­jo­je.

Mi­nis­tras pa­svei­ki­no N. Sav­čen­ko lais­vė­je ir pa­kvie­tė ją ap­si­lan­ky­ti Lie­tu­vo­je, ra­šo­ma URM pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

„Džiau­gia­mės, kad Jūs jau esa­te lais­vė­je. Tai yra mū­sų bend­ra per­ga­lė. Lie­tu­vos žmo­nės ati­džiai se­kė Jū­sų lais­vės ko­vą, to­dėl no­rė­tu­me pa­ma­ty­ti Jus Lie­tu­vo­je, iš­girs­ti Jū­sų pa­sa­ko­ji­mą“, – sa­kė mi­nis­tras.

N. Sav­čen­ko pri­si­pa­ži­no, kad yra la­bai pa­var­gu­si, bet kar­tu yra nu­si­tei­ku­si la­bai ryž­tin­gai. Ji pa­žy­mė­jo, kad lau­kia daug dar­bų, ku­riems pa­si­ren­gu­si ati­duo­ti vi­sas jė­gas.

Mi­nis­tras taip pat svei­ki­no N. Sav­čen­kos pa­si­ry­ži­mą ko­vo­ti, kad Ru­si­ja pa­leis­tų vi­sus ne­tei­sė­tai to­je ša­ly­je ka­li­na­mus Ukrai­nos pi­lie­čius. „Lie­tu­va ir to­liau iš­liks ak­ty­vi Ukrai­nos są­jun­gi­nin­kė, rei­ka­lau­jant ne­tei­sė­tai Ru­si­jo­je ka­li­na­mų Jū­sų ša­lies pi­lie­čių pa­lei­di­mo“, – pa­žy­mė­jo L. Lin­ke­vi­čius.

N. Sav­čen­ko dar kar­tą pa­dė­ko­jo Lie­tu­vai ir vi­siems jos žmo­nėms už par­amą ir pa­lai­ky­mą, ku­rį ji vi­suo­met jau­tė, ir pa­ža­dė­jo ieš­ko­ti ga­li­my­bių ar­ti­miau­siu me­tu at­vyk­ti į Lie­tu­vą.