Pagaliau atsitokėjo
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė krei­pė­si į Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją su pra­šy­mu su­ma­žin­ti pen­si­jų kom­pen­sa­ci­jų pa­vel­dė­ji­mo do­ku­men­tų tvar­ky­mo iš­lai­das. 

Tai pa­da­ry­ta po "Lie­tu­vos ži­nių" straips­nio, ku­ria­me at­skleis­ta, kad mi­ru­sių pen­si­nin­kų ar­ti­mie­ji, pa­vel­dė­ję su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­ci­jas, di­de­lę da­lį su­mos tu­ri pa­lik­ti pa­vel­dė­ji­mo do­ku­men­tus tvar­kan­tiems no­ta­rams.