Padidinti įkainiai už valstybės garantuojamą teisinę pagalbą
Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė siū­ly­mui dau­giau mo­kė­ti ad­vo­ka­tams, tei­kian­tiems vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mą tei­si­nę pa­gal­bą.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja nu­ro­do, kad pa­kei­ti­mai, pa­vyz­džiui, nuo šiol leis ad­vo­ka­tams di­de­lės apim­ties by­lo­se mo­kė­ti už vi­są an­tri­nės tei­si­nės pa­gal­bos tei­ki­mui skir­tą lai­ką.

Pri­sta­ty­da­mas šį siū­ly­mą po­sė­dy­je tre­čia­die­nį tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis sa­kė, kad jis bū­tų ak­tua­lūs ad­vo­ka­tams, da­ly­vau­jan­tiems Sau­sio 13-oios by­lo­je.

Pa­gal iki šiol ga­lio­ju­sią tvar­ką, vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mą an­tri­nę tei­si­nę pa­gal­bą tei­kian­čiam ad­vo­ka­tui, su­gai­šu­siam iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ins­ti­tu­ci­jo­se ar teis­muo­se dau­giau kaip 80 va­lan­dų, bū­da­vo mo­ka­mas dvi­gu­bai ma­žes­nis už­mo­kes­tis už kiek­vie­ną pa­pil­do­mą va­lan­dą ir tik už at­sto­va­vi­mą teis­mo po­sė­džiuo­se. Dėl to, pa­sak mi­nis­te­ri­jos, daug ad­vo­ka­tų at­si­sa­ky­da­vo teik­ti an­tri­nę tei­si­nę pa­gal­bą ypač di­de­lės apim­ties by­lo­se.

„Dėl ga­lio­ju­sio ri­bo­ji­mo bū­da­vo su­dė­tin­ga už­ti­krin­ti tei­si­nės pa­gal­bos tei­ki­mą re­zo­nan­si­nė­se, vi­suo­me­nės su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kian­čio­se bau­džia­mo­sio­se by­lo­se, ku­rios gy­nė­jo da­ly­va­vi­mas yra ypač svar­bus“, – tei­gia mi­nis­te­ri­ja.

Vy­riau­sy­bės spren­di­mu, taip pat nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė tei­si­nę pa­gal­bą di­de­lės apim­ties by­lo­se tei­kian­tiems ad­vo­ka­tams da­li­nį už­mo­kes­tį gau­ti už at­lik­tą dar­bą, o ne pa­si­bai­gus by­los sta­di­jai.

Be to, nu­ma­ty­tas už­mo­kes­tis už tai­ki­na­mą­jį tar­pi­nin­ka­vi­mą, už vals­ty­bės ap­mo­ka­mo ad­vo­ka­to pa­slau­gas iš­ke­liant fi­zi­nio as­mens ban­kro­to by­lą, įtvir­tin­ta ga­li­my­bė mo­kė­ti už ad­vo­ka­tų pa­si­ren­gi­mą kiek­vie­nam by­los po­sė­džiui.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja sa­vo ruo­žtu bu­vo iš­sa­kiu­si nuo­gas­ta­vi­mų, kad dėl pa­kei­ti­mų ga­li di­dė­ti pa­pil­do­mų lė­šų iš vals­ty­bės biu­dže­to po­rei­kis, ta­čiau po­sė­dy­je tre­čia­die­nį mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai jų ne­be­kė­lė.

„Nep­la­nuo­ja­ma, kad pa­pil­do­mos lė­šos bus rei­ka­lin­gos pa­di­di­nus tam ti­kriems pro­ce­si­niams veiks­mams ski­ria­mo lai­ko koe­fi­cien­tus, ka­dan­gi pa­gal ga­lio­jan­tį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą ir šiuo me­tu ad­vo­ka­tams yra mo­ka­mas pa­pil­do­mas už­mo­kes­tis, kai vir­ši­ja­mas by­los sta­di­jai (pro­ce­si­niam veiks­mui) skir­tas lai­kas“, – aiš­ki­na Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

Anot jos, da­bar ad­vo­ka­tų tei­kia­mi pra­šy­mai dėl pa­pil­do­mo už­mo­kes­čio lei­džia ma­ny­ti, kad šiuo me­tu įtvir­tin­ti koe­fi­cien­tai ne­ati­tin­ka fak­tiš­kai jiems rei­ka­lin­go lai­ko at­lik­ti pro­ce­si­nius veiks­mus.

Vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­ma pa­gal­ba ga­li pa­si­nau­do­ti as­me­nys, ku­rių pa­ja­mos ir tur­tas ne­vir­ši­ja nu­sta­ty­to ly­gio. Jei­gu as­mens pa­ja­mos ir tur­tas ne­vir­ši­ja pir­mo­jo fi­nan­sa­vi­mo ly­gio, vals­ty­bė kom­pen­suo­ja vi­sas iš­lai­das, žmo­gui pa­slau­gos vi­siš­kai nie­ko ne­kai­nuo­ja, jei­gu ne­vir­ši­ja an­tro­jo ly­gio – vals­ty­bė kom­pen­suo­ja 50 proc. iš­lai­dų.

Šie­met ne­mo­ka­mą vals­ty­bės pa­gal­bą as­muo ga­li gau­ti, jei­gu jo pa­ja­mos per me­tus ne­vir­ši­ja 3500 eu­rų (per mė­ne­sį – vi­du­ti­niš­kai 291,67 eu­ro). Jei­gu as­muo tu­ri vie­ną iš­lai­ky­ti­nį, su­ma di­dė­ja iki 4812,5 eu­ro, jei­gu du – 6125 eu­rų, tris – iki 7437 eu­rų. Vals­ty­bė kom­pen­suo­ja 50 proc. iš­lai­dų, jei­gu as­mens me­ti­nės pa­ja­mos ne­vir­ši­ja 5250 eu­rų, vi­du­ti­nis mė­ne­sio už­dar­bis – 437,5 eu­ro. Ati­tin­ka­mai su­mos di­dė­ja tu­rint iš­lai­ky­ti­nių.

2015 me­tais tei­si­nė pa­gal­ba tar­ny­bos spren­di­mu su­teik­ta dau­giau kaip 16 tūkst. par­eiš­kė­jų, o iš vi­so, įskai­tant ir ad­vo­ka­to at­sto­va­vi­mą bau­džia­mo­sio­se by­lo­se, per me­tus tei­si­nė pa­gal­ba su­teik­ta per 41 tūkst. kar­tų.