Pakibę ir pinigai, ir Darbo kodeksas
Už Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amos pi­ni­gus su­kur­tas so­cia­li­nis mo­de­lis ir vie­na svar­biau­sių jo da­lių – nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas (DK) – at­siė­jo dau­giau kaip 1 mln. eu­rų. Pi­ni­gai iš­leis­ti, o re­zul­ta­to šie­met ga­li ir ne­bū­ti. At­mes­ti pre­zi­den­tės ve­to Sei­me ne­už­ten­ka bal­sų, tad ba­ta­li­jos dėl nau­jo­jo DK, re­gis, ga­li tęs­tis ir ki­tą­met.

Jau ku­rį lai­ką vers­lo at­sto­vai skel­bia, kad dau­gu­ma par­la­men­ta­rų ru­de­nį nau­jo­jo DK pa­lai­min­ti ne­no­ri, nes bai­mi­na­si, kad to­kiu at­ve­ju rin­kė­jai bal­suos prieš juos. To­dėl ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, per­nai ir šie­met ga­na tvir­tai kar­to­jęs, kad Lie­tu­va tu­rės nau­ją­jį DK, pa­kei­tė to­ną. Pra­si­de­dant Sei­mo se­si­jai val­dan­čių­jų vir­šū­nė­lės apie tai, kad ku­rį lai­ką liks se­na­sis, da­bar ga­lio­jan­tis DK, kal­ba kaip apie ti­kė­ti­niau­sią va­rian­tą.

Kū­rė tre­jus metus

Ta­čiau čia pat da­lis po­li­ti­kų pri­me­na, kad so­cia­li­nis mo­de­lis kai­na­vo ne­ma­žai pi­ni­gų. Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­riai ne­ofi­cia­liai ret­sy­kiais už­si­me­na, kad ne­priė­mus nau­jo­jo DK da­lį už jo ren­gi­mą su­mo­kė­tų pi­ni­gų ga­li tek­ti grą­žin­ti.

So­cia­li­niam mo­de­liui reng­ti iš­leis­ta 1 mln. 23 tūkst. eu­rų. Iš jų 869 tūkst. eu­rų yra ES par­amos da­lis. Nors dau­gu­ma so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų šie­met bu­vo pri­im­ta, vie­ną svar­biau­sių – DK – iki šiol gau­bia ne­ži­nia.

ES struk­tū­ri­nės par­amos in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je skel­bia­ma, kad pro­jek­tas pra­dė­tas 2013 me­tų rugp­jū­tį, o baig­tas 2015-ųjų rugp­jū­tį. Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do agen­tū­ros di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Aud­ro­nė Ali­šaus­kie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad pro­jek­to me­tu nu­ma­ty­ta įgy­ven­din­ti veik­la at­lik­ta, tai­gi pa­sta­bų dėl to ne­tu­rė­tų bū­ti.

„Pro­jek­to tiks­las – su­kur­ti so­cia­li­nį mo­de­lį – yra pa­siek­tas, tad pa­grin­do ma­ny­ti, kad pro­jek­to vyk­dy­mui skir­tos lė­šos tu­rė­tų bū­ti grą­žin­tos, nė­ra“, – va­kar ti­ki­no A. Ali­šaus­kie­nė. Pro­jek­to me­tu įsi­pa­rei­go­ta su­kur­ti Dar­bo san­ty­kių ir vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo tei­si­nį-ad­mi­nis­tra­ci­nį mo­de­lį, taip pat par­eng­ti dar­bo san­ty­kius reg­la­men­tuo­jan­čio tei­sės ak­to pro­jek­tą. Apie rea­lų tei­sės ak­tų vei­ki­mą ne­kal­ba­ma.

Mi­ni 2018-uosius

Par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas po va­kar vy­ku­sio pa­si­ta­ri­mo pas Sei­mo pir­mi­nin­kę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę aiš­ki­no, kad su­si­rin­kęs Sei­mas tie­siog elg­sis pa­gal sta­tu­to rei­ka­la­vi­mus: iš pra­džių tu­rės ap­sisp­ręs­ti, ar pra­de­da svars­ty­ti pre­zi­den­tės siū­lo­mas DK pa­tai­sas, ar jos ve­to at­me­ta.

Skai­čiuo­ja­ma, kad at­mes­ti pre­zi­den­tės ve­to Sei­me ne­pa­kaks bal­sų. Tam rei­kia bent 71 Sei­mo na­rio bal­so, o nau­jo­jo DK ša­li­nin­kų gre­tos rin­ki­mų kam­pa­ni­jos lai­ko­tar­piu dar la­biau ap­tir­po. To­dėl ir pa­tys po­li­ti­kai, ir vers­li­nin­kų at­sto­vai už­si­me­na, kad ku­rį lai­ką Lie­tu­va gy­vens su se­nuo­ju DK.

„Nau­ju DK grei­čiau­siai už­siims nau­jas Sei­mas ir nau­ja val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Tai­gi gruo­džio mė­ne­sį. Nau­jo­ji dau­gu­ma, ypač jei dar ir nau­jos par­ti­jos at­ei­tų, no­rės per­žiū­rė­ti DK. Tad to­kiu at­ve­ju jis ga­li bū­ti baig­tas svars­ty­ti 2017 me­tais, o įsi­ga­lio­ti – nuo 2018 me­tų“, – svars­tė darb­da­vių at­sto­vas Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je Ge­di­mi­nas Rai­nys.

Po­li­to­lo­gai, ver­tin­da­mi val­dan­čių­jų el­ge­sį dėl nau­jo­jo DK, da­bar jį sie­ja su rin­ki­mų lai­ko­tar­piu. Esą so­cial­de­mo­kra­tai ne­suin­te­re­suo­ti li­kus mė­ne­siui iki rin­ki­mų es­ka­luo­ti dar­bo san­ty­kių li­be­ra­li­za­vi­mo. So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris prem­je­ras A. But­ke­vi­čius yra ta­pęs so­cia­li­nio mo­de­lio vei­du. Jis te­be­kar­to­ja, kad li­be­ra­les­ni dar­bo san­ty­kiai ne­iš­ven­gia­mi, skel­bia, jog dar­bo san­ty­kių re­for­ma pa­ge­rins Lie­tu­vos kon­ku­ren­cin­gu­mo rei­tin­gus.

Po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kai at­krei­pia dė­me­sį, kad so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mai bu­vo pri­im­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ir da­lies opo­zi­ci­jos at­sto­vų bal­sais. Ta­čiau ne­abe­jo­ja­ma, jog so­cial­de­mo­kra­tų opo­nen­tai skelbs, kad už dar­buo­to­jų pa­dė­ties pa­blo­gi­ni­mą at­sa­kin­gi bū­tent so­cial­de­mo­kra­tai.

Kri­ti­ka – nuo pat pradžių

So­cia­li­nio mo­de­lio, ypač DK, kū­ri­mą vi­sus tre­jus me­tus ly­di ne­sklan­du­mai. 2013 me­tais „dar­bie­tės“ Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­nės va­do­vau­ja­ma SADM vė­la­vo pa­skelb­ti kon­kur­są, de­rė­jo­si dėl kai­nos, kol ga­liau­siai tik 2014 me­tų va­sa­rį su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu (VU) pa­si­ra­šė su­tar­tį dėl so­cia­li­nio mo­de­lio kū­ri­mo. At­me­tu­si pir­mą­jį VU pa­siū­ly­mą – pa­slau­gas su­teik­ti už kiek dau­giau nei 1 mln. eu­rų, mi­nis­te­ri­ja po ku­rio lai­ko nu­si­lei­do ir ne­skel­bia­mo pir­ki­mo bū­du jas įsi­gi­jo už 913 tūkst. eu­rų.

An­tai Vals­ty­bės kon­tro­lė, per­nai at­li­ku­si So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos au­di­tą, par­eiš­kė, kad bu­vo per ma­žai apk­laus­tų ga­li­mų pa­slau­gos tei­kė­jų, ne­aiš­kūs kva­li­fi­ka­ci­niai rei­ka­la­vi­mai, pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se ne­nu­ma­ty­tos tei­sės de­rė­tis dėl pa­siū­ly­mo kai­nos per­kant pa­slau­gą ne­skel­bia­mo pir­ki­mo bū­du.

Ša­lies va­do­vės ve­tuo­tas DK – tik vie­na iš so­cia­li­nio mo­de­lio, api­man­čio dar­bo san­ty­kių ir so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­mos re­for­mas, da­lių. „Bran­giai pirk­tas pa­siū­ly­mų kra­ti­nys“, – taip per­nai moks­li­nin­kų par­eng­tą mo­de­lį yra pa­va­di­nu­si ša­lies va­do­vė D. Gry­baus­kai­tė. Šių me­tų lie­pą ji DK ve­ta­vo ir jam pa­siū­lė 22 pa­tai­sas.