Pagal gėjų teises Lietuva Europoje užima 36 vietą
Pa­gal sek­sua­li­nių ma­žu­mų tei­ses Lie­tu­va uži­ma 36 vie­tą iš 49 Eu­ro­pos ša­lių, ro­do nau­jas ty­ri­mas.

Anot ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų, Lie­tu­vo­je sek­sua­li­nių ma­žu­mų tei­sės už­ti­kri­na­mos šiek tiek ge­riau nei dau­gu­mo­je po­so­vie­ti­nių ša­lių, bet dis­kri­mi­na­ci­ja iš­lie­ka ge­ro­kai di­des­nė nei Va­ka­rų Eu­ro­po­je.

Tarp­tau­ti­nės LGBTI (les­bie­čių, gė­jų, bi­sek­sua­lių, trans­sek­sua­lių ir in­ter­sek­sua­lių as­me­nų) tei­sių or­ga­ni­za­ci­jos „IL­GA-Eu­ro­pe“ pa­skelb­to­je apž­val­go­je įver­tin­ta LGBTI as­me­nų tei­si­nė pa­dė­tis. Su­da­rant ty­ri­mą, at­siž­velg­ta į įsta­ty­mus, apib­rė­žian­čius tei­sių ly­gy­bę ir ne­dis­kri­mi­na­vi­mą, san­tuo­kos ir par­tne­rys­tės tei­ses, ne­apy­kan­tos kal­bą, tei­si­nį ly­ties kei­ti­mo pri­pa­ži­ni­mą, su­si­rin­ki­mų, bend­ruo­me­nių ir sa­vi­raiš­kos lais­vę bei ga­li­my­bę as­me­nims, per­se­kio­ja­miems dėl jų sek­sua­li­nės orien­ta­ci­jos ar ly­ti­nio iden­ti­te­to, kreip­tis prie­globs­čio.

Lie­tu­va ty­ri­me įver­tin­ta ge­riau nei kai­my­ni­nės Ru­si­ja (48-a vie­ta) ir Bal­ta­ru­si­ja (43), taip pat ne­žy­miai ap­len­kė Len­ki­ją (37-a vie­ta) ir Lat­vi­ją (38), bet at­si­li­ko nuo Es­ti­jos (22).

Ver­tin­da­mi pra­ėju­sių me­tų si­tua­ci­ją, ty­ri­mo au­to­riai at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­lan­kias nuo­mo­nes sek­sua­li­nių ma­žu­mų tei­sėms iš­sa­kė Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„LGBTI pa­lan­kūs ren­gi­niai Lie­tu­vo­je ta­po ma­to­mi 2015 me­tais, kai Vil­niaus iš­rink­ta­sis me­ras iš­reiš­kė par­amą gė­jų par­adams sos­ti­nė­je, o mies­tas pa­tei­kė sėk­min­gą par­aiš­ką dėl 2016 me­tų Bal­ti­jos ša­lių gė­jų par­ado „Bal­tic Pri­de“. Pre­zi­den­tė rea­ga­vo į ge­rai ži­no­mo at­li­kė­jo ho­mo­fo­bi­nius ko­men­ta­rus, vie­nam vy­rui bu­vo skir­ta bau­da už ša­liš­ku­mo mo­ty­vuo­tą ne­apy­kan­tos nu­si­kal­ti­mą“, – tei­gia­ma at­as­kai­to­je.

Ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai taip pat pa­brė­žė, kad vi­suo­me­nės nu­sis­ta­ty­mas ho­mo­sek­sua­lų at­žvil­giu iš­lie­ka ne­pa­lan­kus.

„Apk­lau­sos ro­dė, kad tik ma­žu­mai vi­sos vi­suo­me­nės yra pri­im­ti­na idė­ja apie ko­le­gas ho­mo­sek­sua­lus, bi­sek­sua­lus ir trans­sek­sua­lus. Bend­rai ne­di­de­lė iš­lie­ka ir par­ama tos pa­čios ly­ties as­me­nų ci­vi­li­nėms są­jun­goms bei san­tuo­koms. Įsta­ty­mų lei­dy­bos dar­bot­var­kė­je stai­ga ir ne­pa­gei­dau­ja­mai vėl at­si­ra­do prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas „prieš pro­pa­gan­dą“, vi­sus me­tus tę­sė­si po­li­ti­nės dis­ku­si­jos dėl ci­vi­li­nės par­tne­rys­tės ir skir­tin­gų ly­čių, ir tos pa­čios ly­ties as­me­nų po­roms“, – tei­gia­ma do­ku­men­te.