Padidėjo dėmesys vaiko teisėms
Tra­ge­di­ja Kė­dai­niuo­se, kai li­go­ni­nė­je mi­rė ar­ti­mų­jų žiau­riai su­muš­tas ma­ža­me­tis, vi­suo­me­nę ir po­li­ti­kus pa­ska­ti­no vėl at­sig­ręž­ti į vai­kų tei­sių si­tua­ci­ją Lie­tu­vo­je.

Penk­ta­die­nį prie Sei­mo vy­ko pi­lie­ti­nė ak­ci­ja, skir­ta ko­vai su smur­tu prieš vai­kus. Po­li­ti­kai kal­ba apie bū­ti­nus po­ky­čius vai­kų tei­sių sri­ty­je, Sei­me šau­kia­ma ne­ei­li­nė se­si­ja pri­im­ti Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mui. Kai ku­rie BNS kal­bin­ti tei­si­nin­kai tei­gia, jog tei­si­nių sver­tų už­kris­ti ke­lią smur­tui prieš vai­kus jau ir da­bar pa­kan­ka“ ta­čiau sto­ko­ja­ma va­lios vyk­dy­ti įsta­ty­mus.

Vi­suo­me­nė ak­ci­jo­mis ra­gi­na ko­vo­ti su smurtu

Ši tragedija su­lau­kė at­gar­sio vi­suo­me­nė­je: įvai­riuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se vy­ko pi­lie­ti­nės ak­ci­jos, ku­rių me­tu žmo­nės rin­ko­si už­deg­ti žva­ku­čių ir taip iš­reikš­ti sa­vo rū­pes­tį smur­tu prieš vai­kus.

Penk­ta­die­nį to­kia ak­ci­ja su­reng­ta ir prie Sei­mo: prie už­ra­šo „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas“ pa­dė­tas pla­ka­tas, ra­gi­nan­tis stab­dy­ti vai­kų ge­no­ci­dą, ir už­deg­ta ke­li šim­tai žva­ku­čių.

Kė­dai­nių gy­ven­to­jai taip pat ruo­šia­si mi­tin­gui, ku­rio me­tu rei­ka­laus sa­vi­val­dy­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tų at­sa­ko­my­bės.

Mies­te ap­si­lan­kęs so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis par­agi­no sa­vi­val­dy­bės Vai­kų tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ją Vi­li­mą Ju­ce­vi­čiū­tę at­sis­ta­ty­din­ti. Kė­dai­nių me­ras Sau­lius Grin­ke­vi­čius dėl jos li­ki­mo par­ei­go­se ža­da spręs­ti pa­si­bai­gus tar­ny­bi­niam pa­ti­kri­ni­mui.

Po­li­ti­kai sku­ba pri­im­ti pataisas

Tuo me­tu į ne­lai­mę rea­guo­da­mas Sei­mas ren­gia ne­ei­li­nę se­si­ją, ku­rios me­tu pri­ims Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mą.

Sei­mo pir­mo­sios vi­ce­pir­mi­nin­kės Ri­mos Baš­kie­nės tei­gi­mu, nors par­la­men­ta­rai jau ėmė­si ini­cia­ty­vos su­rink­ti par­ašus dėl ne­ei­li­nės se­si­jos, pa­pras­čiau tai bū­tų pa­da­ry­ti Sei­mo val­dy­bos spren­di­mu.

„Y­ra Sei­mo na­rių ini­cia­ty­va ir aš ją la­bai ver­ti­nu, ir ko­le­gas, ku­rie pa­si­ra­šys, taip pat, bet rei­kia su­rink­ti 47 Sei­mo na­rių par­ašus. Ma­nau, kad val­dy­ba, ku­ri rink­sis tre­čia­die­nį, ti­krai pri­tars siū­ly­mui šauk­ti ne­ei­li­nę se­si­ją ir taip bus pa­pras­čiau – val­dy­bos kvie­ti­mu“, – sa­kė R.Baš­kie­nė.

Kuo grei­čiau pri­im­ti pa­tai­sas par­la­men­ta­rus par­agi­no ir mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis.

„Y­ra ne tik pa­tai­sos, dėl ku­rių da­bar kri­ti­kuo­ja­mas Sei­mas. Yra šių me­tų pra­džio­je pre­zi­den­tės pa­teik­tos pa­tai­sos, ku­rios be vi­so ki­to įpa­rei­go­ja Vai­kų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bas rea­guo­ti ope­ra­ty­viai ir ne vė­liau kaip per vie­ną dar­bo die­ną per­kel­ti vai­ką gy­ven­ti į sau­gią ap­lin­ką. Jas taip pat bū­ti­na pri­im­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka“, – sa­kė prem­je­ras.

Eks­per­tai: už­ten­ka Bau­džia­mo­jo kodekso

Tuo me­tu kai ku­rie tei­si­nin­kai sa­ko, kad tei­si­nių prie­mo­nių ap­sau­go­ti vai­kus nuo smur­to pa­kan­ka ir da­bar.

„Ap­sau­go­ti vai­kams prie­mo­nių ir da­bar yra pa­kan­ka­mai, jei­gu tik bū­tų va­lios tą spręs­ti. Mes tu­ri­me Bau­džia­mą­jį ko­dek­są, ku­ria­me yra aiš­kiai nu­ma­ty­tos nu­si­kal­ti­mų su­dė­tys ir net yra nu­sta­ty­tas kva­li­fi­kuo­jan­tis po­žy­mis, jog au­ka yra ma­ža­me­tis as­muo“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė eks­per­tas iš Lie­tu­vos tei­sės ins­ti­tu­to Pe­tras Ra­gaus­kas.

Pa­sak jo, Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to at­sa­ko­my­bę ne tik už su­nkius svei­ka­tos su­trik­dy­mus, bet ir už ne­di­de­lius su­žei­di­mus: „Rei­kia vie­nin­te­lio da­ly­ko, kad tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos rea­lia­me gy­ve­ni­me tuos straips­nius, kaip ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas ar fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas, tai­ky­tų“.

„Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas sa­ko, kad nie­kie­no at­žvil­giu ne­ga­li­ma nau­do­ti fi­zi­nio smur­to – nei sa­vo vai­kų, nei ki­tų as­me­nų at­žvil­giu“, – kal­bė­jo P.Ra­gaus­kas.

„Man tos ini­cia­ty­vos yra pa­na­šios į mi­tą, į ban­dy­mą ieš­ko­ti pa­kan­ka­mai aiš­kio­je vie­to­je at­sip­ra­šy­mų ar pa­ban­dy­mų įro­dy­ti, kad rei­kė­tų dar ko­kių nors įran­kių spręs­ti šiai prob­le­mai“, – pri­dū­rė jis.

Siū­lo cen­tra­li­zuo­ti vai­ko tei­sių apsaugą

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­rė Edi­ta Žio­bie­nė ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­gia, kad sie­kiant to­kių tra­ge­di­jų iš­veng­ti at­ei­ty­je, bū­ti­na cen­tra­li­zuo­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gą.

„Iš ti­krų­jų Vai­ko tei­sių sky­rius pri­ima spren­di­mus pats sa­va­ran­kiš­kai. Mi­nis­te­ri­ja, ku­ri yra vyk­do­mo­jo­je val­džio­je ir nu­sta­to tvar­ką, šian­dien va­do­vau­ja re­ko­men­da­ci­jo­mis“, – sa­kė E.Žio­bie­nė.

Jos tei­gi­mu, Sei­me iki šiol ne­bu­vo va­lios pri­im­ti to­kį spren­di­mą. Par­ei­gū­nė pa­brė­žė, kad da­bar mi­nis­te­ri­ja vai­ko tei­sių sky­riams va­do­vau­ja tik re­ko­men­da­ci­jo­mis.

Šią prob­le­mą kė­lė ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Ji pri­mi­nė, kad apie po­rei­kį cen­tra­li­zuo­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gą kal­bė­ta jau prieš me­tus, kai Kė­dai­nių ra­jo­ne, Sa­vie­čiuo­se, tė­vas į šu­li­nį įme­tė du sa­vo vai­kus.

„Kas iš­drįs pri­im­ti grei­tai spren­di­mus, ka­da vai­kas tu­rė­tų bū­ti per­kel­tas į sau­ges­nę ap­lin­ką? Ti­krai pa­tir­tis dau­ge­lio vals­ty­bių ro­do, kad tai ga­li grei­tai, ope­ra­ty­viai ir ne­ša­liš­kai pa­da­ry­ti cen­tra­li­zuo­ta ins­ti­tu­ci­ja“, – sa­kė ša­lies va­do­vė.

