Pakeitė nuomonę: užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos nenaikins
Vy­riau­sy­bė iš­gir­do už­sie­nio lie­tu­vių bal­są ir nu­spren­dė ne­nai­kin­ti, kaip bu­vo su­pla­na­vu­si, Už­sie­nio lie­tu­vių rei­ka­lų koor­di­na­vi­mo ko­mi­si­jos.

„Nors yra nuo­sta­ta tas ko­mi­si­jas nai­kin­ti, vis­gi pa­da­ro­me iš­im­tį bū­tent dėl šios ko­mi­si­jos, ne­no­ri­me ne­rei­ka­lin­gų įtam­pų su Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­ne“, – BNS sa­kė prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio pa­ta­rė­jas Dei­vi­das Ma­tu­lio­nis.

Pa­sak D.Ma­tu­lio­nio, ar­ti­miau­sias ko­mi­si­jos po­sė­dis ti­kriau­siai bus šau­kia­mas ru­de­nį.

„No­rė­tų­si kal­bė­tis vi­sais dias­po­rai svar­biais klau­si­mais, taip pat klau­si­mais, kaip pa­ge­rin­ti są­ly­gas iš už­sie­nio at­vyks­tan­tiems lie­tu­viams su­grįž­ti į Lie­tu­vą. Ti­krai yra daug te­mų ir nu­spren­dėm, kad sim­bo­liš­kai tai svar­bi ko­mi­si­ja Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nei, lai ji lie­ka, ru­de­nį gal­būt or­ga­ni­zuo­sim jos po­sė­dį“, – kal­bė­jo pa­ta­rė­jas.

Pa­sak D.Ma­tu­lio­nio, bend­ra­dar­bia­vi­mas su už­sie­nio lie­tu­viais ne­sus­to­tų ne­prik­lau­so­mai nuo to, veik­tų ar ne­veik­tų spe­cia­li ko­mi­si­ja, ta­čiau at­siž­vel­gus į už­sie­nio lie­tu­vių iš­sa­ky­tus nuo­gąs­ta­vi­mus ji pa­lie­ka­ma.

„Ar ko­mi­si­ja yra, ar nė­ra, mes pa­si­ruo­šę bend­ra­dar­biau­ti vi­sais klau­si­mais, bet ka­dan­gi tai yra for­ma­lus fo­ru­mas, kur vi­sa­da su­si­tik­da­vo Vy­riau­sy­bė­je, gal­būt su­si­da­rė įspū­dis PLB, kad mes to­kiu at­ve­ju (pa­nai­ki­nus ko­mi­si­ją) ma­žiau dė­me­sio skir­si­me prob­le­moms, to­dėl nu­spren­dėm, kad pa­da­rom iš­im­tį ir ju­dam į prie­kį“, – sa­kė D.Ma­tu­lio­nis.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja prem­je­ro pa­ve­di­mu bu­vo par­en­gu­si nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­ly­ta nai­kin­ti Už­sie­nio lie­tu­vių rei­ka­lų koor­di­na­vi­mo ko­mi­si­ją. Pa­gal do­ku­men­to lyd­raš­tį, ko­mi­si­ją siū­ly­ta nai­kin­ti sie­kiant su­ma­žin­ti ad­mi­nis­tra­ci­nę naš­tą, taip pat nu­ro­dy­ta, kad Vy­riau­sy­bė „glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja su Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­ne, su­si­ti­ki­mus reng­da­ma pa­gal po­rei­kį“.

Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) pir­mi­nin­kė Da­lia Hen­ke svei­ki­na šį Vy­riau­sy­bės spren­di­mą bei va­di­na lo­giš­ku ir ra­cio­na­liu.

„Tai pro­tin­gas ir ra­cio­na­lus spren­di­mas, džiau­gia­mės, kad ir prem­je­ras, ir pa­ta­rė­jai, ir Vy­riau­sy­bė pri­ėmė spren­di­mą tęs­ti už­sie­nio lie­tu­vių rei­ka­lų koor­di­na­ci­nės ko­mi­si­jos veik­lą, nes tai ry­šys, kur ofi­cia­liuo­se rė­muo­se ga­li­ma iš­vys­ty­ti ir po­li­ti­nius spren­di­mus, su­si­ju­sius su už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių klau­si­mais, prob­le­mo­mis, su­grį­ži­mo te­ma­ti­ka“, – BNS sa­kė D.Hen­ke.

„Svar­biau­sia šio­mis die­no­mis pa­žiū­rė­ti į emig­ra­ci­ją tei­gia­mu žvilgs­niu, kad pa­sau­ly­je tu­ri­me tiek daug am­ba­sa­do­rių, tai mū­sų ta­len­tai, ga­būs žmo­nės, dir­ban­tys už­sie­nio rin­ko­se, ir tu­ri bū­ti už­ti­krin­tas tei­gia­mas, ko­ky­biš­kas ry­šio pa­lai­ky­mas su Lie­tu­va, ins­ti­tu­ci­jo­mis, ir su Vy­riau­sy­bė, ir su Sei­mu, to­dėl svei­ki­na­me ir džiau­gia­mės šiuo ra­cio­na­liu spren­di­mu“, – pa­brė­žė PLB va­do­vė.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai par­en­gus pro­jek­tą dėl Už­sie­nio lie­tu­vių rei­ka­lų koor­di­na­vi­mo ko­mi­si­jos pa­nai­ki­ni­mo Pa­sau­lio lie­tu­vų bend­ruo­me­nė pa­skel­bė po­zi­ci­ją, kad ko­mi­si­jos nai­ki­ni­mas kar­di­na­liai su­ma­žins vyk­do­mo­sios val­džios bend­ra­vi­mą su dias­po­ra, o siū­lo­mos al­ter­na­ty­vos ne­už­ti­krins efek­ty­vaus bend­ra­dar­bia­vi­mo.

„Pa­nai­ki­nus kon­kre­čiai su­re­gu­liuo­tą struk­tū­rą, lei­du­sią vyk­dy­ti dias­po­ros ir vyk­do­mo­sios val­džios dia­lo­gą, ko­mu­ni­ka­ci­ja taps ma­žiau kons­truk­ty­vi, dub­liuo­sis. Tu­ri­nio pa­klau­si­mai, ini­cia­ty­vos bus pa­kar­to­ti­nai tei­kia­mi skir­tin­giems vyk­do­mo­sios val­džios su­bjek­tams“, – tuo­met tei­gė D.Hen­ke.