Pagerbs A. M. Brazausko atminimą
Ar­ti­mie­ji ir par­ti­jos bend­ra­žy­giai šian­dien mi­nės pir­mo­jo po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo pre­zi­den­to Al­gir­do My­ko­lo Bra­zaus­ko penk­tą­sias mir­ties me­ti­nes. Pre­zi­den­to naš­lės Kris­ti­nos Bra­zaus­kie­nės nuo­mo­ne, jos vy­ro at­mi­ni­mas įam­žin­tas tin­ka­mai. Ta­čiau, pa­sak jos, gy­vam A. M. Bra­zaus­kui pa­gar­bos trū­ko.

Pre­zi­den­to at­mi­ni­mas bus pa­gerb­tas An­ta­kal­nio ka­pi­nė­se, dvie­jo­se sos­ti­nės baž­ny­čio­se bus au­ko­ja­mos šv. Mi­šios. Po­pie­tę So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) na­riai rink­sis An­ta­kal­nio ka­pi­nė­se. Pra­ne­ša­ma, kad mi­nė­ji­mo ce­re­mo­ni­jo­je kal­bą sa­kys Ko­vo 11-osios Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras, LSDP gar­bės pir­mi­nin­kas ir il­ga­me­tis A. M. Bra­zaus­ko bend­ra­žy­gis Čes­lo­vas Jur­šė­nas. Po pa­ger­bi­mo ka­pi­nė­se šv. Pe­tro ir Po­vi­lo baž­ny­čio­je už A. M. Bra­zaus­ką bus au­ko­ja­mos šv. Mi­šios.

K. Bra­zaus­kiė­nė por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė da­ly­vau­sian­ti LSDP ren­gia­mo­je ce­re­mo­ni­jo­je. “Aš taip pat už­sa­kiau šv. Mi­šias Die­vo gai­les­tin­gu­mo baž­ny­čio­je”, - tei­gė naš­lė. Ji sa­kė kas­met per vy­ro mir­ties me­ti­nes at­ne­šan­ti į ka­pi­nes gė­lių, už­de­gan­ti žva­kes ir už­sa­kan­ti šv. Mi­šias. “Ma­nau, kad pre­zi­den­to at­mi­ni­mas pa­gerb­tas tin­ka­mai, kiek­vie­nais me­tais prie ka­po at­ei­na band­ra­žy­giai, prieš par­ti­jos būs­ti­nės pri­tvir­tin­tas ba­rel­je­fas, iš­leis­ta kny­ga. Ko dau­giau rei­kia? Gy­vam rei­kė­jo dau­giau pa­gar­bos ro­dy­ti. Bet jos trū­ko – tiek žur­na­lis­tų, tiek po­li­ti­nių opo­nen­tų. Tai pa­ken­kė jo svei­ka­tai”, - tei­gė K. Bra­zaus­kie­nė. Su anks­čiau ne­ma­žai kri­ti­kos dėl ne­pa­na­šu­mo į pre­zi­den­tą su­lau­ku­siu pa­mink­lu An­ta­kal­nio ka­pi­nė­se ji sa­kė ap­sip­ra­tu­si. “Ma­no na­muo­se ka­bo di­de­lis por­tre­tas, pa­mer­kiu gė­lių, už­de­gu žva­ku­tę. Man tai ar­ti­miau. O pa­mink­las yra pa­mink­las”, - sa­kė K. Bra­zaus­kie­nė.

A. M. Bra­zaus­kas - Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras, pre­zi­den­tas (1993-1998 me­tais), XII ir XIII Vy­riau­sy­bių va­do­vas, LSDP gar­bės pir­mi­nin­kas. Po su­nkios li­gos mi­rė 2010 me­tų bir­že­lio 26 dieną