Pagerbs B. Grebenščikovą ir A. Makarevičių
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis Vil­niaus Kal­nų par­ke vyks­tan­čio ro­ko fes­ti­va­lio „Li­tua­ni­ka“ da­ly­viams Bo­ri­sui Bo­ri­so­vi­čiui Gre­benš­či­ko­vui ir And­re­jui Va­di­mo­vi­čiui Ma­ka­re­vi­čiui įteiks gar­bin­giau­sius Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ženk­lus „Nešk sa­vo švie­są ir ti­kėk“.

Si­dab­ri­niai ženk­lai šiems ro­ko mu­zi­kan­tams, ak­ty­viai ko­vo­jan­tiems prieš Krem­liaus po­li­ti­ką, sek­ma­die­nį bus įteik­ti už pi­lie­tiš­ku­mo ir pa­gar­bos kul­tū­rų raiš­kos įvai­ro­vei ska­ti­ni­mą, tei­gia mi­nis­te­ri­ja.

„Šie du mu­zi­kan­tai bus įver­tin­ti už ypa­tin­gus nuo­pel­nus, stip­ri­nant kul­tū­rų dia­lo­gą, puo­se­lė­jant tau­ti­nę ir re­li­gi­nę san­tar­vę, ug­dant vi­suo­me­nė­je hu­ma­nis­ti­nes ver­ty­bes. Tai tie žmo­nės, ku­rie rū­pi­na­si de­mo­kra­ti­nės ir at­vi­ros vi­suo­me­nės, pi­lie­ti­nio so­li­da­ru­mo, as­mens ir vi­suo­me­nės san­ty­kių dar­nos stip­ri­ni­mu”, - mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me Š.Bi­ru­tis.

Šį sa­vait­ga­lį Vil­niu­je vyks­tan­tis fes­ti­va­lis mi­ni 30 me­tų su­kak­tį nuo pir­mo­jo „Li­tua­ni­kos“ fes­ti­va­lio 1985-ai­siais.

Borisas Grebenščikovas /nyuskirball.org nuotrauka

Anot mi­nis­tro, prieš tris de­šimt­me­čius „Li­tua­ni­kos“ ro­ko fes­ti­va­lis bu­vo pa­si­ren­gi­mas ko­vai už Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę. Pa­sak fes­ti­va­lį glo­bo­jan­čio Š.Bi­ru­čio, ro­ko mu­zi­ka so­viet­me­čiu kvie­tė maiš­tau­ti ir vie­ny­tis ko­vai už ne­prik­lau­so­my­bę, sa­vi­raiš­kos lais­vę, to­le­ran­ci­ją, pri­si­min­ti bei pa­gerb­ti ko­vų už lais­vę sim­bo­lius.

„Prieš tris de­šimt­me­čius „Li­tua­ni­ka“ bu­vo vie­nin­te­lis tuo­me­tė­je So­vie­tų Są­jun­go­je reng­tas ro­ko fes­ti­va­lis, vy­kęs ke­le­tą me­tų iš ei­lės. Tai bu­vo lais­vės ver­ty­bes sklei­džian­tis fes­ti­va­lis, nuo ku­rio pra­si­dė­jo kul­tū­ri­niai ju­dė­ji­mai, to­kie kaip Ro­ko mar­šas, o vė­liau vi­sa tai iš­au­go net į Są­jū­dį“, - tei­gia Š.Bi­ru­tis.