Pakeitė Jono Basanavičiaus premijos statusą
Vy­riau­sy­bė šian­dien ap­sisp­ren­dė: Vals­ty­bi­nei Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­jai su­teik­tas na­cio­na­li­nės pre­mi­jos sta­tu­sas, jos dy­dis nuo 19 tūkst. pa­di­di­na­mas iki 30,4 tūkst. eu­rų.

Na­cio­na­li­nėms pre­mi­joms pri­ly­gin­ta Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­ja, kaip ir iki šiol, bus tei­kia­ma tau­tos pa­triar­cho gi­mi­mo die­ną – lap­kri­čio 23-ią­ją, o ne va­sa­rio 16-ąją, kaip pa­gei­dau­ja et­ni­nės kul­tū­ros puo­se­lė­to­jai.

Iš­da­ly­tos 25 premijos

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va tau­tos pa­triar­cho J. Ba­sa­na­vi­čiaus var­du pa­va­din­tą vals­ty­bi­nę pre­mi­ją Vy­riau­sy­bė įstei­gė 1992 me­tais. Pre­mi­ja kas­met ski­ria­ma Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams už reikš­min­giau­sius pa­sta­rų­jų pen­ke­rių me­tų dar­bus, su­si­ju­sius su et­ni­nės kul­tū­ros tra­di­ci­jų plė­to­ji­mu, puo­se­lė­ji­mu, ty­ri­nė­ji­mu, taip pat už kū­ry­bi­nę ir moks­li­nę et­ni­nės kul­tū­ros veik­lą.

Kul­tū­ros mi­nis­tras, rem­da­ma­sis Et­ni­nės kul­tū­ros eks­per­tų ko­mi­si­jos iš­va­do­mis bei Lie­tu­vos kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bos spren­di­mu, pa­siū­ly­mus dėl pre­mi­jos sky­ri­mo tei­kia Vy­riau­sy­bei, o ši lau­rea­tą kas­met pa­skel­bia iki lap­kri­čio 15 die­nos. 500 mi­ni­ma­lių gy­ve­ni­mo ly­gių dy­džio (šiuo me­tu – 19 tūkst. eu­rų) pre­mi­ja lau­rea­tui įtei­kia­ma J. Ba­sa­na­vi­čiaus gi­mi­mo die­ną iš­kil­mių Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me mu­zie­ju­je me­tu.

Pir­mą­ja Vals­ty­bi­nės Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­jos lau­rea­te prieš 25 me­tus ta­po dai­ni­nin­kė Ve­ro­ni­ka Pa­vi­lio­nie­nė. Vė­les­niais me­tais pre­mi­jos bu­vo įteik­tos mu­zi­ko­lo­gei Zi­tai Kel­mic­kai­tei, et­nog­ra­fei An­ge­lei Vyš­niaus­kai­tei, kal­bi­nin­kui, tau­to­sa­ki­nin­kui Leo­nar­dui Sau­kai, et­no­lo­gui Li­ber­tui Klim­kai, Na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus di­rek­to­rei Bi­ru­tei Kul­ny­tei, fi­lo­so­fui, li­te­ra­tū­ro­lo­gui, Ma­žo­sios Lie­tu­vos kul­tū­ros ty­rė­jui Vac­lo­vui Bag­do­na­vi­čiui, o pra­ėju­siais me­tais – lie­tu­vių mi­to­lo­gui, re­li­gi­jo­ty­ri­nin­kui, ra­šy­to­jui ir ver­tė­jui Dai­niui Ra­zaus­kui.

Aukš­tes­nis lygis

Kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son Vy­riau­sy­bei siū­lo pa­nai­kin­ti 1992 me­tų spren­di­mą įsteig­ti Vals­ty­bi­nę Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­ją ir vie­toj jos steig­ti na­cio­na­li­nę Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­ją bei pa­tvir­tin­ti jos sky­ri­mo nuo­sta­tus.

Juo­se nu­ma­to­ma, kad pre­mi­ja ir to­liau bus ski­ria­ma už reikš­min­gą kū­ry­bi­nę ir moks­li­nę veik­lą et­ni­nės kul­tū­ros sri­ty­je bei ki­tus dar­bus, su­si­ju­sius su lie­tu­vių et­ni­nės kul­tū­ros tra­di­ci­jų plė­to­ji­mu, tau­ti­nės sa­vi­mo­nės puo­se­lė­ji­mu ir et­no­kul­tū­ri­niu ug­dy­mu.

Jos dy­dis bus ana­lo­giš­kas Lie­tu­vos na­cio­na­li­nėms kul­tū­ros ir me­no pre­mi­joms – pri­lygs 800 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų (30,4 tūkst. eu­rų). Pre­mi­ją skirs ko­mi­si­ja, ku­rios su­dė­tį, pri­ta­rus Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bai, tvir­tins kul­tū­ros mi­nis­tras.

Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son: „Kan­di­da­tais pre­mi­jai gau­ti ga­lės bū­ti Lie­tu­vos ir už­sie­nio vals­ty­bių fi­zi­niai as­me­nys bei as­me­nų gru­pės, vyk­džiu­sios bend­rą veik­lą et­ni­nės kul­tū­ros sri­ty­je.“

De­vy­nių na­rių ko­mi­si­ja bus su­da­ro­ma tre­jiems me­tams. Tas pats as­muo ko­mi­si­jos na­riu ga­lės bū­ti ne dau­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės. Ko­mi­si­ją su­da­rys trys Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­jos lau­rea­tai, ku­riuos į ko­mi­si­ją skirs kul­tū­ros mi­nis­tras, po du na­rius siū­lys vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių, moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jos, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos.

Kan­di­da­tus pre­mi­jai gau­ti iki rug­sė­jo 1 die­nos ga­lės siū­ly­ti Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­ba, fi­zi­niai bei ju­ri­di­niai as­me­nys. Lau­rea­tas vie­šai pa­skel­bia­mas tu­rės bū­ti ne vė­liau kaip kiek­vie­nų me­tų lap­kri­čio mė­ne­sio 2 die­ną.

Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

„Taip bus įgy­ven­din­tos Et­ni­nės kul­tū­ros vals­ty­bi­nės glo­bos pa­grin­dų įsta­ty­mo nuo­sta­tos, nu­ma­tan­čios to­kios pre­mi­jos sky­ri­mą, o kan­di­da­tais pre­mi­jai gau­ti ga­lės bū­ti Lie­tu­vos ir už­sie­nio vals­ty­bių fi­zi­niai as­me­nys bei as­me­nų gru­pės, vyk­džiu­sios bend­rą veik­lą et­ni­nės kul­tū­ros sri­ty­je“, – tei­ki­me Vy­riau­sy­bei tei­gė kul­tū­ros mi­nis­trė L. Ruo­ky­tė-Jons­son.

Na­cio­na­li­nė Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­ja bus iš­mo­ka­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų, ski­ria­mų Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai. Ta­čiau, anot fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tro Da­riaus Sa­dec­ko, at­siž­vel­giant į ri­bo­tas ša­lies fi­nan­si­nes ga­li­my­bes, tam pa­pil­do­mų asig­na­vi­mų ne­bus ski­ria­ma.

Po­du­kros vietoje

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja siū­lo, kad na­cio­na­li­nė Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­ja, lau­rea­to dip­lo­mas bei ženk­las ir to­liau bū­tų įtei­kia­mi lap­kri­čio 23 die­ną Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me mu­zie­ju­je. Ta­čiau su tuo ne­no­rė­tų su­tik­ti Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­ba. Anot jos pir­mi­nin­ko Vir­gi­ni­jaus Jo­cio, siū­ly­ta, kad bū­tų su­grą­žin­ta 1992–1999 me­tais eg­zis­ta­vu­si tvar­ka, kai Vals­ty­bi­nė Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­ja bū­da­vo įtei­kia­ma Va­sa­rio 16-ąją pre­zi­den­tū­ro­je kar­tu su Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­mis kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jo­mis.

„J. Ba­sa­na­vi­čius pir­mi­nin­ka­vo po­sė­džiui 1918 me­tų va­sa­rio 16-ąją, pri­imant Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės dek­la­ra­ci­ją. To­dėl šio iš­ki­laus as­mens var­du pa­va­din­ta pre­mi­ja nu­si­pel­no iš­skir­ti­nės tei­sės, kad bū­tų įteik­ta bū­tent šią šven­ti­nę die­ną“, – tei­gė V. Jo­cys. Jis pri­mi­nė, jog per­kė­lus pre­mi­jos įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ją į va­sa­rio mė­ne­sį ne­lik­tų abe­jo­nių ir dėl gan glaus­tų ter­mi­nų. Mat da­bar kan­di­da­tū­ras pre­mi­jai gau­ti bus ga­li­ma pa­teik­ti tik iki rug­sė­jo 1 die­nos, kai dau­ge­lis at­os­to­gau­ja, o pre­mi­jos lau­rea­tas tu­rės pa­aiš­kė­ti jau po dvie­jų mė­ne­sių.

„I­ki šio am­žiaus pra­džios Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­ja pri­ly­go na­cio­na­li­nėms pre­mi­joms ir nie­kas ne­krei­pė dė­me­sio, kad jos dy­dis pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka šiek tiek sky­rė­si nuo na­cio­na­li­nių pre­mi­jų. Ta­čiau vė­liau vals­ty­bi­nė pre­mi­ja bu­vo nu­ver­tin­ta, pri­ly­gin­ta Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pre­mi­jai, o jos tei­ki­mo lai­kas per­kel­tas. To­dėl rei­kia su­grą­žin­ti šiai pre­mi­jai jai de­ra­mą pres­ti­žą“, – tei­gė ir Lie­tu­vių et­ni­nės kul­tū­ros drau­gi­jos pir­mi­nin­kė, 2015 me­tų Vals­ty­bi­nės Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­jos lau­rea­tė et­no­mu­zi­ko­lo­gė Da­lia Ur­ba­na­vi­čie­nė.

Ji „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no ne­la­bai su­pran­tan­ti, ko­dėl ki­tas kul­tū­ros ir me­no sri­tis tar­si no­ri­ma iš­kel­ti aukš­čiau et­ni­nės kul­tū­ros, nors et­ni­nė kul­tū­ra yra na­cio­na­li­nės kul­tū­ros pa­ma­tas ir vi­sos kul­tū­ros sri­tys tu­rė­tų bū­ti ver­ti­na­mos vie­no­dai.

Ta­čiau su et­ni­nės kul­tū­ros spe­cia­lis­tų pa­sta­bo­mis ne­su­tin­ka Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos va­do­vai. Kul­tū­ros mi­nis­trė L. Ruo­ky­tė-Jons­son pa­brė­žia, kad Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­ja lap­kri­čio 23 die­ną, kai mi­ni­mas pa­triar­cho gim­ta­die­nis, tei­kia­ma Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me mu­zie­ju­je, nes šio mu­zie­jaus įkū­rė­jas ir bu­vo J. Ba­sa­na­vi­čius. Be to, ten ren­gia­mo­se iš­kil­mė­se tu­ri ga­li­my­bę da­ly­vau­ti dau­giau žmo­nių, nei jų su­si­rink­tų iš­kil­mė­se pre­zi­den­tū­ro­je Va­sa­rio 16-ąją.