Pagalbinio apvaisinimo įstatymui gresia griežtos korekcijos
Gru­pė Sei­mo na­rių siū­lo tai­sy­ti nuo sau­sio tu­rin­tį įsi­ga­lio­ti Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mą. Kai ku­rias per daug li­be­ra­lias jo nuo­sta­tas ke­ti­na grą­žin­ti į kon­ser­va­ty­ves­nį „ke­lią“.

Pa­tai­sų ini­cia­to­riai – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos bei Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jų at­sto­vai ma­no, kad nuo sau­sio tu­rin­tis įsi­ga­lio­ti Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mas ne­už­ti­kri­na vai­ko tei­sės ži­no­ti sa­vo tė­vus (įsi­ga­lio­sian­čia­me įsta­ty­me ga­ran­tuo­ja­mas do­no­rų, ku­rie nė­ra su­tuok­ti­niai (su­gy­ven­ti­niai), ano­ni­miš­ku­mas), lei­džia teik­ti kom­pen­sa­ci­jas do­no­rams, kas su­ke­lia ly­ti­nių ląs­te­lių ko­mer­cia­li­za­ci­jos pa­vo­jų. Šis įsta­ty­mas taip pat esą ne­už­ti­kri­na adek­va­čios emb­rio­no ap­sau­gos. An­tai, ne­drau­džia emb­rio­nų eks­por­to ir im­por­to, su­ku­ria prie­lai­das ne­ter­mi­nuo­tam emb­rio­nų sau­go­ji­mui už­šal­džius bei to­kių emb­rio­nų su­nai­ki­ni­mui.

Siū­lo­mu pro­jek­tu sie­kia­ma įtei­sin­ti vai­ko, ku­ris yra pa­sie­kęs pil­na­me­tys­tę ar­ba anks­čiau įgi­jęs vi­siš­ką veiks­nu­mą, tei­sę ži­no­ti sa­vo bio­lo­gi­nius tė­vus (do­no­ro ta­pa­ty­bę). Taip pat siū­lo­ma užd­raus­ti emb­rio­no ir ly­ti­nių ląs­te­lių eks­por­tą bei im­por­tą, iš­sky­rus tą, ku­ris vyks­ta au­to­lo­gi­nio pa­nau­do­ji­mo tiks­lu, t.y. kai as­muo ląs­te­les ar emb­rio­ną įsi­ve­ža ar iš­si­ve­ža sa­vo pa­ties pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo pro­ce­dū­rai. Įve­ži­mo ir iš­ve­ži­mo tvar­kas bei tran­zi­to tvar­ką tvir­tin­tų svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras. Pa­tai­sų au­to­riai ma­no, kad to­kie ap­ri­bo­ji­mai pri­si­dės prie pre­ky­bos ly­ti­nė­mis ląs­te­lė­mis ar emb­rio­nu pre­ven­ci­jos bei už­ti­krins di­des­nį ly­ti­nių ląs­te­lių bei emb­rio­no ju­dė­ji­mo per sie­nas skaid­ru­mą. Be ki­ta ko, siū­lo­ma ap­ri­bo­ti su­ku­ria­mų ir į gim­dą įke­lia­mų emb­rio­nų skai­čius (ne dau­giau tri­jų emb­rio­nų). Tiks­lų skai­čių, bet ne dau­giau tri­jų, pa­si­rink­ti ga­lės pa­tys su­tuok­ti­niai (su­gy­ven­ti­niai), pa­si­ta­rę su gy­dy­to­ju. Sie­kiant iš­veng­ti pa­kar­to­ti­nio mo­ters sti­mu­lia­vi­mo hor­mo­nais, ki­toms pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo pro­ce­dū­roms at­lik­ti ga­lės bū­ti šal­do­mos ly­ti­nės ląs­te­lės. Esant rei­ka­lui, jos bus pa­ima­mos iš ly­ti­nių ląs­te­lių ban­ko ir su­ku­ria­mi nau­ji emb­rio­nai. Emb­rio­nų šal­dy­mas iš­lie­ka, ta­čiau jis bus tai­ko­mas tik iš­im­ti­niais at­ve­jais, kai, esant ne­nu­ma­ty­toms ap­lin­ky­bėms.

Įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo ter­mi­ną siū­lo­ma nu­kel­ti pus­me­čiui – iki 2017-ųjų lie­pos.