PAGD vadovo Kęstučio Lukošiaus galimą interesų konfliktą spręs VTEK

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas pra­šys Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) įver­tin­ti, ar Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo tar­ny­bos (PAGD) va­do­vas Kęs­tu­tis Lu­ko­šius ne­su­pai­nio­jo vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų.

Mi­nis­tras pra­šo įver­tin­ti por­ta­le 15min.lt ket­vir­ta­die­nį pa­skelb­tą in­for­ma­ci­ją, kad K.Lu­ko­šius, prieš pus­me­tį ta­pęs ug­nia­ge­sių va­du, įsi­gi­jo ne­baig­tą sta­ty­ti na­mą iš sa­vo bu­vu­sio darb­da­vio – prieš­gais­ri­nės sau­gos sri­ty­je vei­kian­čios kon­sul­ta­vi­mo ir pro­jek­tų prie­žiū­ros įmo­nės „Po­lip­ro­jek­tas“.

Kaip tei­gia por­ta­las, „Po­lip­ro­jek­to“ val­do­ma įmo­nė „In­ves­ta­vi­mo pro­jek­tai“ taip pat nu­pir­ko K.Lu­ko­šiaus tu­rė­tos įmo­nės „Gais­ri­niai ty­ri­mai“ ak­ci­jas už 25 tūkst. eu­rų – tai įvy­ko K.Lu­ko­šiui jau ta­pus PAGD va­do­vu.

„Pa­si­ro­džius to­kiai in­for­ma­ci­jai ji pri­va­lo bū­ti kom­pe­ten­tin­gai iš­tir­ta – tu­ri bū­ti at­sa­ky­ta į vi­sus klau­si­mus ir ky­lan­čias abe­jo­nes. Tuo tiks­lu kreip­siuo­si į VTEK. Ti­kiuo­si, kad esa­mas Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to va­do­vas ne­kar­tos sa­vo pirm­ta­ko klai­dų“, – pra­ne­ši­me sa­ko E.Mi­siū­nas.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras taip pat ak­cen­tuo­ja, kad skaid­ru­mas vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je yra svar­biau­sia – par­ei­gū­nams ir tar­ny­bų va­do­vams yra tai­ko­mi aukš­čiau­si skaid­ru­mo ir re­pu­ta­ci­jos rei­ka­la­vi­mai.

PAGD va­do­vas 15min.lt nu­ro­dė, kad sa­vo vers­lą sku­bė­jo par­duo­ti veng­da­mas in­te­re­sų konf­lik­to ri­zi­kos, dėl to pir­kė­jas at­si­ra­do iš ge­rai pa­žįs­ta­mos ap­lin­kos. Jis taip pat sa­ko, kad ne­baig­to na­mo su skly­pu pir­ki­mo san­do­ris bu­vo pra­dė­tas dar 2016-ųjų ko­vo pa­bai­go­je. K.Lu­ko­šius tei­gia nu­si­ša­li­nęs nuo vi­sų spren­di­mų, ku­rie ga­li kel­ti in­te­re­sų konf­lik­tą.

Anot por­ta­lo, tu­ri­mi do­ku­men­tai ro­do, kad „Po­lip­ro­jek­tas“ už­siė­mė ir lo­bis­ti­ne veik­la tar­pi­nin­kau­jant vers­lui dėl prieš­gais­ri­nių prie­mo­nių įtei­si­ni­mo vals­ty­bi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se, vie­ną pro­jek­tų pa­si­ra­šė pats K.Lu­ko­šius.

PAGD si­tua­ci­ją ža­da pa­ko­men­tuo­ti penk­ta­die­nį – pa­sak pra­ne­ši­mo, bus pa­teik­ta iš­sa­mi in­for­ma­ci­ją sie­kiant, jog „ne­bū­tų klai­di­na­ma vi­suo­me­nė“.

„Va­do­vas no­ri su­rink­ti vi­są me­džia­gą, kad ji bū­tų pa­grįs­ta, par­em­ta fak­tais, ne­bū­tų tie­siog pos­trin­ga­vi­mas. Vi­są me­džia­gą pa­teik­si­me par­eng­tą“, – BNS nu­ro­dė ug­nia­ge­sių at­sto­vė Vi­da Šmi­gels­kie­nė.