Pagal ES programą į Lietuvą perkelta penkių asmenų sirų šeima
Pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­bė­gė­lių pers­kirs­ty­mo prog­ra­mą į Lie­tu­vą sek­ma­die­nio nak­tį iš Tur­ki­jos bu­vo per­kel­ta pa­bė­gė­lių si­rų pen­kių as­me­nų šei­ma, BNS pir­ma­die­nį pa­tvir­ti­no Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Mu­sul­mo­nų šei­ma jau nu­vež­ta į Ruk­lą, kur gy­vens pir­muo­sius ke­lis mė­ne­sius. Vė­liau ji bus per­kel­ta į vie­ną iš ša­lies sa­vi­val­dy­bių.

Šei­mą su­da­ro tė­vas, mo­ti­na ir trys vai­kai.

Anot Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, šei­mos vy­ras dir­bo siu­vė­ju ir tu­ri sta­ty­bų dar­bo pa­tir­ties, tuo me­tu mo­te­ris yra na­mų šei­mi­nin­kė. Šei­ma pra­stai kal­ba ang­lų kal­ba.

Tai tre­čio­ji pa­bė­gė­lių šei­ma, per­kel­ta į Lie­tu­vą.

Lie­tu­va pa­gal ES prog­ra­mą jau yra pri­ėmu­si vie­ną ke­tu­rių as­me­nų pa­bė­gė­lių šei­mą iš Ira­ko ir po­rą iš Si­ri­jos. Į Lie­tu­vą at­vy­kę si­rai ga­vo pa­bė­gė­lio sta­tu­są, o ira­kie­čiai – pa­pil­do­mą ap­sau­gą.

As­me­niui ga­vus pa­pil­do­mos ap­sau­gos sta­tu­są, jam su­tei­kia­mas lai­ki­nas dve­jų me­tų lei­di­mas gy­ven­ti Lie­tu­vo­je su ga­li­my­be vė­liau pra­tęs­ti šį ter­mi­ną. Su pa­bė­gė­lio sta­tu­su as­me­niui yra su­tei­kia­mas lei­di­mas nuo­lat gy­ven­ti Lie­tu­vo­je.

Pa­gal ES prog­ra­mą Lie­tu­va yra įsi­pa­rei­go­ju­si per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius .