Pagerbtas Lietuvos žvalgės Marcelės Kubiliūtės atminimas
Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to par­ei­gū­nai tre­čia­die­nį pa­ger­bė le­gen­di­nės Lie­tu­vos žval­gės Mar­ce­lės Ku­bi­liū­tės at­mi­ni­mą, mi­nint 55-ąsais jos mir­ties me­ti­nes.

Žvalgybos pareigūnai aplankė jos kapą Vilniaus Rasų kapinėse.

M. Kubiliūtės vaidmuo buvo labai svarbus 1919 metais užkertant kelią lenkų karinės organizacijos POW rengtam perversmui.

Prasidėjus sovietų okupacijai, ji užsiėmė aktyvia antisovietine veikla, Antrojo pasaulinio karo metais buvo kalinama ir kankinama, o 1946 metais ištremta į Sibirą.

Anot VSD, M. Kubiliūtė yra vienintelė Lietuvos moteris, kuriai suteikti visi svarbiausi Lietuvos ordinai: Vyčio kryžiaus 3 laipsnio ordinas, Gedimino 4 laipsnio ordinas, Gedimino 3 laipsnio ordinas ir Vytauto 5 laipsnio ordinas.