Padidino pinigines išmokas kariams savanoriams
Sei­mas pri­ėmė Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis nu­tar­ta di­din­ti pi­ni­gi­nes iš­mo­kas sa­vo no­ru nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą at­lie­kan­tiems ar ba­zi­niuo­se ka­ri­niuo­se mo­ky­muo­se da­ly­vau­jan­tiems as­me­nims. 

Už nau­jas nuo­sta­tas bal­sa­vo 67 Sei­mo na­riai, prieš – 1, su­si­lai­kė 29 par­la­men­ta­rai.

Pri­im­tais pa­kei­ti­mais nu­spręs­ta, kad sa­vo no­ru nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą at­lie­kan­tiems ar ba­zi­niuo­se ka­ri­niuo­se mo­ky­muo­se da­ly­vau­jan­tiems as­me­nims, ku­rie ne­bu­vo įra­šy­ti į ei­na­mų­jų ka­len­do­ri­nių me­tų šau­ki­mo są­ra­šą, iš­mo­kos bus di­di­na­mos ne 25 proc., kaip nu­sta­ty­ta šiuo me­tu, o 30 pro­cen­tų.

Sie­kiant ska­tin­ti pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą at­lik­ti sa­vo no­ru taip pat nu­sta­ty­tos pa­pil­do­mos pi­ni­gi­nės iš­mo­kos ir tiems nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą at­lie­kan­tiems ar ba­zi­niuo­se ka­ri­niuo­se mo­ky­muo­se da­ly­vau­jan­tiems as­me­nims, ku­rie no­rą at­lik­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą ar da­ly­vau­ti ba­zi­niuo­se ka­ri­niuo­se mo­ky­muo­se par­eikš po jų įra­šy­mo į ei­na­mų­jų ka­len­do­ri­nių me­tų šau­ki­mo są­ra­šą. To­kiems as­me­nims pi­ni­gi­nė iš­mo­ka bus di­di­na­ma 15 pro­cen­tų.

Kaip tei­gia­ma do­ku­men­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, ma­ny­ti­na, jog pi­ni­gi­nės iš­mo­kos nu­sta­ty­mas ir jos di­di­ni­mas ska­tins pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą at­lik­ti sa­vo no­ru, o tai sa­vo ruo­žtu pa­dės su­ma­žin­ti ka­ro prie­vo­lės ad­mi­nis­tra­vi­mo iš­lai­das.

Da­bar kiek­vie­nas šauk­ti­nis, ati­tin­ka­mai pa­gal tar­ny­bos re­zul­ta­tus, bai­gęs de­vy­nių mė­ne­sių tar­ny­bą gau­na nuo 76 iki 152 eu­rų mė­ne­si­nę kau­pia­mą­ją iš­mo­ką, o sa­va­no­riams pa­pil­do­mai mo­ka­mas 25 proc. prie­das. Į šauk­ti­nių są­ra­šus pa­te­ku­siems, bet tar­ny­bą nu­ta­ru­siems at­lik­ti anks­čiau, šiuo me­tu prie­das ne­mo­ka­mas.

„Tai la­bai sa­va­lai­kis ir rei­ka­lin­gas įsta­ty­mas, ka­dan­gi su­mos, ku­rias rei­kės iš­mo­kė­ti iš biu­dže­to, nė­ra di­de­lės. Ka­riams tai bus ženk­lus pa­ska­ti­ni­mas. (...) Jei­gu mes pa­tys ne­si­gin­si­me, mus jo­kia NA­TO ne­ap­gins“, – sa­kė „dar­bie­tis“ Ge­di­mi­nas Ja­ka­vo­nis.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas taip pat pa­brė­žė, tai nė­ra „dras­tiš­kas iš­mo­kų di­di­ni­mas“. Jo duo­me­ni­mis, šie­met pa­pil­do­mai tam rei­kės apie 400 tūkst. eu­rų.

Iš­mo­kų di­di­ni­mui pri­ta­rė ir Vy­riau­sy­bė.

Tuo me­tu įsta­ty­mo pa­tai­sai ne­pri­ta­ru­si bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė tei­gė, kad iš­mo­kų di­di­ni­mas iš­kreips sis­te­mą, nes šauk­ti­nių iš­mo­kos be­veik pri­lygs pro­fe­sio­na­lių ka­rių at­ly­gi­ni­mams.

„Mes ne­tu­ri­me bend­ro vaiz­do, kaip at­ro­dys at­ly­gi­ni­mai pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riams. Pa­gal tai, kas da­bar yra, šauk­ti­nių iš­mo­kos la­bai pri­ar­tė­ja prie pro­fe­sio­na­lių ka­rių at­ly­gi­ni­mų, nors pro­fe­sio­na­liems ka­riams rei­kia ir šei­mas iš­lai­ky­ti, ir trans­por­tu va­žiuo­ti, ir dau­gy­bė ki­tų iš­lai­dų yra. Es­ti­jo­je, ku­ri jau daug me­tų ski­ria 2 proc. gy­ny­bai, šauk­ti­nių vi­du­ti­nė iš­mo­ka yra 120 eu­rų, gi mū­sų bus 330 eu­rų“, – tvir­ti­no par­la­men­ta­rė.

Anot jos, da­bar­ti­nė iš­mo­kos šauk­ti­niams sa­va­no­riams yra pa­kan­ka­mos, nė vie­nas iš jų ne­sis­kun­dė, kad jos yra per ma­žos.

„Mes iš­krei­pia­me sis­te­mą. Ne­sa­me vi­siš­kai aps­vars­tę, kiek gi re­zer­vo at­ei­ty­je mes reng­si­me, jei­gu di­din­si­me at­ei­ty­je re­zer­vą tris kar­tus, ši­to­kios iš­mo­kos bus di­džiu­lė fi­nan­si­nė naš­ta“, – tvir­ti­no R.Juk­ne­vi­čie­nė.

Sei­mo Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos na­rys Me­čis­lo­vas Zas­čiu­rins­kas kri­ti­ka­vo, kad šiuo įsta­ty­mu no­ri­ma nu­pirk­ti mei­lę tė­vy­nei.

„E­su įsi­ti­ki­nęs, kad siųs­ti ži­nią jau­ni­mui, kad my­lė­ti ga­li­ma tė­vy­nę už pi­ni­gus, yra ne­tei­sin­ga. Tė­vy­nės my­lė­ti už pi­ni­gus ne­ga­li­ma“, – sa­kė jis.

Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba yra nu­ta­ru­si, kad pri­va­lo­mo­ji ka­ro tar­ny­ba Lie­tu­vo­je tu­ri bū­ti grą­žin­ta vi­sam lai­kui, o ne pen­ke­riems me­tams, kaip nu­spręs­ta anks­čiau. Nuo ki­tų me­tų pla­nuo­ja­ma į ka­ro tar­ny­bą pa­šauk­ti nuo 3,5 tūkst. iki 4 tūkst. jau­nuo­lių. Per­nai ir šie­met šau­kia­mų­jų skai­čius sie­kė 3 tūks­tan­čius.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, šiuo me­tu at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą sa­vo no­ru re­gis­tra­vo­si 1666 jau­nuo­liai, dar 1191 ka­ro prie­vo­li­nin­kas par­eiš­kė no­rą at­lik­ti tar­ny­bą be ei­lės.