Pagerbs žydų gelbėtojus
Š.m. spa­lio 21 d. Kau­no Ka­zio Gri­niaus pro­gim­na­zi­jo­je Iz­rae­lio Vals­ty­bės am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Amir Mai­mon „Jad Va­šem“ Pa­sau­lio Tau­tų Tei­suo­lių me­da­liu ir gar­bės raš­tu ap­do­va­nos Bla­žai­čių šei­mą, ku­ri An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais, ne­pai­sant mir­ti­no pa­vo­jaus vi­sai šei­mai, gel­bė­jo žy­dus nuo na­cių ge­no­ci­do. An­ta­nas ir Ade­lė Bla­žai­čiai, ir jų du­kra Va­len­ti­na bus ap­do­va­no­ja­mi po mir­ties, tad ap­do­va­no­ji­mą pri­ims šei­mos ar­ti­miau­si gi­mi­nai­čiai.

Bla­žai­čių šei­ma gar­bin­gą ap­do­va­no­ji­mą ga­vo už tai, kad An­tro­jo Pa­sau­li­nio ka­ro me­tais, sa­vo na­muo­se Pa­ne­mu­nė­je, pri­glau­dė Cha­vos ir Ra­fae­lio Fi­nų du­krą Ro­zą ir au­gi­no ją iki ka­ro pa­bai­gos. Vi­sa gau­si mer­gai­tės Ro­zos gi­mi­nė bu­vo nu­žu­dy­ta Kau­no ge­te, iš­si­gel­bė­ti pa­vy­ko tik mer­gai­tės tė­vams. Pa­si­bai­gus ka­rui Cha­va ir Ra­fae­lis Fi­nai bu­vo iš­lais­vin­ti iš kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­los, grį­žo į Kau­ną ir ra­do sa­vo du­krą sau­giai au­gan­čią Bla­žai­čių na­muo­se. Ro­za bu­vo ne vie­nin­te­lė Bla­žai­čių glo­bo­ja­ma mer­gai­tė. Ka­ro me­tu, prie jų na­mų slenks­čio bu­vo pa­lik­tas kū­di­kis, ku­rio po ka­ro taip nie­kas ir ne­pa­si­ge­do. Šis kū­di­kis užau­go Bla­žai­čių na­muo­se kaip my­li­ma jų du­kra, ra­šo­ma Iz­rae­lio am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Kau­no Ka­zio Gri­niaus pro­gim­na­zi­ja šiai pro­gai pa­si­rink­ta ne­at­si­tik­ti­nai. Pre­zi­den­tas Ka­zys Gri­nius ir jo žmo­na Kris­ti­na šie­met taip pat bu­vo ap­do­va­no­ti „Jad Va­šem“ Pa­sau­lio Tau­tų Tei­suo­lių me­da­liu. Ap­do­va­no­ji­mas bu­vo įteik­tas ar­ti­miau­siam Ka­zio Gri­niaus gi­mi­na­čiui, Kau­no Ka­zio Gri­niaus pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­riui Sta­nis­lo­vui Ši­ma­naus­kui.

„To­mis tam­sio­mis die­no­mis Jie bu­vo sau­lės spin­du­lys, žmo­niš­ku­mo blyks­nis. To­se vie­to­se, kur bu­vo už­da­ro­mos du­rys, Jie ati­da­ry­da­vo lan­gus. Lai­ko­tar­piu, ku­riuo do­mi­na­vo dik­ta­to­riš­kas žiau­ru­mas bei vi­suo­me­nės be­jė­giš­ku­mas, Jie iš­ties­da­vo ran­ką pra­ra­du­siems vil­tį. Jie gel­bė­jo žy­dų gy­vy­bes tuo me­tu, kai žy­do gy­vy­bė bu­vo be­ver­tė“, – apie Pa­sau­lio Tau­tų Tei­suo­lius kal­ba Iz­rae­lio vals­ty­bės am­ba­sa­do­rius Amir Mai­mon.

Pa­sau­lio Tau­tų tei­suo­lio var­dą Iz­rae­lio Vals­ty­bė su­tei­kia žmo­nėms, ku­rie An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais la­bai ri­zi­kin­go­mis ap­lin­ky­bė­mis gel­bė­jo per­se­kio­ja­mus žy­dų tau­ty­bės as­me­nis. Me­mo­ria­li­nis ins­ti­tu­tas Ka­tas­tro­fos kan­ki­niams ir did­vy­riams at­min­ti Jad Va­šem Je­ru­za­lė­je ap­do­va­no­ja žy­dų gel­bė­to­jus Pa­sau­lio Tau­tų Tei­suo­lių me­da­liais, ku­riuo­se iš­gra­vi­ruo­ti žo­džiai „Iš­gel­bė­jęs vie­ną gy­vy­bę, iš­gel­bė­ja vi­są pa­sau­lį“. Jų gar­bei Iz­rae­ly­je esan­čio­je Tei­suo­lių alė­jo­je pa­so­di­na­mas me­dis.

2016 m. sau­sio 1 d. duo­me­ni­mis, 889 Lie­tu­vos pi­lie­čiai yra pri­pa­žin­ti Pa­sau­lio Tau­tų Tei­suo­liais.