Pagerbtas Nepriklausomybės Akto signatarų atminimas
Mi­nint Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną, an­tra­die­nį Vil­niaus Ra­sų ka­pi­nė­se pa­gerb­ti Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rai.

Pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ša­lies Vy­riau­sy­bės, Sei­mo, ša­lies ka­riuo­me­nės, sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės ir už­sie­nio vals­ty­bių am­ba­sa­dų at­sto­vai.

.