Pagerbė Laisvės gynėjų atminimą Vilniuje ir kitose pasaulio sostinėse
Mi­nint 25-ąsias Sau­sio 13-osios įvy­kių me­ti­nes, šeš­ta­die­nį su­reng­ta­me tra­di­ci­nia­me tarp­tau­ti­nia­me pa­gar­bos bė­gi­me „Gy­vy­bės ir mir­ties ke­liu“ da­ly­va­vo ir Lais­vės gy­nė­jų at­mi­ni­mą pa­ger­bė bė­gi­kai įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se.

Vil­niu­je 9 ki­lo­me­trų bė­gi­mo tra­sa pra­si­dė­jo nuo An­ta­kal­nio ka­pi­nių, ku­rio­se pa­lai­do­tos Sau­sio 13-osios au­kos, ir bai­gė­si prie Te­le­vi­zi­jos bokš­to. Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai kar­tu su bė­gi­mo da­ly­viais iš Lie­tu­vos ir už­sie­nio ša­lių pa­dė­jo gė­lių ant žu­vu­sių­jų ka­pų.

Vokietijoje

Lie­tu­vos sos­ti­nė­je vy­ku­sia­me bė­gi­me da­ly­va­vo gau­sus bū­rys Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jų. Prie mi­nis­te­ri­jos bė­gi­kų klu­bo ko­man­dos pri­si­jun­gė ir Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tys už­sie­nio vals­ty­bių dip­lo­ma­tai. Dau­giau­sia bė­gi­kų at­sto­va­vo Ja­po­ni­jos am­ba­sa­dą, bė­gi­me taip pat da­ly­va­vo at­sto­vai iš JAV, Len­ki­jos, Ukrai­nos, Azer­bai­dža­no, Šve­di­jos, Ru­si­jos ir dau­ge­lio ki­tų pa­sau­lio ša­lių.

Tą pa­čią die­ną dau­giau nei šim­tas pen­kias­de­šimt Bel­gi­jos lie­tu­vių ir Lie­tu­vos drau­gų iš už­sie­nio vals­ty­bių da­ly­va­vo jau tre­čią kar­tą Briu­se­ly­je or­ga­ni­zuo­ta­me pa­gar­bos bė­gi­me „Gy­vy­bės ir mir­ties ke­liu“. Taip bė­gi­kai, ku­rių tar­pe šį­met bu­vo re­kor­diš­kai di­de­lis skai­čius ES ir NA­TO ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vų, sim­bo­liš­kai pri­si­jun­gė prie tuo pa­čiu me­tu Vil­niu­je vy­ku­sio pa­gar­bos bė­gi­mo.

Belgijoje

Ber­ly­no lie­tu­viai bėg­da­mi „Gy­vy­bės ir mir­ties ke­liu“ taip pat pa­ger­bė Lie­tu­vos lais­vės gy­nė­jus. Bė­gi­kai nu­bė­go 9 km. nuo obe­lis­ko Ko­vo 11 – ajai Šar­lo­ten­bur­go par­ke iki Bran­den­bur­go var­tų ir ne­to­lie­se įsi­kū­ru­sios Lie­tu­vos am­ba­sa­dos.

Sau­sio 9 d. Mad­ri­de pir­mą kar­tą su­reng­ta­me lais­vės gy­nė­jams skir­ta­me bė­gi­me da­ly­va­vę lie­tu­viai, is­pa­nai ir Es­ti­jos am­ba­sa­dos ko­man­da įvei­kė de­vy­nis ki­lo­me­trus, ati­tin­kan­čius šio bė­gi­mo Vil­niu­je dis­tan­ci­ją.

Ispanijoje

Lais­vės gy­nė­jų at­mi­ni­mui skir­ti bė­gi­mai šie­met taip pat or­ga­ni­zuo­ja­mi Dub­li­ne, Lon­do­ne, Niu­jor­ke, Stok­hol­me, Par­yžiu­je, San Pa­ule ir ki­tuo­se mies­tuo­se.

Kiek­vie­nais me­tais sau­sio mė­ne­sį vyks­tan­tis bė­gi­mas „Gy­vy­bės ir mir­ties ke­liu“ pir­mą kar­tą su­reng­tas 1992 me­tais, mi­nint pir­mą­sias Sau­sio 13-osios me­ti­nes. Bė­gi­mą Vil­niu­je or­ga­ni­zuo­ja ir vyk­do Lie­tu­vos bė­gi­mo mė­gė­jų aso­cia­ci­ja kar­tu su Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne.