Pagal mažųjų apylinkių rezultatus pirmauja „valstiečiai“
Su­skai­čia­vus dau­giau nei ket­vir­ta­da­lio, ta­čiau ne­di­de­lių rin­ki­mų apy­lin­kių bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus, pir­mau­ja Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS), ro­do Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­nys.

VRK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė BNS in­for­ma­vo, kad su­skai­čiuo­ti re­zul­ta­tai 673 apy­lin­kė­se iš 1996.

Pa­gal juos, LŽVS su­rink­tų 26,46 proc. bal­sų, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ją – 15,4 proc., Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai – 14,6 proc., „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – 8, 32 proc., Dar­bo par­ti­ja – 7 proc., Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – 6,95 proc., Li­be­ra­lų są­jū­dis – 5,54 pro­cen­to.

Ki­tos par­ti­jos rin­ki­mų bar­je­ro ne­įveik­tų.

VRK va­do­vas Ze­no­nas Vai­gau­kas LRT te­le­vi­zi­jai te­le­fo­nu pra­ne­šė duo­me­nis, kiek pa­gal to­kius re­zul­ta­tus par­ti­joms tek­tų man­da­tų.

„Da­bar iš 673 apy­lin­kių mes tu­ri­me, kad LVŽS tu­ri 22 man­da­tus, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja 13, Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai 12, par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – 7, Dar­bo par­ti­ja – apie še­šis, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja tu­ri še­šis man­da­tų, Li­be­ra­lų są­jū­dis ke­tu­ris man­da­tus, ki­tos par­ti­jos ne­per­li­pa bar­je­ro, ar­čiau­siai rin­ki­mų slenks­čio – An­ti­ko­rup­ci­nė koa­li­ci­ja“, – sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Pa­sak Z.Vai­gaus­ko, šio­se 673 apy­lin­kė­se iš 1996 yra ma­žiau nei treč­da­lis rin­kė­jų, nes tai ma­žo­sios kai­miš­ko­sios apy­lin­kės.