Pagal maudyklų vandens kokybę Lietuva – ES vidutiniokė
Še­šio­se iš sep­ty­nių Lie­tu­vos mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bė ati­tin­ka griež­čiau­sius Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) stan­dar­tus – pa­gal šį ro­dik­lį Lie­tu­va sie­kia Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vi­dur­kį, ro­do Eu­ro­pos ap­lin­kos agen­tū­ros ty­ri­mas.

97-io­se, ar­ba 85 pro­cen­tuo­se Lie­tu­vos mau­dyk­lų 2016-ai­siais van­dens ko­ky­bė įver­tin­ta pui­kiai, dar 13 – pa­kan­ka­mai. Pa­gal van­dens ko­ky­bės ro­dik­lius Lie­tu­vą len­kia 10 ES vals­ty­bių.

Iš vi­so ty­ri­me 2016-ai­siais bu­vo ver­ti­na dau­giau nei 21 tūkst. ES ša­lių, taip pat Al­ba­ni­jos ir Švei­ca­ri­jos, ku­rios tai­ko ES di­rek­ty­vų nuo­sta­tas, mau­dyk­lų. Mau­dyk­lų, ati­tin­kan­čių aukš­čiau­sius stan­dar­tus, vi­dur­kis sie­kia mi­nė­tus 85 pro­cen­tus.

At­as­kai­to­je nu­ro­do­ma, kad kaip ir dar 10-yje ver­tin­tų vals­ty­bių, vi­si Lie­tu­vos van­dens tel­ki­niai 2016-ai­siais ati­tin­ka mi­ni­ma­lius rei­ka­la­vi­mus, t.y. pa­kan­ka­mos ko­ky­bės kri­te­ri­jų. Duo­me­nys ro­do, kad Lie­tu­va per me­tus pa­da­rė pa­žan­gą nuo 2015-ųjų, kuo­met vie­na mau­dyk­la bu­vo įver­tin­ta kaip pra­stos ko­ky­bės.

Ko­ky­bė bu­vo nu­sta­ti­nė­ja­ma 2013–2016 me­tais, pa­ėmus be­veik tūks­tan­tį mė­gi­nių iš 114 ša­lies mau­dyk­lų: 16 jų – pa­jū­ry­je, 98 – prie ša­lies vi­daus tel­ki­nių.

Pa­žy­mi­ma, kad Lie­tu­vos mau­dyk­los su­da­ro 0,5 proc. vi­sų Eu­ro­pos mau­dyk­lų.

Pa­gal van­dens ko­ky­bę pir­mau­ja Liuk­sem­bur­gas, Kip­ras, Mal­ta, Grai­ki­ja ir Aus­tri­ja, kur, anot EK ty­ri­mo, pui­ki van­dens ko­ky­bė yra 95–99 pro­cen­tuo­se mau­dy­nių vie­tų.

Dau­giau­sia pra­stos ko­ky­bės mau­dyk­lų yra Ai­ri­jo­je (4 pro­cen­tai), Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ir Slo­va­ki­jo­je (po 3 pro­cen­tus). Di­džiau­sią pa­žan­gą nuo 2015-ųjų pa­da­rė Is­pa­ni­ja, su­ma­ži­nu­si pra­stos ko­ky­bės mau­dyk­lų nuo 58 iki 39 ir Pra­ncū­zi­ja, kur blo­gai įver­tin­tų mau­dyk­lų su­ma­žė­jo nuo 95 iki 82. Di­džiau­sias pa­blo­gė­ji­mas už­fik­suo­tas Ita­li­jo­je, kur 22-ose mau­dyk­lo­se van­dens ko­ky­bės ver­ti­ni­mas iš pa­ten­ki­na­mo pa­keis­tas į pra­stą. Be­je, Ita­li­jo­je yra apie ket­vir­ta­da­lis (5,5 tūkst.) vi­sų ES ofi­cia­lių mau­dyk­lų taip pat dau­giau­sia (100) mau­dyk­lų, ku­rio­se van­dens ko­ky­bė yra pra­sta. To­liau pra­sčiau­sių­jų įver­ti­ni­me ri­kiuo­ja­si Pra­ncū­zi­ja su 82 ir Is­pa­ni­ja su 39-io­mis mau­dyk­lo­mis, kur van­dens mė­gi­niai par­odė pra­stus ko­ky­bės ro­dik­lius.

Vi­so­je ES to­kių mau­dyk­lų skai­čius ne­sie­kia 2 pro­cen­tų.

Agen­tū­ra nu­ro­do, kad van­dens tar­ša fe­ka­li­jo­mis ke­lia nuo­la­ti­nį pa­vo­jų žmo­nių svei­ka­tai, mau­dan­tis už­terš­ta­me pa­plū­di­mių van­de­ny­je ar­ba eže­ruo­se ga­li­ma su­sirg­ti.

Di­džiau­sias tar­šos šal­ti­nis yra ka­na­li­za­ci­jos ir ūkių bei že­mės naud­me­nų pa­vir­ši­nės nuo­te­kos. To­kia tar­ša su­in­ten­sy­vė­ja liū­čių ir pot­vy­nių lai­ko­tar­piu, nes nuo­te­kų ir už­terš­to nu­te­ka­mo­jo van­dens per­vir­šis pa­ten­ka į upes ir jū­ras.

ES mau­dyk­lų van­dens di­rek­ty­vos nuo­sta­to­se nu­ro­do­ma, kad van­dens ko­ky­bė ga­li bū­ti kla­si­fi­kuo­ja­ma kaip pui­ki, ge­ra, pa­ten­ki­na­ma ar­ba pra­sta, at­siž­vel­giant į nu­sta­ty­tą fe­ka­li­nių bak­te­ri­jų kie­kį. Jei van­dens ko­ky­bė įver­tin­ta pra­stai, vals­ty­bės tu­rė­tų im­tis tam ti­krų prie­mo­nių, pa­vyz­džiui, užd­raus­ti mau­dy­tis, pa­ka­bin­ti pra­ne­ši­mą, jog mau­dy­tis ne­re­ko­men­duo­ja­ma, ar in­for­muo­ti vi­suo­me­nę.