Pakartotinai vertins prašymą suteikti M.Gorbačiovui specialiojo liudytojo statusą
Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pa­kar­to­ti­nai ver­tins Sau­sio 13-ąją žu­vu­sio Apo­li­na­ro Juo­zo Po­vi­lai­čio sū­naus Ro­ber­to Po­vi­lai­čio skun­dą, ku­ria­me, be ki­ta ko, jis pra­šo su­teik­ti bu­vu­siam So­vie­tų są­jun­gos va­do­vui Mi­chai­lui Gor­ba­čio­vui spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­są.

„Aukš­tes­ny­sis pro­ku­ro­ras įver­ti­no, kad ne vi­si par­eiš­kė­jo pa­teik­ti rei­ka­la­vi­mai bu­vo iš­nag­ri­nė­ti tin­ka­mai, dėl to tai bus pa­da­ry­ta lai­kan­tis vi­sų pro­ce­dū­rų“ – BNS sa­kė pro­ku­ra­tū­ros Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Ele­na Mar­ti­no­nie­nė.

Pa­sak jos, spren­di­mą pri­ėmė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo de­par­ta­men­to vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Rim­vy­das Va­len­tu­ke­vi­čius.

Pro­ku­ro­ras nu­sta­tė, kad at­sa­ky­da­ma par­eiš­kė­jui Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­rė ne­įvyk­dė rei­kia­mų pro­ce­dū­ri­nių veiks­mų, t.y. ne­priė­mė nu­ta­ri­mo,o tik pa­tei­kė ar­gu­men­tuo­tą at­sa­ky­mą, kad ne­ten­kins pra­šy­mo.

„Pa­reiš­ki­mai bus iš­nag­ri­nė­ti iš nau­jo ir vis­kas pri­klau­sys vis­kas nuo to, ko­kie bus pri­im­ti spren­di­mai: jei pro­ku­ro­rai nu­spręs pra­šy­mus ten­kin­ti, jie bus pri­im­ti. Jei ne – bus pri­im­tas nu­ta­ri­mas at­si­sa­ky­ti“, – pa­aiš­ki­no pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė.

Iš nau­jo nag­ri­nė­ti skun­dus pa­ves­ta Bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo de­par­ta­men­tui.

Nu­ken­tė­ju­siuo­ju by­lo­je pri­pa­žin­tas R.Po­vi­lai­tis pro­ku­ra­tū­ros at­si­sa­ky­mą ten­kin­ti jo pra­šy­mą aps­kun­dė ko­vą – jis nu­ro­dė, kad pro­ku­ra­tū­ra ne­ty­rė ir ne­siaiš­ki­no, ar eg­zis­tuo­ja tei­si­nis pa­grin­das M.Gor­ba­čio­vui su­teik­ti to­kį sta­tu­są. E.Mar­ti­no­nie­nė pa­brė­žia, kad R.Po­vi­lai­tis pra­šy­me pa­tei­kė dau­giau rei­ka­la­vi­mų, ne tik dėl M.Gor­ba­čio­vo sta­tu­so.

Anot R.Po­vi­lai­čio, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra sa­vo spren­di­mą pa­grin­dė vie­nin­te­liu ar­gu­men­tu, esą M.Gor­ba­čio­vui su­teik­ti spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­so nė­ra ga­li­my­bės, nes pa­sta­ra­sis at­si­sa­ko bend­ra­dar­biau­ti su pro­ku­ra­tū­ra.

R.Po­vi­lai­čio nuo­mo­ne, iš by­lo­je jau su­rink­tų duo­me­nų ga­li­ma da­ry­ti pre­li­mi­na­rią iš­va­dą, jog M. Gor­ba­čio­vas ga­lė­jo ži­no­ti, ta­čiau są­mo­nin­gai ig­no­ra­vo in­for­ma­ci­ją, iš ku­rios bu­vo aiš­kiai ma­ty­ti, kad pa­val­di­niai ke­ti­na įvyk­dy­ti ir jau vyk­do ka­ro nu­si­kal­ti­mus. Jo nuo­mo­ne, as­mens apk­lau­sa spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju ne­su­tei­kia jam įta­ria­mo­jo sta­tu­so, o tuo pa­čiu ne­lei­džia tai­ky­ti pro­ce­si­nės prie­var­tos ar kar­do­mų­jų prie­mo­nių, to­dėl tai ga­lė­tų bū­ti pa­ska­ta M.Gor­ba­čio­vui sa­vo ini­cia­ty­va at­vyk­ti į Lie­tu­vą ir sa­va­no­riš­kai duo­ti par­ody­mus.

Pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus, spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais apk­lau­sia­mi as­me­nys, kai yra duo­me­nų apie jų pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą, bet šių duo­me­nų ne­pa­kan­ka įta­ri­mams par­eikš­ti.

Šie­met su­ka­ko 25 me­tai nuo 13-osios nak­ties, kai dėl so­vie­tų ka­rių vyk­dy­tų veiks­mų prie Spau­dos rū­mų, Te­le­vi­zi­jos bokš­to bei Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­sta­to bu­vo nu­žu­dy­ta 14 ci­vi­lių.

Bau­džia­mo­ji by­la pra­dė­ta nag­ri­nė­ti sau­sio mė­ne­sį, dau­gu­ma kal­ti­na­mų­jų tei­sia­mi už akių, nes gy­ve­na Ru­si­jo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je.