Pagal ES programą atkeliavusi pabėgėlių pora gavo pabėgėlio statusą
Pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) prog­ra­mą į Lie­tu­vą per­kel­ta si­rų po­ra ga­vo pa­bė­gė­lio sta­tu­są.

„Ma­no ži­nio­mis, Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas su­tei­kė ši­tai šei­mai pa­bė­gė­lių sta­tu­są“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius.

Tai an­tro­ji as­me­nų gru­pė, per­kel­ta į Lie­tu­vą pa­gal ES su­si­ta­ri­mą. Jie į Lie­tu­vą at­vy­ko iš sto­vyk­los Grai­ki­jo­je.

Pir­mai į Lie­tu­vą at­vy­ku­siai šei­mai iš Ira­ko bu­vo su­teik­tas pa­pil­do­mos ap­sau­gos sta­tu­sas. To­kį Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to spren­di­mą ira­kie­čiai skun­dė teis­mui, ta­čiau jis at­me­tė skun­dą.

As­me­niui ga­vus pa­pil­do­mos ap­sau­gos sta­tu­są, jam su­tei­kia­mas lai­ki­nas dve­jų me­tų lei­di­mas gy­ven­ti Lie­tu­vo­je su ga­li­my­be vė­liau pra­tęs­ti šį ter­mi­ną. Su pa­bė­gė­lio sta­tu­su as­me­niui yra su­tei­kia­mas lei­di­mas nuo­lat gy­ven­ti Lie­tu­vo­je.

Lai­ki­no­ji Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vė Eve­li­na Gu­dzins­kai­tė BNS sa­kė, kad pa­bė­gė­lių šei­moms skir­tin­ga ap­sau­ga su­teik­ta dėl skir­tin­gos žmo­nių pa­dė­ties Ira­ke ir Si­ri­jo­je.

„Pa­bė­gė­lio sta­tu­sas su­tei­kia­mas, kai as­muo yra pri­ski­ria­mas tam ti­krai gru­pei – re­li­gi­nei, et­ni­nei ar so­cia­li­nei – ir dėl to jis pa­ti­ria per­se­kio­ji­mą sa­vo ša­ly­je. Tuo me­tu pa­pil­do­ma ap­sau­ga su­tei­kia­ma, kai ne­nus­ta­to­ma, kad žmo­gus pa­ti­ria per­se­kio­ji­mą dėl pri­klau­sy­mo gru­pei, o jam ky­la pa­vo­jus dėl as­me­ni­nių prie­žas­čių“, – tei­gė E.Gu­dzins­kai­tė.

Pa­gal ES prog­ra­mą Lie­tu­va yra įsi­pa­rei­go­ju­si per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius.