Pagalba Ukrainai
Vy­riau­sy­bė va­kar nu­spren­dė skir­ti 126 tūkst. eu­rų ver­tės hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą Ukrai­nai. Iš Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to tvar­ko­mo vals­ty­bės re­zer­vo į Ukrai­ną bus siun­čia­ma 50 elek­tri­nių šil­dy­tu­vų, po 100 su­lanks­to­mų­jų lo­vų ir mieg­mai­šių, du elek­tros ge­ne­ra­to­riai, po 10 ke­taus ku­ro kros­ne­lių ir pa­la­pi­nių. 

Jų bend­ra ver­tė sie­kia dau­giau kaip 60 tūkst. eu­rų. Taip pat bus ve­ža­ma 2 tūkst. vil­no­nių užk­lo­tų, ku­rių ver­tė - dau­giau kaip 23 tūkst. eu­rų.

Iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos tvar­ko­mo vals­ty­bės re­zer­vo me­di­ci­nos at­sar­gų į Ukrai­ną ke­liaus 5 tūkst. krau­jo mai­šų už 15 tūkst. eu­rų, rent­ge­no apa­ra­tas už 16 tūkst. eu­rų, an­tiin­fek­ci­niai ir an­ti­bak­te­ri­niai vais­tai už maž­daug 6 tūkst. eu­rų, 4 tūkst. eu­rų ver­tės ka­ro pa­la­pi­nė ir elek­tros ge­ne­ra­to­rius už 2 tūkst. eu­rų. Įvai­riai hu­ma­ni­ta­ri­nei pa­gal­bai Ukrai­nai Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė jau yra sky­ru­si ke­lis šim­tus tūks­tan­čių eu­rų.