Pagerbs J. Pilsudskį
Len­ki­jos am­ba­sa­da ir Lie­tu­vos len­kų są­jun­ga kvie­čia pa­mi­nė­ti mar­ša­lo Ju­ze­fo Pil­suds­kio šir­dies pa­lai­do­ji­mo prie jo mo­ti­nos 80-me­tį bei jo mir­ties 81-ąsias me­ti­nes.

Iš­kil­min­ga ce­re­mo­ni­ja ket­vir­ta­die­nį bus su­reng­ta sos­ti­nės Ra­sų ka­pi­nė­se, prie J. Pil­suds­kio mo­ti­nos ka­po, kur pa­lai­do­ta ir pa­ties mar­ša­lo šir­dis. Šv. Mi­šios šia pro­ga bus au­ko­ja­mos Šv. Te­re­sės baž­ny­čio­je.

J.Pil­suds­kis bu­vo Len­ki­jos re­vo­liu­ci­nis ir po­li­ti­nis vei­kė­jas, Len­ki­jos mar­ša­las, 1926–1935 me­tais – šios ša­lies dik­ta­to­rius. Jis bu­vo Len­ki­jos vals­ty­bės va­do­vas, kai 1920 me­tais šios ša­lies ka­riuo­me­nė užė­mė Vil­nių ir Vil­niaus kraš­tą. Len­ki­jo­je J. Pil­suds­kis aukš­ti­na­mas dėl in­dė­lio at­ku­riant ne­prik­lau­so­mą Len­ki­ją po Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro, bet Lie­tu­vo­je jo at­mi­ni­mas yra kon­tro­ver­siš­kas dėl Vil­niaus kraš­to užg­ro­bi­mo jė­ga.

J. Pil­suds­kis mi­rė 1935 me­tų ge­gu­žės 12 die­ną, pa­lai­do­tas Kro­ku­vo­je, Va­ve­ly­je, jo šir­dis – Vil­niu­je.