Pakeisti Privalomojo sveikatos draudimo tarybos formavimo principai
Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­ba nuo bir­že­lio bus for­muo­ja­ma pa­gal nau­jus pri­nci­pus – juos ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no Sei­mas. Da­bar vei­kian­ti ta­ry­ba dirbs iki lie­pos.

Nau­ją Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bą su­da­rys 15 na­rių – po pen­kis Vy­riau­sy­bės, drau­dė­jų (darb­da­vių) ir apd­raus­tų­jų de­le­guo­tus at­sto­vus. Ta­ry­ba bus su­da­ro­ma dve­jų me­tų ka­den­ci­jai, o jos na­riu tas pats as­muo ga­lės bū­ti ne il­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės.

Ta­ry­bos na­riai ir jų vi­suo­me­ni­niai pa­ta­rė­jai pri­va­lės dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus.

„Vals­tie­tis“ Rai­mun­das Mar­ti­nė­lis ti­ki­no, kad nau­ja tvar­ka bus ge­res­nė.

„Anks­tes­nis jo su­da­ry­mo pri­nci­pas bu­vo toks ga­na stag­nuo­tas ir da­bar yra ti­krai tei­gia­mas da­ly­kas, kad įve­da­ma dve­jų me­tų ka­den­ci­ja“, – tei­gė jis.

Ta­ry­bo­je dirbs Svei­ka­tos ap­sau­gos, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jų, Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos ir Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sos at­sto­vai.

Drau­dė­jus at­sto­vaus du darb­da­vių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, ku­riuos po su­si­ta­ri­mo tar­pu­sa­vy­je de­le­guos Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų, Vers­lo darb­da­vių ir Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­jos, Že­mės ūkio rū­mai, Lie­tu­vos pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų aso­cia­ci­ja. Prie jų pri­si­dės vie­nas Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos de­le­ga­tas ir as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų (Lie­tu­vos gy­dy­to­jų va­do­vų są­jun­gos bei Li­go­ni­nių ir Lie­tu­vos ra­jo­nų li­go­ni­nių aso­cia­ci­jų) at­sto­vas.

Dar vie­nas ta­ry­bos na­rys at­sto­vaus as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas – Lie­tu­vos gy­dy­to­jų są­jun­gą, Jau­nų­jų gy­dy­to­jų ir Slau­gos spe­cia­lis­tų or­ga­ni­za­ci­jas, Svei­ka­tos ap­sau­gos dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gą.

Apd­raus­tų­jų in­te­re­sus gins po vie­ną pa­cien­tų, o taip pat pen­si­nin­kų ir ne­įga­lių­jų in­te­re­sus gi­nan­čių, svei­ką gy­ven­se­ną pro­pa­guo­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vą. Taip pat ta­ry­bo­je dirbs po vie­ną Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos ir Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos de­le­guo­tą at­sto­vą.

Kai ke­lios įstai­gos ne­su­si­tars dėl jų vie­no at­sto­vo, iš pa­teik­tų kan­di­da­tų ta­ry­bos na­rius at­rinks svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras.

Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos na­riais ne­ga­lės bū­ti įstai­gų, įmo­nių ir or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios ver­čia­si far­ma­ci­ne veik­la, iš­sky­rus as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas, ku­rio­se vei­kia li­go­ni­nės vais­ti­nės, or­to­pe­di­jos įmo­nių, me­di­ci­nos prie­mo­nių rin­kos su­bjek­tų val­dy­mo or­ga­nų na­riai ir dar­buo­to­jai bei as­me­nys, ėję šias par­ei­gas pa­sku­ti­nius vie­nus me­tus iki jų pa­tvir­ti­ni­mo Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos na­riais die­nos.