Tei­sė­sau­ga per­žiū­ri nu­trauk­tus ty­ri­mus dėl smurto

Ši tra­ge­di­ja pri­ver­tė tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas per­žiū­rė­ti anks­tes­nius spren­di­mus dėl smur­to prieš vai­kus: pa­aiš­kė­jus, kad smur­tas prieš šį vai­ką tir­tas ir anks­čiau, pro­ku­ra­tū­ra at­nau­ji­no ty­ri­mą bei ruo­šia­si pa­ti­krin­ti ki­tus pa­na­šius at­ve­jus, kai ty­ri­mai dėl smur­to prieš ma­ža­me­čius bu­vo nu­trauk­ti.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl smur­to prieš mir­ti­nai su­muš­tą ber­niu­ką bu­vo pra­dė­tas ir per­nai. Kė­dai­nių pro­ku­ro­ras nu­spren­dė ne­sant pa­kan­ka­mai duo­me­nų ty­ri­mą nu­trauk­ti.

Po įvy­ku­sios ne­lai­mės pro­ku­ra­tū­ra nu­ta­rė at­nau­jin­ti anks­čiau nu­trauk­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir to­liau tir­ti ap­jun­gus su ty­ri­mu dėl vai­ko nu­žu­dy­mo.

Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Eval­do Pa­ši­lio nu­ro­dy­mu taip pat pra­de­da­mas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas, ko­dėl iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­žy­maus ma­ža­me­čio vai­ko svei­ka­tos su­trik­dy­mo bu­vo nu­trauk­tas. Kė­dai­nių sky­riu­je pra­de­da­mas komp­lek­si­nis vi­so sky­riaus veik­los pa­ti­kri­ni­mas.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vy­bė taip pat pri­ėmė spren­di­mą ne­del­siant pa­ti­krin­ti vi­sus nu­trauk­tus iki­teis­mi­nius ty­ri­mus, ku­rių me­tu bu­vo tir­tos ap­lin­ky­bės, su­si­ju­sios su ga­li­mai nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je nu­ken­tė­ju­siais ne­pil­na­me­čiais.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad bū­tų at­lie­ka­mas ne tik pa­ti­kri­ni­mas, bet ir iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

„Kad įsi­ver­tin­tų sa­vo ne­vei­ki­mą, aš pra­šau ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro, (...) mes ga­li­me tik­tai pa­pra­šy­ti, kad dėl ši­to fak­to bū­tų pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ne dėl nu­žu­dy­mo, bet dėl ga­li­mo tar­ny­bi­nių par­ei­gų ne­at­li­ki­mo“, – žur­na­lis­tams penk­ta­die­nį So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je sa­kė S.Skver­ne­lis.

Skriau­džia­mų vai­kų tra­ge­di­jos vi­suo­me­nę su­krė­tė jau ne kartą

Vi­suo­me­nę, ša­lies po­li­ti­kus ar­ti­mų­jų skriau­džia­mų vai­kų tra­ge­di­jos ne kar­tą bu­vo su­krė­tu­sios ir 2016 – ai­siais.

Per­nai Sau­sio 2 die­ną Kė­dai­nių ra­jo­ne, Sa­vie­čių kai­me abu sa­vo vai­kus į šu­li­nį įme­tė tė­vas. Vai­kai žu­vo su­ša­lę ir pa­sken­dę. Teis­mas per­nai me­tų pa­bai­go­je pri­pa­ži­no vai­kus į šu­li­nį įme­tu­sį vy­rą ne­pa­kal­ti­na­mu, jam pa­skir­tas pri­vers­ti­nis gy­dy­mas.

Va­sa­rio 10 die­ną Ša­kių ra­jo­ne mo­ti­na taip pat įme­tė sa­vo ma­ža­me­tį sū­nų į šu­li­nį. Jis bu­vo iš­gel­bė­tas kai­my­no. Mo­ti­na šiuo me­tu tei­sia­ma.

Ko­vo 14 die­ną per gais­rą Ro­kiš­ky­je žu­vo dvi mer­gai­tės. Gais­ras ki­lo po du­jų nu­te­kė­ji­mo, ten pat gy­ve­nu­siam vy­rui ban­dant pri­si­deg­ti ci­ga­re­tę. Ne­lai­mės me­tu vy­ras ir jo su­gy­ven­ti­nė bu­vo ne­blai­vūs.