Pajamų ir turto visuotinai nedeklaruosime
Lie­tu­vo­je įves­ti pri­va­lo­mą vi­suo­ti­nį pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­vi­mą ar­ti­miau­siais me­tais ne­siū­lo­ma. Taip nu­spren­dė Sei­mo val­dy­bos su­da­ry­ta dar­bo gru­pė vi­suo­ti­nio gy­ven­to­jų pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­vi­mo klau­si­mams iš­nag­ri­nė­ti.

Dar­bo gru­pei, ku­rią su­da­rė ne tik par­la­men­ta­rai, bet ir Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI), Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos, Tei­sin­gu­mo, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai, bu­vo pa­ves­ta iki bir­že­lio 30 die­nos įver­tin­ti vi­suo­ti­nio gy­ven­to­jų pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­vi­mo po­rei­kį, tiks­lus, ga­li­mas prie­mo­nes ir pri­rei­kus par­eng­ti bei pa­teik­ti Sei­mui rei­ka­lin­gų tei­sės ak­tų pro­jek­tus.

Vi­suo­ti­niam dek­la­ra­vi­mui nepasirengta

Dar­bo gru­pės vi­suo­ti­nio gy­ven­to­jų pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­vi­mo klau­si­mams iš­nag­ri­nė­ti pir­mi­nin­kė Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė LŽ tei­gė, kad kol kas ne­siū­lo­ma Lie­tu­vo­je įves­ti pri­va­lo­mą vi­suo­ti­nį pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­vi­mą. „Fak­tiš­kai vi­suo­ti­nis pa­ja­mų dek­la­ra­vi­mas jau įgy­ven­din­tas, ta­čiau no­rint įves­ti vi­suo­ti­nį tur­to dek­la­ra­vi­mą ky­la su­nku­mų“, - tei­gė par­la­men­ta­rė. VMI duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je yra apie 2,39 mln. pil­na­me­čių gy­ven­to­jų, o pa­ja­mas jau dek­la­ruo­ja be­veik 1 mln. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Ta­čiau pri­va­lo­mas tur­to dek­la­ra­vi­mas, anot Sei­mo na­rės, tap­tų itin su­nkia naš­ta vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms.

Sky­les jau užkamšė

G. Pur­va­nec­kie­nės tei­gi­mu, dek­la­ruo­jant tur­tą ir da­bar ky­la ne­aiš­ku­mų, ypač nu­sta­tant dek­la­ruo­ti­no tur­to ver­tę. Juk yra trys la­bai skir­tin­gos ga­li­my­bės tai da­ry­ti: nu­ro­dy­ti dek­la­ruo­ja­mo tur­to įsi­gi­ji­mo ver­tę, rin­kos ver­tę pa­gal ma­si­nio ver­ti­ni­mo duo­me­nis ar­ba pa­teik­ti tur­to ver­tin­to­jų nu­sta­ty­tą ver­tę. To­dėl rei­kė­tų keis­ti įsta­ty­mus, kad bū­tų tai­ko­mas vie­nas bend­ras tur­to ver­tės nu­sta­ty­mo kri­te­ri­jus. O kaip tai da­ry­ti, par­la­men­ta­rai ke­ti­na dis­ku­tuo­ti ru­dens se­si­jo­je, kai jiems bus pa­teik­tos svars­ty­ti Tur­to dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos.

Ki­tų įsta­ty­mų (Mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo bei Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­das­tro, Sta­ty­bos) pa­kei­ti­mai įsi­ga­lios jau nuo ki­tų me­tų pra­džios. Taip pat jau par­eng­tos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­se nu­ma­ty­ta iš­plės­ti dek­la­ruo­jan­čių­jų tur­tą ra­tą ir tai, kad dau­giau as­me­nų tur­to dek­la­ra­ci­jos ga­li tap­ti vie­šos.

Kon­tro­liuo­tų visus

Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­tį Gy­ven­to­jų tur­to dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mą pa­ja­mas ir tur­tą pri­va­lo dek­la­ruo­ti į 36 ka­te­go­ri­jas pa­ten­kan­tys as­me­nys. Tai – po­li­ti­kai, vals­ty­bės tar­nau­to­jai, tei­sė­jai, pro­ku­ro­rai, par­ei­gū­nai, įvai­rių ko­mi­si­jų, ta­ry­bų, ins­ti­tu­ci­jų, fi­nan­suo­ja­mų iš vals­ty­bės biu­dže­to, va­do­vai, ban­kų bei ži­niask­lai­dos prie­mo­nių sa­vi­nin­kai ir va­do­vai, vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių įstai­gų va­do­vai, taip pat jų šei­mų na­riai.

Siū­ly­mą dar­bo gru­pei svars­ty­ti, ar vi­suo­ti­nis gy­ven­to­jų pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­vi­mas ga­lė­tų bū­ti veiks­min­ga prie­mo­nė, ma­ži­nan­ti še­šė­li­nės eko­no­mi­kos mas­tą, už­ker­tan­ti ke­lią ko­rup­ci­jai ir lei­džian­ti iden­ti­fi­kuo­ti ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo at­ve­jus, tei­kė Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tas.

Anot tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vų, kai pa­ja­mas ir tur­tą dek­la­ruo­ja tik da­lis gy­ven­to­jų, apie juos ne­ga­li­ma su­rink­ti iš­sa­mių duo­me­nų, o tai su­da­ro są­ly­gas slėp­ti ne­le­ga­laus tur­to srau­tus bei jį le­ga­li­zuo­ti. Vi­suo­ti­nis pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­vi­mas leis­tų efek­ty­viau ko­vo­ti su ko­rup­ci­niais, fi­nan­si­niais, eko­no­mi­niais bei ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo nu­si­kal­ti­mais.

Bū­ti­ny­bės nemato

Ta­čiau Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vi­ta­li­jus Gai­lius LŽ tei­gė, kad vi­suo­ti­nis tur­to dek­la­ra­vi­mas tap­tų tik dar vie­na ad­mi­nis­tra­ci­ne naš­ta tiek gy­ven­to­jams, tiek vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms. „Kon­tro­liuo­ti ne­tei­sė­tą pra­tur­tė­ji­mą ga­li­ma ir ki­to­mis prie­mo­nė­mis, pa­si­nau­do­jus jau da­bar įsta­ty­mų su­da­ry­to­mis ga­li­my­bė­mis“, - pa­brė­žė jis.

„Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vo Ser­ge­jaus Mu­rav­jo­vo nuo­mo­ne, pir­miau­sia de­rė­tų ne siek­ti, kad bū­tų su­kau­pia­ma dar dau­giau duo­me­nų apie gy­ven­to­jų tur­tą, o par­ei­ka­lau­ti, kad jį dek­la­ruo­tų ri­zi­kin­giau­sios gy­ven­to­jų gru­pės. Taip pat rei­kė­tų tin­ka­mai iš­ana­li­zuo­ti jų pa­teik­tus duo­me­nis bei skir­ti dau­giau dė­me­sio per­se­kio­ji­mui už ne­tei­sė­tą pra­tur­tė­ji­mą ar pi­ni­gų plo­vi­mą.