Padidėjusios įmokos sukėlė alergiją
Sei­mui ati­dė­jus so­cia­li­nio mo­de­lio įgy­ven­di­ni­mą iki šių me­tų vi­du­rio, da­lis su juo su­si­ju­sių įsta­ty­mų nuo­sta­tų vis dėl­to įsi­ga­lio­jo. Pa­vyz­džiui, pa­gal au­to­ri­nes su­tar­tis dir­ban­tys as­me­nys mo­kes­čius „Sod­rai“ tu­ri mo­kė­ti ne­be nuo pu­sės, o nuo vi­sų pa­ja­mų. Tiek kū­rė­jų, tiek val­dan­čių­jų at­sto­vai pri­pa­žįs­ta „ap­si­žiū­rė­ję“.

Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­tas va­kar svars­tė Lie­tu­vos aka­de­mi­nių lei­dyk­lų aso­cia­ci­jos pra­šy­mą at­šauk­ti per­nai pri­im­tą spren­di­mą, ku­riuo pa­dvi­gu­bin­ta „Sod­ros“ įmo­kų naš­ta dir­ban­tiems pa­gal au­to­ri­nes su­tar­tis.

Gau­sy­bė problemų

Pa­di­dė­ję mo­kes­čiai at­ėmė ža­dą ne tik su lei­dy­ba su­si­ju­siems, bet ir ki­tiems kū­rė­jams, ypač lais­vai sam­do­miems, at­ly­gį gau­nan­tiems pa­gal au­to­ri­nes su­tar­tis. Ki­ta bė­da, su ku­ria su­si­du­ria šios ka­te­go­ri­jos dar­buo­to­jai, yra ta, kad iki ga­lo ne­išsp­ręs­ti jų ne­dar­bin­gu­mo pa­šal­pų, at­os­to­gų, dar­bo sta­žo skai­čia­vi­mo klau­si­mai.

Tai pa­žy­mė­jo žur­na­lis­tė ir ke­liau­to­ja Go­da Juo­ce­vi­čiū­tė. Jos tei­gi­mu, dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tis tu­ri ga­li­my­bę už­si­ti­krin­ti ne­dar­bin­gu­mo pa­šal­pą, at­os­to­gi­nius, pen­si­ją, o dir­ban­tys pa­gal vers­lo liu­di­ji­mą ar­ba pa­gal au­to­ri­nę su­tar­tį lais­vai sam­do­mi as­me­nys net mo­kė­da­mi mo­kes­čius „ne­tu­ri nė men­kiau­sios teo­ri­nės ga­li­my­bės už­si­ti­krin­ti bent kuk­lias tei­ses, jau ne­kal­bant apie pen­si­ją“. Esą jie ga­li ne­bent pa­si­nau­do­ti pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu.

Kar­tu G. Juo­ce­vi­čiū­tė pri­si­pa­ži­no, kad per dau­ge­lį lais­vai sam­do­mo dar­bo me­tų įpra­to pa­ti už­si­dirb­ti at­os­to­goms ir gy­dy­tis ne­gau­da­ma ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų. Jos tei­gi­mu, iki 2009 me­tų bu­vu­si sis­te­ma bu­vo tei­sin­giau­sia – už ką su­mo­ki, to ir tie­kie­si.

„Ne­mo­kė­da­vo­me už ta­ria­mas pen­si­jas, bet jų ir ne­si­ti­kė­da­vo­me. Da­bar tu­ri­me mo­kė­ti, ta­čiau vis tiek jų ne­gau­si­me. At­os­to­gas pla­nuo­ja­mės pa­tys, už jas pa­tys ir su­si­mo­ka­me. Sirg­ti ir­gi ne­ga­li­me. Iš es­mės tai vi­siš­kai są­ži­nin­gas pri­nci­pas, bet ne­są­ži­nin­ga, kad mo­kes­čius rei­kia mo­kė­ti už da­ly­kus, ku­rie ne­bū­ti­ni ir ku­rių nė ne­gau­si­me“, – aiš­ki­no G. Juo­ce­vi­čiū­tė.

Ji pa­žy­mė­jo, kad iki šiol ne­aiš­ku, kaip skai­čiuo­ja­mas vi­sus mo­kes­čius mo­kan­čių lais­vai sam­do­mų dar­buo­to­jų dar­bo sta­žas. Esą jo­kios ins­ti­tu­ci­jos „to ne­ga­li vie­nin­gai pa­aiš­kin­ti“.

Trū­ko išaiškinimo

Iš Kul­tū­ros, Fi­nan­sų bei So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nis­te­ri­jų at­sto­vų su­da­ry­ta dar­bo gru­pė per po­rą sa­vai­čių tu­rė­tų pa­teik­ti pa­siū­ly­mą, kaip spręs­ti kū­rė­jams pa­di­din­tų mo­kes­čių prob­le­mą. Pa­sak Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio, dėl „Sod­ros“ įmo­kų pa­di­di­ni­mo at­šau­ki­mo par­la­men­ta­rai ga­li su­si­rink­ti į ne­ei­li­nę se­si­ją dar iki ko­vo.

Kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tro Aud­ro­nio Im­bra­so ma­ny­mu, rei­kė­tų spręs­ti ne tik šį klau­si­mą, bet ir iš es­mės per­žiū­rė­ti kul­tū­ros sri­ties mo­kes­čius.

Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos (LŽS) pir­mi­nin­kas Dai­nius Ra­dze­vi­čius pa­žy­mė­jo, jog mo­kes­čių, ypač su­si­ju­sių su „Sod­ros“ įmo­ko­mis, pa­kei­ti­mai pa­da­ry­ti ne­pa­si­ren­gus nei vi­suo­me­nei, nei at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms.

Jo nuo­mo­ne, im­an­tis re­for­mų yra svar­būs trys da­ly­kai: la­bai aiš­kus prob­le­mos spren­di­mas, aiš­kus iš­anks­ti­nis kal­bė­ji­mas su su­in­te­re­suo­tais žmo­nė­mis ir aiš­ki re­for­mos nau­da.

Rei­kia dau­giau saugumo

D. Ra­dze­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, jog su­maiš­tis ki­lo dėl to, kad mo­kes­čių skai­čia­vi­mo ir mo­kė­ji­mo tvar­ka yra komp­li­kuo­ta. Tai itin ak­tua­lu va­di­na­mie­siems lais­vie­siems žur­na­lis­tams, ku­rie dir­ba pa­gal in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­mas ar­ba su­da­rę au­to­ri­nes su­tar­tis, taip pat me­no kū­rė­jo sta­tu­są tu­rin­tiems žmo­nėms.

LŽS pir­mi­nin­kas pa­sa­ko­jo, kad da­bar pa­vie­niai kū­rė­jai ban­do kon­sul­tuo­tis ir su Vals­ty­bi­ne mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, ir su „Sod­ra“, bet tai nė­ra leng­va. Šian­dien vi­dur­die­nį Lie­tu­vos me­no kū­rė­jų aso­cia­ci­ja sa­vo na­riams ren­gia se­mi­na­rą mo­kes­čių klau­si­mu, LŽS to­kį se­mi­na­rą ke­ti­na su­reng­ti sau­sio 20 die­ną.

„Da­ly­va­vau Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to po­sė­dy­je, kur svars­ty­tos tos prob­le­mos. „Sod­ros“ va­do­vas aiš­ki­no, kad pa­pil­do­mos „Sod­ros“ įmo­kos yra ma­žos. Jis ne­ga­lė­jo tiks­liai pa­sa­ky­ti, ar jos iš­spręs prob­le­mas, dėl ku­rių ir bu­vo pri­im­tos“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė LŽS pir­mi­nin­kas. Jis pri­dū­rė, kad jei­gu žmo­nės ma­ty­tų leng­vai ad­mi­nis­truo­ja­mą sis­te­mą, prob­le­mų ne­kil­tų.

D. Ra­dze­vi­čius vy­lė­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu bus ras­tas pa­pras­tas, aiš­kus ir vi­siems pri­im­ti­nas spren­di­mas dėl au­to­ri­nių su­tar­čių ap­mo­kes­ti­ni­mo.

„Mums rū­pi ap­gin­ti ma­žiau­siai už­dir­ban­čiuo­sius. Da­bar, kad ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti sis­te­ma ir li­gos at­ve­ju gau­ti ne­dar­bin­gu­mo iš­mo­kas, tiems žmo­nėms rei­kia su­mo­kė­ti įmo­kas iš anks­to už ke­lis mė­ne­sius. Lais­vai sam­do­miems žmo­nėms, ku­rie ma­žai už­dir­ba, avan­su mo­kė­ti įmo­kas yra keb­lu“, – pa­žy­mė­jo LŽS pir­mi­nin­kas.

„Sod­ros“ di­rek­to­rius Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius ti­ki­no, kad „Sod­ros“ įmo­kų su­vie­no­di­ni­mas nau­din­gas kū­rė­jams, nes jie bus so­cia­liai sau­ges­ni. Tą pa­tį tei­gė ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tro pa­ta­rė­jas Ro­mas La­zut­ka.