Padėti tašką Seimui trūksta jėgų
Var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo pri­ėmi­mą žlug­do po­li­ti­nės va­lios sto­ka. Prog­no­zuo­ja­ma, kad spren­di­mas dėl ne­lie­tu­viš­kų as­men­var­džių ra­šy­bos ga­li bū­ti nu­kel­tas ne­ri­bo­tam lai­kui.

Pu­san­trų me­tų Sei­me ir už jo ri­bų nars­to­mo par­la­men­ta­rų so­cial­de­mo­kra­tų Ire­nos Šiau­lie­nės ir Ge­di­mi­no Kir­ki­lo par­eng­to Var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo pro­jek­to šios ka­den­ci­jos Sei­mas grei­čiau­siai ne­įveiks. Apie tai už­si­me­na ne tik pa­tys au­to­riai, bet ir opo­nen­tai. Pos­tū­mį įtei­sin­ti li­be­ra­les­nę as­men­var­džių ra­šy­mo tvar­ką do­ku­men­tuo­se, tie­sa, ne pa­grin­di­nia­me pa­so pus­la­py­je, kaip siū­lo so­cial­de­mo­kra­tai, ga­li su­teik­ti vi­suo­me­ni­nin­kų ak­ci­jos re­zul­ta­tai. Ini­cia­ty­vi­nė gru­pė „Tal­ka: už Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę kal­bą“ per mė­ne­sį su­rin­ko dau­giau kaip 25 tūkst. to­kią idė­ją re­mian­čių par­ašų. Jei­gu per spa­lį pa­vyks su­rink­ti an­tra tiek, ig­no­ruo­ti pi­lie­čių va­lios Sei­mas ne­be­ga­lės.

Už­goš svar­bes­ni darbai

Irenos Šiaulienės nuomone, prie šio klausimo Seimas šiemet greičiausiai negrįš, nes jį užgoš kiti svarbūs darbai – biudžeto priėmimas, socialinio modelio svarstymas. / Alinos Ožič nuotrauka

Vie­nos pro­jek­to au­to­rių­“Ir kuo ar­čiau rin­ki­mai, tuo ma­žiau vil­čių, kad pro­jek­tas bus pri­im­tas“, – pa­žy­mė­jo di­džiau­sios val­dan­čio­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nė. Pa­sak jos, prob­le­ma ta, kad frak­ci­jos nė­ra ap­sisp­ren­du­sios dėl as­men­var­džių ra­šy­mo. „Iš es­mės nė­ra vie­ny­bės šiuo klau­si­mu ir val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je“, – pri­pa­ži­no po­li­ti­kė. Ji ap­gai­les­ta­vo, kad Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė prieš pra­de­dant ru­dens se­si­ją su­abe­jo­jo šio pro­jek­to svar­ba. Nors pa­gal Sei­mo sa­tu­tą par­la­men­to va­do­vė frak­ci­joms ne­prik­lau­so, „vi­si ži­no­me, iš ko­kios ji frak­ci­jos“. Bū­tent iš „dar­bie­čių“, anot I. Šiau­lie­nės, „su­lau­kia­me to­kio ra­maus opo­na­vi­mo“.

Kaip tei­gė So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nė, no­rint pri­im­ti li­be­ra­les­nį as­men­var­džių ra­šy­bos pro­jek­tą rei­kia stip­res­nės po­li­ti­nės va­lios. „Tu­ri bū­ti vals­ty­bės po­zi­ci­ja – ar­ba žy­giuo­ja­me to­liau, ar­ba – ne. Mes, ini­cia­to­riai, da­vė­me pra­džią. De­ja, kaip ma­tau, už­baig­ti nė­ra jė­gų“, – LŽ sa­kė I. Šiau­lie­nė. Sei­mo na­rė pri­mi­nė, kad iš­im­tis, kaip lo­ty­niš­ko­mis rai­dė­mis už­ra­šy­ti už­sie­nie­tiš­kos kil­mės as­men­var­džius, yra nu­ma­tę es­tai, če­kai, lat­viai to­kią ga­li­my­bę įtei­si­no an­tra­ja­me pa­so pus­la­py­je. Ta­čiau ji at­krei­pė dė­me­sį, kad Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas iš­aiš­ki­no, jog an­tro­jo do­ku­men­to pus­la­pio įra­šas „neiš­reiš­kia žmo­gaus san­ty­kio su vals­ty­be“. To­dėl to­kią sis­te­mą tu­rin­tys lat­viai va­žiuo­da­mi dar ve­ža­si do­ku­men­tą, kad tie įra­šai yra ta­pa­tūs. Žmo­nėms tai nė­ra pa­to­gu. Po­li­ti­kė ste­bė­jo­si, kad ana­lo­giš­ką bū­dą siū­lo šiuo me­tu par­ašus ren­kan­tys vi­suo­me­ni­nin­kai.

Si­tua­ci­ja kar­to­ja­si

Kad šios ka­den­ci­jos Sei­mas pa­jėgs pa­keis­ti as­men­var­džių ra­šy­mo tvar­ką, lin­kęs abe­jo­ti ir opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rys Va­len­ti­nas Stun­dys. Jis yra al­ter­na­ty­vaus siū­ly­mo – as­men­var­džius ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis leis­ti ra­šy­ti tik pa­pil­do­ma­me pa­so la­pe – au­to­rius. „Ma­tyt, lai­kas nė­ra la­bai ge­ras. Jau pra­si­dė­jo rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, par­ti­jos tu­ri sa­vų in­te­re­sų. Val­dan­tie­ji grei­čiau­siai ne­ran­da bend­ros po­zi­ci­jos. Bi­jant, kad pro­jek­tas bus at­mes­tas, del­sia­ma. Bet tai nė­ra blo­giau­sias va­rian­tas“, – LŽ sa­kė kon­ser­va­to­rius. V. Stun­džio ma­ny­mu, bet ko­kiu at­ve­ju toks įsta­ty­mas tu­rė­jo bū­ti pri­im­tas „jau va­kar“. „Bet po­li­ti­nės va­lios ne­bu­vo ir pra­ėju­sią ka­den­ci­ją, ir da­bar kar­to­ja­si to­kia pat si­tua­ci­ja“, – pa­žy­mė­jo TS-LKD at­sto­vas.

Jis prog­no­za­vo, kad be to­kio įsta­ty­mo ga­li tek­ti gy­ven­ti dar il­gai. Pa­sak V. Stun­džio, Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo nu­ta­ri­mas ga­na aiš­kiai reg­la­men­tuo­ja as­men­var­džių ra­šy­mą. „Gai­la, kad tai ne įsta­ty­mas, nes KT yra pa­sa­kęs, kad as­men­var­džių ra­šy­mas as­mens do­ku­men­tuo­se tu­ri bū­ti nu­sta­ty­tas įsta­ty­mu. Bet, ma­tyt, pa­gal to­kią tvar­ką gy­ven­si­me dar ne vie­nus me­tus“, – spė­jo par­la­men­ta­ras.

Pra­šė pa­lauk­ti

L. Grau­ži­nie­nės nuo­mo­ne, Sei­mas tu­rė­tų su­lauk­ti vi­suo­me­ni­nin­kų ak­ci­jos re­zul­ta­tų. „Ma­nau, bū­tų la­bai ko­rek­tiš­ka Sei­mui pa­lauk­ti, iš­girs­ti pi­lie­čių nuo­mo­nę ir api­bend­ri­nus pri­im­ti bend­rą spren­di­mą“, – tei­gė par­la­men­to va­do­vė. Ji pri­pa­ži­no, kad šiuo me­tu Sei­me nė­ra po­li­ti­nės va­lios pri­im­ti bet ku­rį iš dvie­jų svars­to­mų pa­var­džių ra­šy­bos va­rian­tų, nes Sei­mas „y­ra pa­si­da­li­jęs per pu­sę“. Prieš mė­ne­sį ini­cia­ty­vi­nės gru­pės „Tal­ka: už Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę kal­bą“ at­sto­vai bu­vo su­si­ti­kę su L. Grau­ži­nie­ne ir įtei­kė pra­šy­mą į Sei­mo ru­dens se­si­jos dar­bot­var­kę ne­įtrauk­ti so­cial­de­mo­kra­tų pro­jek­to, kol ren­ka­mi par­ašai al­ter­na­ty­via­jam va­rian­tui. Vi­suo­me­ni­nin­kai taip pat pa­pra­šė bent iki lap­kri­čio vi­du­rio su­si­lai­ky­ti nuo vi­sų tei­sės ak­tų, su­si­ju­sių su pi­lie­čių as­men­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se reg­la­men­ta­vi­mu, svars­ty­mo.

Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rys Gin­ta­ras Son­gai­la LŽ va­kar sa­kė, kad su­rink­ta ge­ro­kai dau­giau nei pu­sė rei­ka­lin­gų par­ašų. Pa­sak jo, kai ku­riuos žmo­nes gąs­di­na rei­ka­la­vi­mas par­ašų la­pe nu­ro­dy­ti sa­vo as­mens ko­dą. „Ne­ma­žai ma­nan­čių­jų, kad jo­kių komp­ro­mi­sų da­ry­ti ne­rei­kia, kad ge­rai taip, kaip yra da­bar. Ta­čiau dau­gu­ma žiū­ri po­zi­ty­viai ar­ba ne­tu­ri nuo­mo­nės“, – apie par­ašų rin­ki­mą kal­bė­jo G. Son­gai­la.

Ini­cia­to­riai vi­lia­si, kad per li­ku­sį mė­ne­sį pa­vyks su­rink­ti dau­giau par­ašų, nei bū­ti­na. Pa­sak G. Son­gai­los, bū­tų la­bai gai­la, jei Sei­mas nu­ma­rin­tų vi­suo­me­ni­nin­kų pa­siū­ly­tą nuo­sta­tą. „Vie­ną­kart ga­li­ma bū­tų baig­ti šią te­mą, bet kaž­kas ne­no­ri siū­ly­da­mas an­ti­kons­tiu­ci­nius va­rian­tus“, – sa­kė po­li­ti­kas. Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją 50 tūkst. Lie­tu­vos pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę, ga­li teik­ti Sei­mui įsta­ty­mo pro­jek­tą, ir Sei­mas pri­va­lo jį svars­ty­ti.