Pagal Korupcijos suvokimo indeksą Lietuva išlieka ES vidutinioke
2014 me­tų „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ (TI) Ko­rup­ci­jos su­vo­ki­mo in­dek­so (KSI) ty­ri­me Lie­tu­vai skir­ti 58 ba­lai iš 100 ga­li­mų ir 39 vie­ta 175 ša­lių są­ra­še. Per­nai Lie­tu­va ga­vo 57 ba­lus ir užė­mė 43 vie­tą iš 177 vals­ty­bių.

KSI kaip ir 2013 me­tais vėl pir­mau­ja Da­ni­ja (92 ba­lai) ir Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja (91 ba­las), pa­sku­ti­niai są­ra­še yra Šiau­rės Ko­rė­ja ir So­ma­lis (8 ba­lai).

Ki­tos Bal­ti­jos ša­lys šie­met taip pat įver­tin­tos aukš­tes­niu ba­lu. Es­ti­jai skir­ti 69 ba­lai ir 26 vie­ta (per­nai – 68 ba­lai ir 28 vie­ta), Lat­vi­jai – 55 ba­lai ir 43 vie­ta (per­nai – 53 ba­lai ir 49 vie­ta). Len­ki­ja ga­vo 61 ba­lą ir 35 vie­tą (per­nai – 60 ba­lų ir 38 vie­tą), Bal­ta­ru­si­ja – 31 ba­lus ir 119 vie­tą (per­nai – 29 ba­lus ir 123 vie­tą), Ru­si­ja – 27 ba­lus ir 136 vie­tą (per­nai – 28 ba­lus ir 127 vie­tą).

TI KSI yra vie­nas gar­siau­sių pa­sau­ly­je ko­rup­ci­jos su­vo­ki­mo ty­ri­mų, par­odan­tis, kaip įvai­rioms pa­sau­lio vals­ty­bėms pa­vyks­ta kon­tro­liuo­ti ko­rup­ci­ją. Esa­ma pa­dė­tis įver­ti­na­ma kon­kre­čiu skai­čiu­mi šim­to ba­lų ska­lė­je nuo nu­lio iki 100, ku­rio­je 0 reiš­kia ab­so­liu­čiai ko­rum­puo­tą ša­lį, o 100 – la­bai skaid­rią vals­ty­bę. Ko­rup­ci­jos mas­tą vie­ša­ja­me ir po­li­ti­kos sek­to­riuo­se ver­ti­na įvai­rių sri­čių eks­per­tai ir vers­lo ly­de­riai.

“Jei no­ri­me at­ei­ty­je Lie­tu­vą ma­ty­ti tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos skaid­ru­mo ly­de­rių, mū­sų po­li­ti­kai ir vals­ty­bės tar­nau­to­jai tu­rė­tų pa­da­ry­ti ke­le­tą dar­bų: iš es­mės su­ma­žin­ti ky­ši­nin­ka­vi­mo mas­tus ir po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ly­gį ša­ly­je bei už­ti­krin­ti di­des­nį spren­di­mų ir duo­me­nų at­vi­ru­mą. Vie­nas iš svar­bes­nių dar­bų – pa­da­ry­ti skaid­res­ne lo­bis­tų veik­lą, ge­riau pri­žiū­rė­ti in­te­re­sų konf­lik­tus, ir tin­ka­mai ap­sau­go­ti pra­ne­šan­čius apie ko­rup­ci­ją”, - sa­ko "Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal" Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas.