Padidėjo kūdikių mirtingumas
Lie­tu­vo­je 2016 m. mi­rė 41 106 žmo­nės, t. y. 670 as­me­nų ma­žiau ne­gu 2015 me­tais. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų mir­ties prie­žas­čių struk­tū­ra jau dau­ge­lį me­tų iš­lie­ka ne­pa­ki­tu­si. Trys pa­grin­di­nės mir­ties prie­žas­tys – krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gos, pik­ty­bi­niai na­vi­kai ir iš­ori­nės mir­ties prie­žas­tys 2016 m. su­da­rė 83,6 proc. vi­sų mir­ties prie­žas­čių.

Nuo krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gų mi­rė dau­giau kaip pu­sė, t. y. 56,2 proc., nuo pik­ty­bi­nių na­vi­kų – 19,9 proc., o nuo iš­ori­nių mir­ties prie­žas­čių – 7,4 proc. vi­sų mi­ru­sių­jų, – skel­bia Hi­gie­nos ins­ti­tu­to Svei­ka­tos in­for­ma­ci­jos cen­tro Mir­ties prie­žas­čių re­gis­tro spe­cia­lis­tai, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

2016 m. iš 100 000 gy­ven­to­jų mi­rė 1433,1 (2015 m. – 1438,1/100 000 gy­ven­to­jų).

Ša­ly­je 2016 m. mi­rė 20 328 vy­rai, ly­gi­nant su 2015 m. – 201 vy­ru ma­žiau. Vy­rų mir­tin­gu­mo ro­dik­lis 2016 m. bu­vo 1539,0/100 000 vy­rų (2015 m. – 1534,4/100 000 vy­rų). Dau­giau­sia (47,8 proc.) vy­rų mi­rė nuo krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gų, iš ku­rių vy­rau­jan­čios bu­vo iš­emi­nės šir­dies li­gos ir sme­ge­nų krau­ja­gys­lių (ce­reb­ro­vas­ku­li­nės) li­gos.

Nuo pik­ty­bi­nių na­vi­kų 2016 m. Lie­tu­vo­je mi­rė 4 525 vy­rai, t. y. 22,3 proc. vi­sų mi­ru­sių vy­rų. Dau­giau­siai vy­rų mi­rė nuo tra­chė­jos, bron­chų ir plau­čių, prieš­inės liau­kos bei skran­džio pik­ty­bi­nių na­vi­kų. 11,4 proc. – mi­rė dėl iš­ori­nių mir­ties prie­žas­čių. Iš 2 318 vy­rų, 55,2 proc. mi­rė nuo ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų (trans­por­to įvy­kių, nu­kri­tę, pa­sken­dę, at­si­tik­ti­nai ap­si­nuo­di­ję), 29,9 proc. – nu­si­žu­dė. 2016 m. vy­rų mir­tin­gu­mo ro­dik­lis nuo iš­ori­nių mir­ties prie­žas­čių (175,5/100 000 vy­rų), ly­gi­nant su 2015 m. (179,5/100 000 vy­rų) su­ma­žė­jo. Nuo iš­ori­nių mir­ties prie­žas­čių mi­rė 3 kar­tus dau­giau vy­rų ne­gu mo­te­rų.

Ket­vir­to­je vie­to­je vy­rų mir­ties prie­žas­čių struk­tū­ro­je yra virš­ki­ni­mo sis­te­mos li­gos. 2016 m. nuo jų mi­rė 1 223 vy­rai, t.y. 6,0 proc. vi­sų mi­ru­sių vy­rų.

2016 m. Lie­tu­vo­je mi­rė 20 778 mo­te­rys, ly­gi­nant su 2015 m. – 469 mo­te­ri­mis ma­žiau. Mo­te­rų mir­tin­gu­mo ro­dik­lis 2016 m. bu­vo 1342,8/100 000 mo­te­rų (2015 m. – 1355,9/100 000 mo­te­rų). Dau­giau­sia mo­te­rų (64,4 proc.) mi­rė nuo krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gų.

Nuo pik­ty­bi­nių na­vi­kų 2016 m. mi­rė 3 672 mo­te­rys, – 17,7 proc. vi­sų mi­ru­sių mo­te­rų. Iš jų dau­giau­sia mi­rė nuo krū­ties, sto­ro­sios žar­nos ir kiau­ši­džių pik­ty­bi­nių na­vi­kų.

Tre­čio­je vie­to­je mo­te­rų mir­ties prie­žas­čių struk­tū­ro­je yra virš­ki­ni­mo sis­te­mos li­gos. Nuo jų 2016 m. mi­rė 942 mo­te­rys, – 4,5 proc. vi­sų mi­ru­sių mo­te­rų. Mo­te­rų mir­tin­gu­mo nuo virš­ki­ni­mo sis­te­mos li­gų ro­dik­lis 2016 m. bu­vo 60,9/100 000 mo­te­rų (2015 m. – 62,4/100 000 mo­te­rų).

Nuo iš­ori­nių mir­ties prie­žas­čių 2016 m. mi­rė 744 mo­te­rys (3,6 proc. vi­sų mi­ru­sių mo­te­rų). Mo­te­rų mir­tin­gu­mo nuo iš­ori­nių mir­ties prie­žas­čių ro­dik­lis 2016 m. bu­vo 48,1/100 000 mo­te­rų (2015 m. – 51,4/100 000 mo­te­rų).

2016 m. mi­rė 96 1–17 me­tų am­žiaus vai­kai (60 ber­niu­kų ir 36 mer­gai­tės). 100 000 šio am­žiaus vai­kų 2016 m. te­ko 19,9 mi­ru­sio­jo. Dau­giau­siai 1–17 me­tų am­žiaus vai­kų mi­rė nuo iš­ori­nių mir­ties prie­žas­čių (49,0 proc.), pik­ty­bi­nių na­vi­kų (12,5 proc.) ir ne­rvų sis­te­mos li­gų (10,4 proc.).

2016 m. mi­rė 139 kū­di­kiai (vai­kai iki 1 me­tų), ly­gi­nant su 2015 m. – 7 dau­giau. Pa­grin­di­nės kū­di­kių mir­ties prie­žas­tys bu­vo įgim­tos for­ma­vi­mo­si ydos (40,3 proc.) ir pe­ri­na­ta­li­nio lai­ko­tar­pio li­gos (30,2 proc.).